نشانه‌شناسی زبان بدن در رمان «النومُ فی حَقل الکَرَز» اثر «أزهر جرجیس»

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی،‌ کرمانشاه،‌ ایران.

10.22059/jflr.2022.337207.929

چکیده

ادبیات داستانی سرشار از نشانه‌های غیرکلامی از جمله علائم زبان بدن است. بررسی داستان‌ها از منظر ارتباطات غیرکلامی به‌ویژه زبان بدن که زنجیره‌ای از نشانه‌های گسترده است و پیام‌های متنوعی با توجه به بافت ارتباطی دریافت می‌شود، می‌تواند به خوانشی تازه از متن منجر شود. أزهر جرجیس عراقی در رمان «النوم فی حَقل الکرز» از علائم زبان بدن از جمله زبان چشم، دست، سر، لامسه، اندام و ظاهر فیزیکی بهره برده است. این پژوهش درصدد است با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی با تکیه بر رویکرد نشانه‌شناسی به واکاوی نقش و جایگاه زبان بدن و کارکرد آنها در این رمان بپردازد.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد جرجیس پیام‌هایی چون؛ تعجّب و حیرت، اضطراب، خشم و غضب، فراموشی، ترس و... به واسطة زبان بدن به مخاطب انتقال می‌دهد که پرده‌برداری از آنها در کشف پیام نهفته در متن سهم بسزایی دارد. از میان رفتارهای غیرزبانی در رمان ذکر شده، زبان چشم با (32 درصد) در جریان انتقال پیام بیشترین نقش و زبان ظاهر فیزیکی (موی صورت) با (2 درصد) کمترین نقش را دارد و زبان بدن در این رمان بیشتر، جایگزین و جانشین ارتباط کلامی شده است اما در مواردی نیز برای تکمیل کردن پیام کلامی یا پیام‌های کلامی را مورد تأکید بیشتر قرار داده است. بکارگیری زبان بدن در این رمان موجب افزایش ظرفیت نمایشی داستان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A semiotic Analysis of body language in the novel “sleeping in the cherry Field” by Azhar Jerjis

نویسندگان [English]

 • Zahra jalilian
 • mohamadnabi ahmadi
 • jahanger amiri
 • toraj zinivand
-PhD Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Fiction is full of non-verbal cues, including body language cues. Examining stories from the perspective of non-verbal communication, especially body language, which is a chain of extensive cues and messages are received according to the context of communication, can lead to a new reading of the text. Azhar Gerjis in the novel“sleeping in the cherry Field” has used the signs of body language, including the language of the eyes, hands, head, touch, limbs and physical appearance. This research intends to use descriptive-analytical method based on semiotic approach to analyze the role and position of body language and their function in this novel.

Research findings show Gerjis messages such as; Astonishment, anxiety, anger and rage, forgetfulness, fear, etc. are conveyed to the audience through body language, the unveiling of which plays an important role in discovering the message hidden in the text. Among the non-linguistic behaviors mentioned in the novel, eye language with (32%) has the most role during message transmission and language of physical appearance (facial hair) with (2%) has the least role and body language in this novel is more, alternative and substitute. It has become verbal communication but in some cases it has emphasized more to complete the verbal message or verbal messages. The use of body language in this novel has increased the theatrical capacity of the story.

کلیدواژه‌ها [English]

