دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی(عادی)

باور و آگاهی زبان‌آموزان ژاپنی فارسی‌زبان نسبت به یادگیری و یاددهی کانجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.22059/jflr.2022.343628.954

زینب شکرآبی؛ فاطمه تاج فیروز


تأثیرات دوره ضمن خدمت بر تصمیم گیری های آموزشی معلمان زبان انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22059/jflr.2022.345439.965

محدثه اصغری؛ مینو عالمی؛ ضیا تاج الدین


بررسی مقابله‌ای راهکارهای ترجمه عبارت‌های طنزآمیز در زیرنویس عربی فیلم فارسی مارمولک بر پایه الگوی کیارو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22059/jflr.2021.326089.858

میثم اکبری؛ فرشته افضلی


بازآرایی‌های زبانی در ترجمۀ رمان النوم فی حقل الکرز اثر ازهر جرجیس بر اساس الگوی هم‌ترازی‌ فرهنگی مالون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22059/jflr.2022.343821.955

علی صیادانی؛ یزدان حیدرپور مرند


تأثیر تعداد واکه بر فضای واکه‌ای زبان فارسی در هنگام یادگیری واکه‌های زبان آلمانی: پیش‌بینی کلیدی نظریه پراکندگی سازگاریافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22059/jflr.2022.345007.961

سحر وفا؛ بتول علی نژاد؛ آذر فرقانی تهرانی


علمی پژوهشی(عادی)

موردپژوهی گرایش های بینامتنی در بازترجمه ها بر اساس روابط قرابت و تعارض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22059/jflr.2022.345668.967

زهره قرائی؛ حدیث حسینی نسب


واکاوی عناصر ارتباط غیراستاندارد در داستان‌های ترجمه شده گروه سنی نونهال براساس دیدگاه کاربردشناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22059/jflr.2022.346719.978

رامین یارمحمدی خامنۀ؛ مریم ایرجی؛ ژینوس شیروان