جایگاه تفکر نقادانه در نظام آموزشی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران

2 گروه زبان انگلیسی ، دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

3 گروه زبان انگلیسی دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه علوم تحقیقات تهران

چکیده

چکیده

در نظام های آموزشی سراسر دنیا، انگاره آموزش تفکر در سطوح عالیتر از یک سو و استفاده از مطالب درسی به عنوان ابزاری برای تفکر از سوی دیگر سبب شده تا تفکر نقادانه به عنوان یک مفهوم بنیادین و یک آرمان آموزشی مطرح شود. انجام پژوهش به منظور فهم اینکه تفکر نقادانه به عنوان آرمانی آموزشی تا چه میزان واقعیت آموزشی پیدا کرده از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش بر آنست تا جایگاه تفکر نقادانه در نظام آموزشی ایران را مطالعه و بررسی کند. در این راستا با بهره گیری از پرسشنامه های موجود و بومی سازی آنها از 300 شرکت کننده بزرگسال دارای مدرک دیپلم تا دکتری تخصصی مصاحبه به عمل آمد. نتایج پژوهش نشان داد که بیشتر شرکت کنندگان آشنایی کافی با تفکر نقادانه و نقش آن در آموزش ندارند و آموزش به شیوه سنتی که متمرکز بر حفظ مطالب درسی باشد را تجربه کرده اند. تفاوت معنا داری بین رشته های مختلف یا رده های تحصیلی مختلف مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of Critical Thinking in Iranian Educational System

نویسندگان [English]

  • Parviz Birjandi 1
  • Mohammad Bagher Bagheri 2
  • Parviz Maftoon 3
1 Department of English language Faculty of Literature , Science and Research Branch , Islamic Azad University
2 Department of English Language , Faculty of Literature , Islamic Azad University , Science and Research Branch Tehran Iran
3 Department of English Language, Faculty of Literature Islamic Azad University Science and Research Branch Tehran Iran
چکیده [English]

Abstract
In the educational systems around the world the idea of teaching 'how to think' rather than 'what to think' on the one hand and the use of content as a thinking tool within various disciplines has turned Critical Thinking (CT) into a substantive concept and an educational ideal. Conducting research to realize to what extent critical thinking as an educational ideal has become an educational reality is essential. This study aims to investigate the Iranian educational system with a focus on critical thinking. A nationwide survey was conducted among 300 school and university students and graduates. The results revealed that an overwhelming majority of Iranian graduates in all levels of education from diploma to PhD lack a substantive concept of CT and experienced a more or less didactic paradigm of education which focuses on mere memorization. Comparison of different groups of graduates belonging to various disciplines did not show significant differences as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical thinking
  • higher order thinking
  • didactic education
  • Iranian educational system
  • Thinking Skills
  • Intellectual Dispositions
برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران (1389). تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
رضویان شاد، سلطان قرایی (1389). بررسی ادراک معلمان از تفکر انتقادی مجله علوم تربیتی سال سوم- شماره 11  ص. ص. 29-46
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (1390) تهران: شورای ملی آموزش و پرورش.
مکتبی فرد، ل. حری، ع. کوکبی،م. (1389). بررسی مهارتهای تفکّر انتقادی در داستانهای کودکان و نوجوانان. مجله ی علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک سال اول، شماره ی دوم ص- ص 157-193
دربان، ل. اشتری، س. مرتضوی، ف. فرقانی، ز. یزدانی،ش. (1395). بررسی مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 26، شماره 4، ص- ص 229-237.