یادگیری تلفظ و اصول آواشناسی در کتاب‌های آموزش زبان آلمانی به غیر آلمانی‌زبان‌ها بر اساس نگاهی تحلیلی به اثرهای آموزشی نسل شش

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

گروه زبان و ادبیات آلمانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و معرفی راهکارهای متداول در قلمرو یادگیری اصول آواشناسی و تلفظ در رویکرد عملگرا در کتاب‌های نسل شش آموزش زبان آلمانی به غیر آلمانی‌زبان‌ها انجام می‌گردد. به طور کلی، انتقال عادت‌های تلفظی نادرست از زبان مادری به زبان‌های خارجی هنگام یادگیری این زبان‌ها امری اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌گردد. حال آن‌که نقش اثرهای آموزشی در حل این مسئله بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، تمرکز روی تلفظ و آموزش اصول آواشناسی هنگام انتخاب اثر آموزشی مناسب برای کلاس از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله نخست به تبیین معیارهای کارآمد در عصب‌شناسی‌آموزش و رویکرد عملگرا برای یادگیری اصول آوا‌شناسی و تلفظ در کتاب‌های آموزش زبان آلمانی به غیرآلمانی‌زبان‌ها می‌پردازد. سپس از نتایج خلاصه‌شده در این قسمت برای معرفی جدول تدوین‌شده توسط پژوهشگر برای انجام پژوهش‌های تحلیلی استفاده می‌گردد. این پژوهش‌ها با کمک دو کتاب Schritte plus Neu و Menschen از نسل نو اثرهای آموزشی در کشورهای آلمانی‌زبان در سطح‌ A1 بر اساس چارچوب اروپایی مشترک برای زبان‌ها (GER) انجام خواهد شد. بعد از معرفی جدول معیارها، کلیه تمرین‌های مرتبط با یادگیری اصول آواشناسی آلمانی در این کتاب‌ها مورد ت بررسی دقیق قرار گرفته و پس از انجام مقایسات نشان داده خواهدشد که کدام اثر در ارائه نکات مرتبط با یادگیری قواعد آوایی موثرتر عمل کرده‌ است. نتیجه این‌که، مدرسان زبان آلمانی می‌توانند با استفاده از جدول معیارها الف) در انتخاب اثر آموزشی با راهکارهای مناسب برای آموزش اصول آواشناسیبا دقت بیشتری عمل کنند و ب) همواره در کلاس‌های خود از شیوه‌های کارآمدتری برای یادگیری قواعد آوایی بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The pronunciation training and learning the phonetic rules in German textbooks of the sixth generation

نویسنده [English]

 • Anita Amiri
Department of German Language and Literature, Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aims to examine and present common strategies in the area of learning pronunciation and phonetic rules in textbooks of sixth-generation for German as foreign language. The transfer of incorrect pronunciation and phonetic habits from the mother tongue to foreign languages or interferences are considered as unavoidable while learning foreign languages. However, the role of textbooks in eliminating this problem is very important. Therefore, it is essential to focus on pronunciation and the teaching of phonological principles while choosing the appropriate textbook for the German course. The first part of this article explains the effective criteria in neurodidactics as a pragmatic approach to learning pronunciation to learning pronunciation in the German textbooks, and then the summarized results are used to introduce a comprehensive set of criteria for the whole work. The textbook analysis is carried out with the help of two textbooks of sixth-generation, i.e., Schritte plus Neu and Menschen at level of A1 on the basis of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). All exercises and tasks for learning the phonetic rules in these textbooks are analyzed in detail, and it is subsequently shown which textbook has established itself as more effective in teaching the phonetic rules of the German language. This study will therefore address the following goal: The German teachers can use the catalogue of criteria for selecting the appropriate textbook and for using the more efficient methods and exercises for teaching the phonetic rules of the German language.

کلیدواژه‌ها [English]

