تأثیرات دوره ضمن خدمت بر تصمیم‌گیری‌های آموزشی معلمان زبان انگلیسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

2 گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22059/jflr.2022.345439.965

چکیده

. اگرچه تعداد مطالعات انجام شده در این زمینه بسیار است، اما مطالعات اندکی در مورد تأثیرات دوره‌های آموزش ضمن بر (باز)سازی تصمیمات معلمان وجود دارد. برای پاسخ به این خلاء پژوهشی، طی یک مطالعه موردی کیفی چندگانه، تصمیم‌گیری‌های آموزشی چهار معلم تازه‌کار زبان انگلیسی از طریق مشاهدات کلاسی پیش و پس از دوره آموزش معلمان بررسی و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل محتوا بر اساس فهرست‌های پنج مهارت معلم استرانگ (2007) و تحلیل گفتمان لحظه به لحظه میکروژنتیک استفاده شد. یافته‌ها حاکی از پنج تغییر شامل تغییر از «استفاده بیش از حد زبان اول به استفاده متناسب از هر دو زبان برای آموزش»، «استفاده از یک روش تدریس به استفاده از رویکردها و راهبردهای مختلف»، «استفاده از روش‌های سنتی به استفاده از فناوری در تدریس»، «استفاده از فعالیت‌های جمعی یا انفرادی به استفاده از گروه‌بندی مختلف در انجام فعالیت‌ها» و «استفاد از رویکرد سخت­گیرانه در تدریس به آموزش با استفاده از بازی‌ها» در تصمیم‌گیری معلمان می‌باشد. با توجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که تمرکز معلمان در نتیجه شرکت در این دوره تغییر کرده‌است. آنان اطلاعات ارزشمندی را از سطح ضمنی به سطح آگاهانه آورده، در مورد آنها مذاکره کرده و تا حدی آنها را تغییر‌دادند. آنها بیشتر از توانایی­های خود آگاه شدند و زمینه، سطوح، نیازها و خواسته های دانش­آموزان را در نظر‌گرفتند. نتایج مذکور همسو با بسیاری از یافته‌های مطالعات صورت گرفته قبلی است. پیامدهای اصلی این مطالعه برای مدیران مؤسسات، کارشناسان تربیت معلم و معلمان زبان انگلیسی در خصوص تصمیم‌گیری‌ها و نیز نقش مهم تأمّل در تصمیمات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

In-service EFL Teachers’ Decision-Making in Classroom Instruction: The Impact of a Teacher Education Course

نویسندگان [English]

  • Mohadeseh Asghari 1
  • Minoo Alemi 1
  • Zia Tajeddin 2
1 Department of English Language Teaching at Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Department of English Language Teaching at Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The emerging interest in the concept of teachers’ decision-making as a key to teaching effectiveness has mounted over the last few years. Although the number of studies conducted in this area has been vast, there is a paucity of literature on the impact of in-service teacher education courses on teachers’ decision-making (re)construction. To bridge this gap, in the present qualitative multiple case study, pre- and post-course classroom observations and the teacher education course were conducted to investigate four novice EFL teachers’ instructional decision-making. Content analysis based on Stronge’s (2007) five teacher skills checklists and microgenetic constructivist moment-by-moment discourse analysis were employed. Findings indicated five shifts from using “L1 to using L1 as well as L2 for instruction”, “one method to use different approaches and strategies in teaching,” “paper-and-pencil based activities to incorporate technology in teaching,” “whole-class or individual to using different grouping activities,” and “a strict approach to using games for teaching and learning” in teachers’ decisions. In view of the findings, it can be concluded that the focus of targeted teachers changed as a result of participating in this course. They brought valuable information from the tacit to the conscious level, negotiated it, and reshaped it to some extent. They became more aware of their abilities and considered the context, students’ levels, needs, and demands. These results are consistent with many of the previous findings reported in the literature. The main implication of this study is for institute managers, teacher educators, and EFL teachers regarding decisions and the significant role of reflection on them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision-making
  • Language teacher education
  • KARDS
  • Novice EFL teachers
  • Teachers&rsquo
  • skills checklists
Farrell, T. S. C. (2013). Reflecting on ESL teacher expertise: A case study. System, 41(4), 1070 1082. https://doi.org/10.1016/j.system.2013.10.014
Farrell, T. S. C. (2015a). It’s not who you are! It’s how you teach! Critical competencies associated with effective teaching. RELC Journal, 46(1), 79-88. https://doi.org/10.1177/0033688214568096
Freeman, D. & Johnson, K. E. (1998). Reconceptualizing the knowledge-base of language teacher education. TESOL Quarterly, 32(3), 397–417. https://doi.org/10.2307/3588114
Nushi, M., & Ghasemi, F. (2021). Teachers’ teaching styles and their beliefs about incorporating technology into L2 instruction: The Case of Iranian EFL Context. Foreign Language Research Journal, 11(3), 511-539. https://doi.org/10.22059/jflr.2021.329359.879
Tajeddin, Z., & Alemi, M. (2019). Effective language teachers as persons: Exploring pre-service and in-service teachers’ beliefs. TESL-EJ, 22(4). Retrieved from http://www.tesl-ej.org/wordpress/issues/volume22/ej88/ej88a3/.
Vygotsky, L. S. (2018). Mind in society: The development of higher psychological processes (2nd ed.). Harvard University Press.
Zarei, H. A., Gholam Hosseinzadeh, O. K., & Charmchian Langroudi, M. (2017). مدل سازی معادله ساختاری اثربخشی تدریس معلمان ریاضی دوره متوسطه شرق استان مازندران در سال تحصیلی95 -1394. [Structural equation modeling in teaching effectiveness of upper secondary level math teachers in east of Mazandaran during the educational year 2015-16]. Journal of Educational Sciences, 10(38), 95-113. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=351388. (In Persian)