دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 299-602 
تطابق زمان دستوری در دامنهٔ آینده

صفحه 377-404

10.22059/jflr.2017.237846.363

علی درزی؛ اکرم خوشدونی فراهانی؛ راضیه مهدی بیرقدار؛ بلقیس روشن