دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی(عادی)

تأثیر آگاهی از ساختار متن بر درک مطلب و یادآوری مکتوب متون استدلالی در فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22059/jflr.2023.356608.1020

مهدی قاسمی نژاد بهرام آبادی؛ فرخ لقا حیدری


ساز و کار ترجمة شعر: مطالعة موردی ترجمة منظوم شعر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22059/jflr.2023.361263.1047

مصطفی شهیدی تبار