موضوعات = زبانشناختی و ادبیات
نشانه‌شناسی زبان بدن در رمان «النومُ فی حَقل الکَرَز» اثر «أزهر جرجیس»

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 20-38

10.22059/jflr.2022.337207.929

زهرا جلیلیان؛ محمدنبی احمدی؛ جهانگیر امیری؛ تورج زینی‌وند