آسیب شناسی چگونگی آموزش زبان انگلیسی ویژه گردشگری در دانشگاه‌های کشور

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان انگلیسی

2 استاد گروه زبان انگلیسی

3 دانشجوی دکترا-دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله آسیب شناسی کیفیت آموزش زبان انگلیسی تخصصی گردشگری در دانشگاه‌های ایران با استفاده از مدل کیرکپتریک (Kirkpatrick) است و در آن، واحدهای زبان انگلیسی تخصصی گردشگری در دانشگاه‌های ایران از چهار سطح واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این مطالعه کیفیت اجرای دروس مربوطه از دیدگاه 50 مدرس زبان انگلیسی در این دانشگاه‌ها، 200 فارغ‌التحصیل کارشناسی رشته گردشگری و 30 مدیر و صاحب کسب‌وکار در صنعت گردشگری ایران مورد بررسی قرار گرفت. ابزار پژوهش در این مطالعه شامل مستندات، پرسشنامه و مصاحبه بود. نتایج مطالعه نشان داد که اکثر فارغ‌التحصیلان مهارت قابل قبول برای گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی با توجه به اهداف تعریف‌شده توسط شورای عالی برنامه‌ریزی درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین جهت اشتغال در صنعت گردشگری را نداشتند. کاهش تعداد دانشجویان در کلاس ، تجهیز کلاس‌ها به امکانات کافی، کاهش زمان صحبت مدرسین در کلاس درس، افزایش زمان صحبت کردن دانشجویان در کلاس، بهبود انگیزه دانشجویان از پیشنهادات این مطالعه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Quality of English for Tourism Purposes Program in Iranian Universities

نویسندگان [English]

  • Shiva Kaivanpanah 1
  • Seyyed Mohammad Alavi 2
  • Asadollah Sharifi 3
1 Associate Professor,University of Tehran
2 Professor,University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of the present study is evaluating English for tourism program in Iranian universities using Kirkpatrick model. The program is evaluated taking into consideration four levels of reaction, learning, behavior, and results. The data were collected from 50 lecturers currently teaching English for tourism in Iranian universities, 200 tourism graduates, and 30 employers of these graduate students in tourism industry using three instruments: a survey, semi-structured interviews and program-related document analysis. Results of the study indicate that graduates were not good at productive skills though they were good at vocabulary and reading comprehension, and the program objectives defined by the Supreme Council of Programming in the Ministry of Science, Research, and Technologies of Iran are not met. Finally, researchers have made some suggestions for better implementation of the program, such as decreasing the number of students in classes, providing enough equipment, dedicating enough time for practicing speaking, improving students’ motivation, and having more practical views to develop competent graduates for real life tourism businesses in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • program evaluation
  • Kirkpatrick’s model
  • English for Tourism
  • Tourism Graduates
منابع
Abbasian, G. R. & Afsharimani, S. S. (2012) ‘Teachers-Learners Evaluation of Modular EFL Program’, Academians, 2(1)
Afzali, K. & Fakharzadeh, M. (2009) ‘A Needs Analysis Survey: The Case of Tourism Letter Writing in Iran’, ESP World, 1(22(
Amiri, B. M. (2008) ‘A Program Evaluation of ESP Education at MS/A and Ph.D Levels at Science and Research Campus, Islamic Azad University’, Human Sciences, 56, 1-28
Azadi, F., Maleki, M., Tabibi, S. J., & Azmal, M. (2012) ‘A Medical Tourist Perception of Iranian Hospital Quality: Limited Employee Foreign Language Skills Negatively Impact Communication’, International Journal of Hospital Research, 1(2):85-90
Birjandi, P., & Nosratinia, M. (2009).The qualitative program evaluation of the postgraduate English Translation major in Iran. The Journal of Modern Thoughts in Education, 4, 37-5.
 Forouzandeh, E., & Riazi, A.M., Sadighi, F. (2008). TEFL program evaluation at Master's level in Iran. Teaching English Language and Literature Society of Iran (TELLSI), 2(6), 71-100.
Hijirida, K. O. (1980) A Japanese Cultural and Language Curriculum for Tourism-oriented Students: A Prototype. University of Hawaii
Kaffashi, M. (2009). ‘The Role of Education in Tourism Industry Boom and Tourist Satisfaction in Iran’, The Journal of Modern Thoughts in Education, 4 (4), 141-164.
Keyvanfar, A. (1999). The undergraduate English translation major in Iran: A program evaluation.Unpublished doctoral dissertation. Islamic Azad University, Science and Research Branch.
Kirkpatrick, D. L. (1959) 'Techniques for evaluating programs', Journal of ASTD, 13 (11), 21 -26.
Moattarian, A. & Tahririan, M. H. (2014) ‘Language Needs of Graduate Students and ESP Courses: The case of Tourism Management in Iran’ Journal of Research in Applied Linguistics, 5 (2), 4-22
Rasekh, A. E., & Simin, S. (2012) ‘Investigating EAP of Tourism in Iran: a Case Study of Students’ Perception’, English for Specific Purposes World, 36(12)
Razi, N. & Kargar, A. A. (2014) ‘Evaluation of In-service Foreign Language Teacher Education Program in Iran’ International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 5 (1), 221-236
Stufflebeam, D. L. & Shinkfield, A. J. (1985) Systematic Evaluation. Norwell, MA: Kluwer
Stufflebeam, D. L. (2003-b). 'Institutionalizing evaluation in schools'. InT. Kellaghan & D. L. Stufflebeam (Eds.), The international handbook of educational evaluation (Chapter 4). Boston: Kluwer.