دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. انواع بازخورد، انتقال معنا و انتقال ساختار در نگارش مشارکتی زبان انگلیسی در بستر تعاملات رایانه ای چند رسانه ای و متن-محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22059/jflr.2021.321348.825

ناتاشا پوردانا؛ زهره محمدی زنوزق


2. بررسی دانش محتوایی تربیتی فناوری مدرسان زبان در آموزش مجازی در ایران: مورد مدرسان زبان فرانسه و انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22059/jflr.2021.316523.793

سوده اقتصاد؛ مرضیه مهرابی


3. تأثیر نوع فعالیت کلاسی بر مناظره های تعاملی فراگیران خودمختار زبان انگلیسی در محیط همزمان رایانه- متن محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22059/jflr.2019.285966.660

علی اکبر خمیجانی فراهانی؛ شیوا کیوان پناه؛ زینب السادات ناصری


4. سواددیجیتالی اساتید زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک: چالش ها، فرصت ها و وضعیت کنونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22059/jflr.2021.330161.890

سید رضا دشتستانی؛ شمیمه حجت پناه


7. آمادگی معلمان برای آموزش آنلاین زبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1400

10.22059/jflr.2021.331144.896

دارا تفضلی


8. بررسی تأثیر کلاس درس معکوس بر پیشرفت خواندن و خودکارآمدی زبان‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22059/jflr.2021.330102.889

جلیل فتحی؛ سید جمال بارخدا