نویسنده = علی اکبر خمیجانی فراهانی
بررسی استراتژیهای کلان و خرد ادب در کتابهای زبان انگلیسی دوران اول و دوم متوسطه مدارس ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 655-681

10.22059/jflr.2019.270694.582

علی اکبر خمیجانی فراهانی؛ داوود برزآبادی فراهانی؛ عشرت السادات بازارمج حقی