 • semiotics"
 • body language"
 • non-verbal communication"
 • &ldquo
 • sleeping in the cherry Field&rdquo
 • "
 • Azhar Jerjis"
پیز، آلن (1389). زبان بدن (چگونه می‌توانیم از طریق اشاره‌های بدن افکار دیگران را خواند؟). ترجمة زهرا حسینیان. چاپ یازدهم. مشهد: ترانه.
پیس، آلن و باربارا پیس (1387). کتاب جامع ارتباطات غیرکلامی؛ زبان بدن. ترجمة فریبرز باغبان. چاپ دوم. مشهد: پژوهش توس.
پهلوان نژاد، محمدرضا (1386). ارتباطات غیرکلامی و نشانه‌شناسی حرکات بدنی. مجلة زبان و زبان‌شناسی. سال سوم. شمارة (2). صص 30-13.
حکیم آرا، محمدعلی (1384). ارتباطات متقاعدگرانه و تبلیغ. چاپ اول. تهران: سمت.
خواجوی، مهوش و طهماسبی، فرهاد (1393). بررسی نشانه‌شناختی شعر (مسافر) سپهری بر مبنای نشانه‌شناسی ساختارگرا؛ الگوی ریفاتر و یاکوبسن. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی. دوره4- شماره (2). صص 215-242.
رشیدی، ناصر و پرویز، مریم (1399). مشارکت در کلاسهای زبان انگلیسی به­عنوان زبان خارجی رابطه بین رفتارهای غیرکلامی و پاسخ‌های غیرکلامی فراگیران. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی، دوره 10- شماره(4). صص 752-775.
ریچموند، ویرجینیاپی و جیمزسی، مک کروسکی (1388). رفتارهای غیر کلامی در روابط میان فردی (درسنامه ارتباطات غیر کلامی). ترجمة فاطمه سادات موسوی و ژیلا عبدالله پور، زیر نظر غلامرضا آذری. چاپ دوم. تهران: دانژه.
فرگاس، جوزف.پی (1373). روان­شناسی تعامل اجتماعی، رفتار میان فردی. ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت. چاپ اوّل. تهران: ابجد.
فرهنگی، علی اکبر (1389). ارتباطات انسانی. ج1. چاپ اوّل. تهران: تایمز.
قائمی‌نیا، علیرضا (1389). بیولوژی نص. چاپ اوّل. قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
کریمی، رامین (1396). زبان بدن (ارتباط غیرکلامی). چاپ هشتم. تهران: شلاک.
کوئیلیام، سوزان (1398). اسرار زبان بدن. ترجمة ثریا شریفی. چاپ پنجم. تهران: نسل نو اندیش.
گیرو، پی‌یر (1383). نشانه‌شناسی. ترجمة محمد نبوی. چاپ دوم. تهران: آگه.
محسنیان راد، مهدی (1385)، ارتباط شناسی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سروش.
نبی‌لو، علیرضا. (1390). کاربرد نظریه نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل شعر ققنوس نیما. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی. دوره1- شماره) 2(. صص 81-94.
ودایع، پویا (1399)، مهندسی زبان بدن، چاپ پنجم، تهران: نسل نو اندیش.
وود، جولیاتی (1379)، ارتباطات میان فردی، ترجمه مهرداد فیروز بخت، چاپ دوم، تهران: مهتاب.
عربی

برغوث، علی (2005م)، الاتصال الإقناعی، مذکرة تعلیمیة لطلبة مستوی ثالث، غزة: جامعة الأقصی.

بنی یونس، محمد محمود (2007م)، سیکولوجیا الواقعیة والانفعالات، ط 1، عمان: دارالمسیرة.

جرجیس، أزهر (2019). النومُ فی حَقل الکرز. الطبعة الأولی. بیروت: الحمرا.

مکاوی، حسن عماد مکاوی؛ السید، لیلی (1998م)، الاتصال ونظریاته المعاصرة، القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة.

منیر، محمد حجاب (2007م)، الاتصال الفعال للعلاقات العامة، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزیع.
لاتین
Korte, Barbara (1997), Body language in literature. University of Toronto press.
Windle, Rod & Warren, Suzanne (2011). “Communica Srills”: http://www.directionservice.Org/cadre/section. cofom.
Ekman, Paul & Frisen, W.v. (1971). “Constants Across Culture in the Face and Emotion”. Journal of personality and focial psychology, Vol. 17, No. 2.
Birdwhistell’s major works include Introduction to Kinesics (Louisville, Ky: university of Louisvill press, 1952). Kinesics and contex (philadelpia: : university of Pennsylvania press, 1970).
 
