دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 299-602 

علمی پژوهشی(عادی)

جایگاه تفکر نقادانه در نظام آموزشی ایران

صفحه 299-324

10.22059/jflr.2017.236677.353

پرویز بیرجندی؛ محمدباقر باقری؛ پرویز مفتون


تطابق زمان دستوری در دامنهٔ آینده

صفحه 377-404

10.22059/jflr.2017.237846.363

علی درزی؛ اکرم خوشدونی فراهانی؛ راضیه مهدی بیرقدار؛ بلقیس روشن