تحلیل خطاهای زبان آموزان ایرانی دراستفاده از جملات مجهول زبان ژاپنی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات ژاپنی، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران تهران، ایران

چکیده

یکی از عناصری که روند یادگیری زبان‌های خارجی یا زبان دوم را با اختلال مواجه می‌کند، خطاهای زبانی است؛ البته بروز خطا در فرایند یادگیری مسأله‌ای عادی و قابل پیش‌بینی است. ولی آنچه در این رابطه از اهمیت برخوردار است، آگاهی نسبت به این خطاها و یافتن راهکارهایی برای رفع آن‌هاست. تجزیه و تحلیل خطا به‌منظور یافتن علل بروز آن‌ها از اصول اولیه آموزش و آموزش زبان‌های خارجی محسوب می‌شود. یکی از مواردی که در جریان آموزش زبان ژاپنی زبان‌آموزان در سطوح مختلف در استفاده از آن دچار خطا می‌شوند، جمله‌های مجهول است. از آنجا که جمله‌های مجهول در زبان ژاپنی کاربردهای مختلف و فراوانی دارند، استفادة صحیح از آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. ما در پژوهش حاضر کوشیدیم نخست، مروری کوتاه بر ساختار و ویژگی‌های جمله‌های مجهول در زبان ژاپنی داشته باشیم، سپس با بهره‌گیری از روش میدانی به ارزیابی رایج‌ترین خطاهای زبان‌آموزان ایرانی در هنگام کاربرد این جمله‌های بپردازیم. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که زبان فارسی به‌عنوان زبان مادری عامل اصلی بروز خطاهای برون‌زبانی نظیر استفاده از مفعول در جایگاه فاعل، حذف کنشگر و خطا در کاربرد ساختار نحوی با تعمیم قواعد دستوری فارسی به ژاپنی بوده است. خطاهای درون‌زبانی در تفکیک جمله‌های مجهول از فرم‌های دستوری مشابه، کاربرد حروف اضافه و ساخت مجهول سه‌بخشی رخ داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Errors Committed by Iranian Language Learners of Japanese language in the Usage of Passive Form in Japanese

نویسنده [English]

  • Farzaneh Moradi
Assistant professor of Department of Japanese language and literature,Faculty of Foreign Languages, University of Tehran
چکیده [English]

One of the factors that hinder the process of second language acquisition is the linguistic errors. Indeed, making errors in the process of language learning is a normal and predictable matter. However, the importance lies in being aware of these errors and finding strategies to rectify them. Analyzing the error in order to find its sources is considered as one of the essential parts of language teaching. During the process of teaching the Japanese language, students with different levels of proficiency commit errors in the use of passive sentences. Considering the frequent use of passive sentences in the Japanese language, the correct usage of it is of high importance. As the first step of our study, an overview of the structures and properties of passive sentences in the Japanese language is carried out, followed by field research for an investigation into the most common errors made by Iranian language learners when using these sentences. The results of the research revealed that the language learned have committed two types of errors: Interlingual errors and intralingual errors. Examining intrerlingual errors revealed that the Persian language is the main cause of errors such as substituting objects for subjects, the omission of the doer of the action and errors in the use of syntactic structures due to overgeneralization of grammar rules between Persian and Japanese languages. Examples of intralingual errors include failure in differentiating between passive sentences and similar grammatical forms, misuse of postpositions and errors in the making of three-component part passive sentences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Error
  • analysis
  • passive
  • intralingual
  • interlingual
Igarashi, S. (2017) Misuse Analysis of the Japanese Passive by Native Speakers of Persian : A View from the Perspective of Acquisition. Studies in humanities and social sciences, (12), pp. 95−116
Moradi,F. (2009). Analysis of Misapplication of the Passive Form by Native Persian Speakers While Learning Japanese [in Japanese]. Master's theses. Hitotsubashi University
Suzuki, S. (1978). Problems with Particles 1(Handbook of Japanese Language Education for Teachers 3). Tokyo: The Japan Foundation Press.
Teramura, H. (1982). Lectures on Japanese Study 10: A Comparison with Foreign Languages Ι. Tokyo: Meiji Shoin Press.