Sources and references
Farsi
Pease, Alan (2009). Body language (how can we read other people's thoughts through body language?). Translated by Zahra Hosseinian. 11th edition Mashhad: Song. (in persian)
Pace, Alan and Barbara Pace (2007). Comprehensive book of non-verbal communication; Body Language. Translated by Fariborz Baghban. second edition. Mashhad: Tos Research. (in persian)
Pahlavan Nejad, Mohammad Reza (2016). "Non-verbal communication and semiotics of body movements". Journal of Language and Linguistics. third year. Second Issue. pp. 13-30. (in persian)
Hakim Ara, Mohammad Ali (2004). Persuasive communication and advertising. First Edition. Tehran: Side. (in persian)
 Khajovi, Mahosh and Tahmasabi, Farhad (2014). Semiotic analysis of Sepehari's poem (Traveler) based on structuralist semiotics; Rifater and Jacobsen model. Linguistic research in foreign languages. Course 4- Number 2. pp. 215-242. (in persian)
Rashidi, Nasser and Parviz, Maryam (2019). Participation in English classes as a foreign language, the relationship between non-verbal behaviors and non-verbal responses of learners. Linguistic research in foreign languages, period 10- number 4. pp. 752-775. (in persian)
Richmond, Virginia and Jamessey, McCroskey (2008). Non-verbal behaviors in interpersonal relationships (textbook of non-verbal communication). Translated by Fatemeh Sadat Mousavi and Zhila Abdullahpour, under the supervision of Gholamreza Azari. second edition. Tehran: Danje. (in persian)
Karabi, Jasant (2010). "An analysis of the contribution of non-verbal communication in social interaction". Cultural sociology. Year 2. Number 2. (in persian)
Fergas, Joseph. P. (1373). Psychology of social interaction, interpersonal behavior. Translated by Khashayar Beigi and Mehrdad Firoz Bakht. First Edition. Tehran: Abjad. (in persian)
Farhani, Ali Akbar (1389). human relations. C1. First Edition. Tehran: Times. (in persian)
Ghaeminia, Alireza (1389). Text biology First Edition. Qom: Research Institute of Islamic Culture and Thought. (in persian)
Karimi, Ramin (2016). Body language (non-verbal communication). Eighth edition. Tehran: Shlak. (in persian)
Quilliam, Susan (2018). Secrets of body language. Translated by Soraya Sharifi. Fifth Edition. Tehran: The new generation of thinkers. (in persian)
Giroud, Pierre (2004). Semiotics, Translated by Mohammad Nabawi. second edition. Tehran: Ad. (in persian)
Mohsenian Rad, Mehdi (2015), Communication Studies, 4th edition, Tehran: Soroush Publications. (in persian)
- Nabilou, Alireza. (1390). The application of semiotic theory of Michael Rifater in the analysis of Nima Phoenix's poem. Linguistic research in foreign languages. Course 1- Number 2. pp. 81-94. (in persian)
Vadai, Pooya (2019), Body language engineering, fifth edition, Tehran: Nesl No Andish. (in persian)
Wood, Giuliati (1379), interpersonal communication, translated by Mehrdad Firoz Bakht, second edition, Tehran: Mehtab. (in persian)
Arabic
Barghout, Ali (2005AD), persuasive communication, an educational note for third-level students, Gaza: Al-Aqsa University. (in persian)
Bani Younes, Muhammad Mahmoud (2007 AD), The Psychology of Reality and Emotions, 1st Edition, Amman: Dar Al-Masirah. (in persian)
Zarzis, Azhar (2019). Sleeping in the cherry field. First edition. Beirut: Hamra. (in persian)
Makkawi, Hassan Imad Makkawi; Al-Sayed, Laila (1998 AD), Communication and its Contemporary Theories, Cairo: The Egyptian Lebanese House. (in persian)
Mounir, Muhammad Hijab (2007 AD), Effective Communication for Public Relations, Cairo: Dar Al-Fajr for Publishing and Distribution. (in persian)