تأثیر تعداد واکه بر فضای واکه‌ای زبان فارسی در هنگام یادگیری واکه‌های زبان آلمانی: پیش‌بینی کلیدی نظریه پراکندگی سازگاریافته

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه زبانشناسی همگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه زبان و ادبیات آلمانی‌دانشگاه اصفهان‌، اصفهان، ایران

10.22059/jflr.2022.345007.961

چکیده

در این مقاله اعتبار پیش بینی کلیدی نظریه پراکندگی سازگاریافته در مورد سازماندهی واکه‌ها بررسی شده است که براساس آن، هر چه تعداد واکه در یک نظام واکه‌ای بیشتر باشد مساحت فضای آکوستیکی جهت ایجاد تمایز ادراکی بین واکه‌ها بزرگتر می‌شود؛ بدین معنی که زبان‌هایی که دارای تعداد واکه بیشتر هستند فضای واکه‌ای بزرگتری را به خود اختصاص می‌دهند. جهت بررسی این فرضیه بسامد سازه اول و سازه دوم واکه‌های مشترک زبان فارسی و زبان آلمانی که توسط فارسی زبانان آلمانی آموز در بافت CV:CC و مساحت فضای واکه‌ای زبان فارسی و زبان آلمانی که توسط آلمانی آموزان فارسی زبان در سه سطح پایه، متوسط و پیشرفته تولید می‌شود بررسی شده است. این تحقیق با استفاده از روش پاجت و تاباین(2005) و شاخص‌های مساحتی بکر-کریستال (2010) که بین تعداد واکه و مساحت فضای واکه‌ای با استفاده از نرم افزار R و بسته PBSmapping استفاده می‌کند نشان می‌دهد رابطه مستقیم مثبت وجود دارد و مساحت فضای واکه‌ای در زنان در آلمانی آموزان فارسی زبان سطح پیشرفته بزرگتر است و این نظریه در این گروه تایید شد در صورتیکه در بقیه گروه‌ها و مردان این اصل از نظریه تایید نشد.واژه‌های کلیدی: فضای واکه‌ای، کشش واکه‌ها، مساحت فضای واکه‌ای، زبان آلمانی، زبان فارسی، نظریه پراکندگی سازگاریافته

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Number of Vowel on the Area of Persian Vowel space in Learning German vowels based on Adaptive Theory Dispersion.

نویسندگان [English]

 • Sahar Vafa 1
 • batool alinezhad 1
 • Azar Forghani Tehrani 2
1 Department Post-graduated, General Linguistics, The university of Isfahan,Isfahan, Iran
2 Department, German LiteratureThe university of Isfahan,Isfahan, Iran
چکیده [English]

In this paper, the validity of a key prediction theory of adaptive dispersion theory on systematizing vowels is investigated. Based on that, the more the number of vowels in a vowel system, the larger the area of the acoustic space to create a perceptual distinction between vowels. This means that languages with more vowels take up more vowel space. To test this hypothesis, the frequency of the first and second constructs of the vowels shared in Persian and German languages produced by Persian-speaking German learners in the context of CV:CC, and the area of the vowel space of Persian and German languages produced by Persian-speaking German learners at three levels of basic, intermediate and advanced in the group of male and female are reviewed. This study utilized the Paget and Tabain method (2005) and Becker-Crystal area indices (2010) between the number of vowels and the area of vowel space using R software and PBS mapping package, and showed that there is a direct positive relationship, and the area of vowel space in females in advanced Persian-speaking German students is larger. This theory was confirmed in this group; while in other groups (Basic and intermediate) in females and males in all groups (basic, intermediate and advanced) this principle of theory was not corroborated.Keywords: Vowel space, Vowel tension, Vowel space area, German language, Persian language, adaptive dispersion theory

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: "
 • Vowel space"
 • Vowel tension"
 • Vowel space area"
 • German "
 • Persian "
 • "
 • Adaptive dispersion theory"
جعفری، زینب و بتول علی نژاد(1397). فضای واکه­ای واکه­های خیشومی شده زبان فارسی. پژوهشی زبان­پژوهی دانشگاه الزهرا، سال دوازدهم، شمارة34.
دوستی­زاده، محمدرضا و آذر فرقانی تهرانی(1390).تحلیل خطا در آموزش زبا­های خارجی با توجه ویژه به ارزیابی خطا در آموزش ترجمه، پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی.دوره1، شماره2،47-66.
 زارع، سعیده (1397). انتقال آوایی در گفتار فارسیِ فارسی آموزان چینی با تمرکز بر فضای واکه­ای. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکدة مدیریت و علوم انسانی گروه زبان انگلیسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
علی نژاد، بتول و فهیمه حسینی بالام (1392). مبانی آواشناسی آکوستیکی. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.
علی نژاد، بتول (1394). تأثیر تعداد واکه برمساحت فضای واکه­ای زبان فارسی و مازندرانی: پیش­بینی کلیدی نظریه پراکندگی سازگار یافته .پژوهشهای زبانی، سال 7، شمارە1، 97-115.
مدرسی قوامی، گلنار (2139). آواشناسی: بررسی علمی گفتار. تهران: مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. تهران .
Fleming, J Peter. (1995). Genetic Algorithms for Multiobjective Optimization: Evolutionary Computation ( Volume: 3, Issue: 1), MIT Press. 1-16.
Fourakis, M. (1991). Tempo Stress and Vowel Reduction in American English. Journal of the Acoustical Society of America, 84. pp. 901- 916.
Simpson, A. P., and Ericsdotter, C. (2007). Sex-specific differences in f0 and vowel space, in Proceedings of the XVIth International Congress of Phonetic Sciences, Saarbrücken. 933–936.
Watt, D. & Fabricius, A. (2002). Evaluation of a technique for improving the mapping of multiple speaker s vowel spaces in the F1~ F2 plane. Leeds Working Papers in Linguistics and Phonetics 9, 159 -173.