تحلیل خطاهای زبان آموزان فارسی زبان در هنگام کاربرد تکواژهای پایان جمله «ne»، «yo» و «yone» در زبان ژاپنی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه آموزش زبان ژاپنی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه آموزش زبان ژاپنی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در مکالمات زبان ژاپنی، تکواژهای دستوری پایان جمله، بخصوص تکواژهای «yo»، «ne» و «yone» نقش مهمی ایفا می‌کنند؛ چرا که دیدگاه گوینده نسبت به محتوای کلام را مشخص می‌نمایند. تاکنون تحقیقات زیادی در رابطه با کارکردها، روش کاربرد و خطاهای زبان آموزان هنگام استفاده از آنها صورت گرفته است. در پژوهش حاضر با هدف روشن ساختن نقاط ضعف زبان‌آموزان فارسی‌زبان در زمینه یادگیری این سه تکواژ، نخست به بررسی نقش و کارکرد آنها پرداخته، سپس به تحلیل پاسخ‌های آزمون مرتبط با آنها، که از 116 نفر از زبان‌آموزان ایرانی و گویشور ژاپنی از طریق پرسشنامه بدست آمده بود، پرداختیم. با مقایسه‌ی پاسخ‌های زبان‌آموزان ایرانی و گویشوران ژاپنی، خطاهای زبان‌آموزان را مشخص و در 3 مقوله خطاهای مرتبط با تکواژ «yo»، خطاهای مرتبط با «ne» و خطاهای مرتبط با تکواژ «yone» بررسی نمودیم. در ارتباط با تکواژ «yo»، بیشترین خطا در تشخیص کارکرد «برانگیختن توجه»، «مطالبۀ آگاهی و تشخیص»، «تأکید بر اراده و خواست»، «ابراز رضایت و موافقت» و «درخواست اصلاح»، در ارتباط با تکواژ «ne»، در تشخیص کارکردهای «ابراز موافقت و هم‌نظری»، «خود تأییدی» و «مطالبۀ رضایت ظاهری»، در ارتباط با تکواژ «yone»، در تشخیص «دریافت تأیید برای یک پیش‌فرض» و «ارائۀ توضیح با مخاطب» رخ داده بود. سپس به بررسی منشاء خطا پرداخته و علل آن را در چهار عامل «عدم شناخت کارکرد وجهی تکواژها»، «عدم ارائه توضیحات در منابع و خطاهای ناشی از رویه های آموزشی»، «کارکردهای متعدد و مشابه این تکواژها» و «منحصر به فرد بودن ویژگی‌های تکواژها» تحلیل و راهکار-هایی برای نحوه‌ی آموزش آنها ارائه نمودیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The errors of Persian language learners in using Japanese final particles “ne”, “yo” and “yone”

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Moradi 1
  • Fatemeh Mafakherian 2
1 department of Japanese language and literature, University of Tehran, Tehran.Iran
2 Master of Japanese Language Teaching, University of Tehran Tehran, Iran
چکیده [English]

In Japanese conversation, the grammatical final particles, “yo”, “ne” and “yone” play an important role. So far, a lot of research has been done in relation to their functions, and the mistakes that language learners face when using them. This current research, with the purpose of something clarifying Persian language learner’s blind spots in learning these three final particles, investigated their role and functions in the sentence, then analyzed the answers of a test related to these three final particles which were obtained from 116 Iranian language learners and Japanese speakers. we determined the errors of the language learners in three different categories. In connection with the final particle “yo”, the majority of errors were about recognizing the function of “drawing attention”, “requiring awareness and recognition”, “emphasizing the will and desire”, “expressing satisfaction and agreement” and “requesting correction”; while associate with the final particle “ne”, most of the problems occurred in recognizing the functions of “expressing agreement and consensus”, “self-emphasis” and “demanding apparent satisfaction” was the greatest problem and the utmost errors related to “yone” was recognizing “receiving confirmation for a presupposition” and “providing an explanation with the audience”. Afterward, the source of these errors has been investigated and divided into four propellants“lack of final particles modality functions recongnition”,“insufficient explanations in educational resources and errors caused by educational procedures”, “Multiple and similar functions of this final particles” and “The uniqueness of final particles features”which have been analyzed during this particle and then presented solutions for how to teach them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Japanese language
  • final particles
  • language learners
  • Persian speakers
  • modality
Han, B. & Ichinose, T. (2011). A Study on Correspondence between Japanese Final Particles and Chinese modal particles -Take the final particles ''yo'', ''ne'' and ''yone'' in Japanese textbooks as an example-. Miyagi University of Education. Research Center for Education in International Understanding, 7, pp. 53-72.