دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی واژه های هندی و گجراتی موجود در پنج فصل نخست شکند گمانیک ویچار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22059/jflr.2022.341869.949

پورچیستا گشتاسبی اردکانی؛ نرگس جابری نسب


تاثیرالگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسأله‌محور بر سبک‌های حل مسألة یادگیری زبان انگلیسی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22059/jflr.2022.340224.943

شیلا سلیمانی؛ خدیجه علی‌آبادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی دلاور


افزایش توانایی نوشتن از طریق تکنیک های تکیه گاه سازی: مطالعه ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22059/jflr.2022.338918.936

اعظم پیشادست؛ احمد مجوزی؛ فریده اکاتی


کاربرد استعاره های مفهومی به عنوان یک راه حل شناختی برای چالش نگارش در زبان انگلیسی: تاثیر آموزش بر نگرش نوشتاری و خودکارآمدی نوشتاری زبان آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22059/jflr.2022.338927.934

رجب اسفندیاری؛ قاسم وادی پور؛ محمد باقر شعبانی


مقایسۀ برگردان‌های فارسی داستان کودکانۀ «درخت بخشنده» از منظر پیراترجمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22059/jflr.2022.339362.938

امیرحسین زنجانبر؛ ایوب مرادی؛ نعیمه عامری فلیحی


بررسی آ سیب های آموزش از راه دور بریادگیری دانشجویان زبان آلمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22059/jflr.2022.340212.942

فاطمه خداکرمی


بررسی ویژگی‌های صوت‌شناختی همخوان‌های سایشی در زبان روسی در بیان دانشجویان فارسی زبان ایرانی و مقایسه آن با زبان معیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22059/jflr.2020.307078.740

محمد جمال زاد؛ علیرضا ولی پور


گونه‌های زبانی در رمان ماجراهای هاکلبری فین در متن اصلی و دو ترجمه‌ی ابراهیم گلستان و نجف دریابندری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22059/jflr.2022.343233.956

علی دانشور کیان؛ نگار داوری اردکانی؛ امیرحسین دانشورکیان