 • learning pronunciation
 • textbooks of sixth-generation
 • German as foreign language
 • catalogue of criteria
 • neurodidactics
 • pragmatic approach
 1. علی‌نژاد، بتول و علی‌مردانی، نجمه. (1392). بررسی تلفظ واکة شوا توسط فارسی‌زبانان: کاربرد آواشناسی آکوستیکی برای اهداف آموزش. نشریه زبان و زبان‌شناسی. 9(18). ۱۱۳-۱۲۷.
 2. حدادی، محمدحسین و میثمی، شقایق. (۱۳۹۸). بررسی تأثیر «تداخل زبانی» بر فراگیری تلفظ صحیح در زبان آلمانی برای زبان‌آموزان ایرانی در سطح مقدماتی. پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی (پژوهش زبان‌های خارجی). 9(4). 1366-1401.
 3. رهبر، سمیرا، آهنگر، سعیده و سعیدی، مهناز. (1399). افزایش آگاهی زبان‌آموزان نسبت به ویژگی‌های عروضی در تلفظ کلمات و تأثیر آن بر مهارت شنیداری زبان‌آموزان ایرانی با تأکید بر نظریة توجه اشمیت (1995). پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی (پژوهش زبان‌های خارجی). 10(2). ۲۶۰-۲۷۱.
 4. عسگری، فاطمه. (1398). توانایی‌های متفاوت زبان‌آموزان در یک کلاس: مشکلات و راهبردها. پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی (پژوهش زبان‌های خارجی). 9(4). 1131-1165.
 5. نفیسی، زهره و وثوقی، مرجان. (1396). همسوسازی روش‌های بازتابی رایج درآموزش زبان انگلیسی با ویژگی‌های روانشناختی زبان‌آموزان ایرانی. پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی (پژوهش زبان‌های خارجی). 7(1). 251-270.
 6. نوشی، موسی. (1398). بهبود لهجة انگلیسی زبان‌آموزان با استفاده از پادکست و شیوة بن فرانکلین. پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی (پژوهش زبان‌های خارجی). 9(4). 1367-1402.
 7. Alimardani, N. & Alinejad, B. (2013). Analysis of Persian EFL Learners' Pronunciation of English schwa: Using Acoustic Phonetics for Pedagogical Purposes. Language and Linguistics. Journal of the Linguistics Society of Iran. 9(18). 113-127.
 8. Haddadi, M.H. & Meysami, S. (2020). An Investigation of the Influence of the “Interference” Phenomenon on the Learning of Correct Pronunciation of German in Iranian Basic Level Language Learners. Journal of Foreign Language Research. 9(4). 1339-1366.
 9. Rahbar, S. & Ahangari, S. (2020). Raising the Learners’ Awareness of Prosodic Features in Pronunciation and its Impact on Listening Comprehension: Insights from Noticing Hypothesis (Schmidt, 1995). Journal of Foreign Language Research. 10(2). 260-271.
 10. Asgari, F. (2020). Different abilities in a language class: problems and solutions. Journal of Foreign Language Research. 9(4). 1131-1166.
 11. Nafisi, Z. & Vosoughi, M. (2017). Integrating current reflective methodologies with learners’ psychological characteristics. Journal of Foreign Language Research. 7(1). 251-270.
 12. Nushi, M. (2020). Reduction of EFL Learners’ Foreign Accentedness Through Podcasts and Ben Franklin Technique. Journal of Foreign Language Research. 9(4). 1367-1402.
 13. Al-Battal, M. (2017). Einstiegsseiten von DaF-Lehrwerken: Erkenntnisse aus der Neurodidaktik. In: Grein, M. & Ersch, C. (Hrsg.). Neue methodische Ansätze im DaF-Unterric Band 3. Heidesheim: Salonlöwe Verlag. 115-140.
 14. Amiri, A. (2018). Authentizität und Wertkonflikte. DaF-Lehrwerke für den Iran. Aachen: Shaker.
 15. Barbosa, E.Y. (2021). A Neurodidactic Model for Teaching Elementary EFL Students in a College Context. English Language Teaching. 14(3). 42-58.
 16. Chen, Z. (2016). Phonetik in DaF-Unterricht. Analyse des Lehrwerks "DaF kompakt" aus der phonetischen Sicht. Nordestedt: Grin.
 17. Dahmen, S. (2019). Die Skalen zu Phonetik/Phonologie im GeR und seinem Begleitband. In: Deutsch als Fremdsprache. 56(4). 195–204.
 18. Dieling, H. & Hirschfeld, U. (2000). Phonetik lehren und lernen. München: Goethe-Institut.
 19. Evans, S., Pude, A. & Specht, F. (2016). Menschen A1.1, Kursbuch. München: Hueber.
 20. Evans, S., Pude, A. & Specht, F. (2016). Menschen A1.2, Kursbuch. München: Hueber.
 21. Glück, H. (2016). Metzler Lexikon Sprache. u.a. Weimar: Springer.
 22. Götze, L. (1994). Fünf Lehrwerkgenerationen. In: Kast, B. & Neuner, G. (Hrsg.). Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Berlin u.a.: Langenscheidt. 29–30.
