کلیدواژه‌ها = ارزیابی
سخنرانی های علمی انگلیسی: رشته دانشگاهی و بیان اهمیت

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 175-204

10.22059/jflr.2016.62815

جواد زارع؛ زهرا کیوانلوشهرستانکی


آسیب شناسی چگونگی آموزش زبان انگلیسی ویژه گردشگری در دانشگاه‌های کشور

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 353-374

10.22059/jflr.2015.62556

شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ اسداله شریفی


ارزیابی برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی پایه‌های اول و دوم دبیرستان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 83-106

10.22059/jflr.2014.61648

شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ سید جواد طبایی فرد