بررسی تحلیلی - آماری واژه‌های تخصصی مسافر فرانسه در فارسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 استاد‌یار گروه مترجمی زبان فرانسه، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ایران

چکیده

می‌دانیم که زبان‌ها در ذات خود تحول و تحرک دارند. به همین سبب، تحرک و تحول واژه‌ها به اقتضای نیاز اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و غیره نیز امری بدیهی است. تماس زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف در طول تاریخ منجر به سفر این کلمات از زبانی به زبان دیگر می‌شود که همین امر گاه باعث تحولات زبانی و آوایی می‌شود. حضور واژه‌های فرانسوی در فارسی به عنوان بیشترین واژه مسافر در میان زبان‌های اروپایی در زبان فارسی همین رویکرد را دنبال می‌کند. این واژه‌ها به دلیل تماس‌های زبانی و فرهنگی با توجه به علت‌های مختلف در زبان فارسی زیست کرده و یا زیست می‌کنند. نابرابری تعداد واژه‌های مسافر و ورود این میزان واژه از زبان فرانسه به فارسی دلایل تاریخی دارد که خود معلولی از تماس زبانی هستند. علی‌رغم وجود معادل‌های مناسب، واژه‌های مسافری نیز یافت می‌شوند که هنوز در زبان فارسی به زیست خود ادامه می‌دهند و آن نیز دلایل خاص خود را دارد. اما از میزان حضور این کلمات، دلیل حضور کم و زیاد بعضی از آن‌ها در برخی از حوزه‌های تخصصی اطلاعات درستی در دست نیست. در این مقاله با تکیه بر نظریه گلیسون و استفاده از ۱۵۷۷ واژه تخصصی در فرهنگ واژه‌های فرانسه در فارسی ندا، حوزه‌های این واژه‌ها را با روش تحلیلی ـ آماری بررسی می‌کنیم. این جستار، با به دست آوردن درصد واژه‌هایی که در هر حوزه وجود دارد به تحلیل علل ورود آن‌ها در زبان فارسی خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical - Statistical study of specialized French Traveller Words in Persian

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Rezapour 1
  • Fatemeh Khamoush 2
1 French Translation Demartement , Allameh Tabataba'i University, Tehran
2 Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

We know that language is constantly and gradually evolving. So, the mobility and evolution of words according to social, cultural, historical, etc. are inevitable. The contact of different languages and cultures throughout history leads to the travel of these words from one language to another, which sometimes leads to linguistic and phonetic changes. The presence of French words in Persian as the most common traveller words among European languages in Persian follows the same approach. These French words inhabit Persian language due to linguistic and cultural differences and other various reasons. The inequality in the number of traveller words and the flow of this amount of words from French to Persian have historical reasons which are due to the result of language contact.
Despite the existence of suitable equations, there are also traveller words still alive in Persian language according to some reasons. However, there is no appropriate information about number of these traveller words, more or less, in some specialized fields. In this article, according to the theory of Galisson and observing 1577 specialized words in the Dictionary French Loanwords in Persian NEDA, we examine the domains of these words using statistical analysis. This article, deals with obtaining the percentage of words that exist in each field and will analyse the reasons of their travel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traveller word
  • Specialized word
  • Borrowing language
  • Lending language
  • Linguistic immigration