 23. Grein, M. (2013). Grundlagen für Sprachlehrende. Ismaning: Hueber Verlag.
 24. Grein, M. (2016). Werte und Wertevermittlung in Schritte plus neu, verfügbar unter. https://www.hueber.de/media/36/Wertevermittlung_im_DaZ-Unterricht.pdf, München: Hueber, letzter Zugriff am: 17.09.2017.
 25. Greisbach, M. & Greisbach, R. (1994). Die Phonem-Graphem-Beziehung als Rechtschreibproblem. In: Susanne Beckmann, Sabine Frilling (Hrsg.). Satz-Text-Diskurs. Akten des 27. Linguistischen Kolloquiums, Münster. Band 1 Tübingen: Niemeyer. 303–316.
 26. Gschiel, S. (2009). Lerntheoretische Erkenntnisse der Pädagogischen Psychologie, Neurodidaktik und Sprachendidaktik für den Fremdsprachenunterricht. Diplomarbeit. Magistra der Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz.
 27. Helbig, G., Götze, L. & Krumm H. (2001). Deutsch als Fremdsprache: ein internationales Handbuch. Berlin und New York: Verlag de Gruyter.
 28. Heldner, L. (2018). Neurodidaktik Gehirngerecht Lehren und Lernen. Diplomarbeit für das Diplom im Bereich der Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik.
 29. Hilpert, S., Niebisch, D., Pude, A., Specht, F., Reimann, M. & Tomaszewski, A. (2016). Schritte plus Neu 3 A2/1, Deutsch als Zweitsprache für Alltag und Beruf, Kursbuch und Arbeitsbuch. München: Hueber.
 30. Hilpert, S., Niebisch, D., Pude, A., Specht, F., Reimann, M. & Tomaszewski, A. (2016). Schritte plus Neu 3 A1/2, Deutsch als Zweitsprache für Alltag und Beruf, Kursbuch und Arbeitsbuch. München: Hueber.
 31. Hirschfeld, U. & Stock, E. (2013). Phonologische Grundlagen des Deutschen. In: Bose, I., Hirschfeld, U., Neuber, B. & Stock, E. (Hrsg.). Einführung in die Sprechwissenschaft. Phonetik, Rhetorik, Sprechkunst. 27-47.
 32. Hirschfeld, U. & Reinke, K. (2016). Phonetik im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Grundlagen Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Berlin: Erich Schmidt.
 33. Kalender, S., Klimaszyk, P. & Krämer-Kienle, I. (2016). Schritte international Neu. Lehrerhandbuch, A1.1. München und Berlin: Hueber.
 34. Kaufmann, S. (2008). Fortbildung für Kursleitende Deutsch als Zweitsprache: Deutsch als Fremdsprache/Band 2/Didaktik – Methodik. Ismaning.
 35. Koiranen, M. (2019). Aussprache in zwei finnischen DaF-Lehrwerken für den frühen Anfangsunterricht Eine kontrastive Lehrwerkanalyse zur Aussprache in den Lehrwerken Los! und Hallo, Berni!. Masterarbeit: Universität Helsinki.
 36. Krause, W. (2011). Phonetik in der universitären Fremdsprachenausbildung. Notwendigkeit oder Luxus? In: Babylonia, Zeitschrift für Sprachunterricht und Sprachenlernen (2). S. 18–23.
 37. Krüger, H. & Helsper, W. (2002). Einführung in Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft. Stuttgart: Springer.
 38. Krumm, H., Helbig, G. & Gotze, L. (2001.). Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. Halbband 2. Berlin u. a.: De Gruyter.
 39. Nagy, V. (2004). Phonetik im Fremdsprachenunterricht. Integrationsmöglichkeiten phonetischer Lerninhalte im DaF-Unterricht am Beispiel vom Lehrwerk START! verfügbar unter: Error! Hyperlink reference not valid., letzter Zugriff am 01.12.2021.
 40. Neuner, G. (1994). Lehrwerkforschung–Lehrwerkkritik. In: Kast, B. & Neuner, G. (Hrsg.). Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Berlin u.a.: Langenscheidt. 8–22.
 41. Pasanen, Elina (2007). Ausspracheübungen in finnischen DaF-Lehrwerken: Eine Untersuchung an sechs Lehrwerkserien für die Anfängerstufe. Masterarbeit: Universität Jyväskylä.
 42. Rösler, D. & Würffel, N. (2014). Lernmaterialien und Medien. München: Klett-Langenscheidt.
 43. Svobodová, M. (2009). Die Rolle der Phonetik im Deutschunterricht. Maszrzkuniversität. Diplomarbeit. Brünn.: Pädagogische Universität.

Ventz, Klara (2017). Schwierigkeiten im DaZ-Erwerb bei Lernenden mit Persisch als L1. Eine qualitative empirische Studie. Nordestedt: Grin.