تمرین حساسیت دستور زبان و درک مطلب: شواهدی از زبان آموزان ایرانی ESP (زبان انگلیسی برای اهداف ویژه) در مقطع کارشناسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

10.22059/jflr.2023.346642.977

چکیده

هدف تحقیق پیش رو، بررسی این موضوع بود که آیا مداخله ی تمرین حساسیت دستور زبان می تواند باعث پیشرفت بیشتر در درک مطلب زبان آموزان ایرانی ESP (زبان انگلیسی برای اهداف خاص) در مقطع کارشناسی رشته حسابداری شود. بهمین منظور، 40 نفر از زبان آموزان ایرانی ESP در مقطع کارشناسی حسابداری از طریق اجرای OPT انتخاب شده و در آزمایش این مطالعه شرکت کردند. آنها به دو گروه آزمایشی و مقایسه ای تقسیم شده و تحت پیش آزمون درک مطلب قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش، 5 جلسه درمانی تمرین حساسیت دستورزبان (آزمونهایGJ ) و گروه کنترل، دارونما را دریافت کردند. در نهایت، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. داده ها توسط آزمون تی نمونه مستقل بین پس آزمونها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمون تی زوجی برای نشان دادن پیشرفت احتمالی گروهها، استفاده شد. نتایج حاکی از عملکرد بهتر گروه آزمایش بود که نمرات بالاتری را در پس آزمون درک مطلب پس از 5 جلسه درمان دریافت کردند. نتایج تجزیه و تحلیل عملکرد آزمون درک مطلب زبان آموزان که به صورت مقایسه ای بین پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل به طور مستقل انجام شد، نشان می دهد که شرکت‌کنندگان با درجه حساسیت گرامری بالاتر، عملکرد موفقیت‌آمیزتری را در آزمون درک مطلب ESP خود منعکس کردند. این می تواند به این معنی باشد که درمان می تواند به آنها کمک کند تا نیازهای مرتبط با خواندن خود را در طول فرآیند یادگیری نشان دهند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Grammatical Sensitivity Task and Reading Comprehension: Evidence from Iranian Undergraduate ESP Learners

نویسندگان [English]

  • Narges Nouri
  • Ramin Rahimy
  • Davood Mashhadi Heidar
Department of English Language, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

The study here had the impetus to investigate whether an intervention of a grammatical sensitivity task would enhance a better reading comprehension achievement among Iranian undergraduate ESP learners majoring accounting. To achieve this purpose, 40 Iranian undergraduate ESP learners of accounting were selected via administering an OPT, and participated in the experiment of the study. They were divided into an experimental and a comparison group and were exposed to a pre-test of reading comprehension; then the experimental group received 5 sessions of grammatical sensitivity task treatment (GJ Tests) while the control group received a placebo. Finally, the posttest was administered to both groups. The data were analyzed via running the independent samples T-test between the posttests, and the paired-sample T-tests was used to indicate the possible progress of the groups. The results revealed a better performance of the experimental group receiving higher scores in the reading comprehension posttest after 5 session of treatment. Investigating the effect of grammatical sensitivity on Iranian ESP reading comprehension learners in a meta-analysis process was supposed to be the main impetus for the present study. It was performed through analyzing the learners’ reading comprehension test performance results which were done comparatively between the pretest and the posttest of the experimental and control groups independently. It was revealed that the participants with higher degree of grammatical sensitivity reflected a more acceptable achievement performance in their ESP reading comprehension test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading Comprehension
  • Grammatical Sensitivity
  • English for Specific Purposes
  • Grammatical Functions
  • Grammaticality Judgement Test