نگرش دبیران زبان انگلیسی در مدارس دولتی به صلاحیت حرفه‌ای: بررسی نقش جنسیت و سابقۀ تدریس

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

گروه آموزش زبان انگیسی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، شهر بروجرد، ایران

چکیده

با اینکه در گذشته مطالعاتی درباره صلاحیت حرفهای معلمان انجام شده است، اما نگرش دبیران زبان انگلیسی در مدارس دولتی ایران به صلاحیت حرفه ای با توجه به نقش جنسیت و سابقۀ تدریس مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین، مطالعه حاضر قصد دارد صلاحیت حرفه ای دبیران زبان انگلیسی در مدارس دولتی را از دیدگاه آنها بررسیمی‌کند. همچنین، نقش جنسیت و سابقۀ تدریس بعنوان دو عامل موثر بر صلاحیت حرفه‌ای دبیران زبان انگلیسی در مدارس دولتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور، 338 دبیر راهنمایی و دبیرستان زبان انگلیسی از مدارس دولتی شهرستان‌های خرم آباد و بروجرد با استفاده از روش نمونه‌گیری سهولتی انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه صلاحیت حرفه‌ای دبیران زبان انگلیسی که توسط خدامرادی و مقصودی (2020) تهیه شده بود، پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق محاسبه درصد برای هر کدام از آیتم‌های پرسشنامه، آزمون فرید من، آزمون تی مستقل، و آزمون واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که از نظر شرکت‌کنندگان مولفه‌های دانش، مهارت و نگرش نقش مهمی در تعیین صلاحیت حرفه‌ای آنها دارند. همچنین، نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین صلاحیت حرفه ای دبیران زبان انگلیسی مرد و زن وجود ندارد. بعلاوه، یافته‌ها نشان داد که دبیرانی که سابقۀ تدریس بیشتری دارند از صلاحیت حرفه‌ای بالاتری نسبت به دبیرانی که سابقه تدریس کمتری دارند برخوردار نیستند. با توجه به نتایج بدست آمده، کارکردهای مهمی برای مدیران آموزش، اساتید تربیت معلم و دبیران زبان انگلیسی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iranian State School English Teachers’ Perceptions of Professional Competence: Exploring the Role of Gender and Teaching Experience

نویسندگان [English]

  • Afsheen Rezai
  • Zeinab Azizi
  • Azam Naserpour
Department of Teaching English, Faculty of Humanities, Ayatollah Ozma Borujerdi University, Borujerd City, Iran.
چکیده [English]

As English teachers’ professional competence may be affected by different factors, it is necessary to investigate Iranian English teachers’ perceptions of professional competence with respect to the role of gender and teaching experience. Hence, the aims of the present study are two-fold. First, to explore the Iranian state school English teachers’ perceptions of professional competence and its components. Second, to investigate the role of gender and teaching experiences in the Iranian state school teachers’ professional competence. To this aim, a total of 338 state school English teachers, including both genders were selected through a random sampling method. The participants responded to the professional competence questionnaire, developed and validated by Khodadadi and Maghsoodi (2020). The collected data were analyzed using the calculation of the percentage of each item, a Freedman test, an independent sample t-test, and a one-way ANOVA. Findings evidenced that the professional competence components, including knowledge, skills, and attitudes were considered important by the participants. Additionally, the results documented that there was not a statistically significant difference between the male teachers and female teachers concerning their professional competence. Furthermore, the results disclosed that there was not a statistically significant difference among the participants of different teaching experiences. The study ends with presenting a range of implications and suggestions for further research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional competence
  • Knowledge
  • Skills
  • Attitudes
  • State school English teachers
  • Gender
  • Teaching experience
Aziz, F., Akhtar, M., & Rauf, M. (2014). Relationship between teachers’ vompetencies and motivation at higher education level in Pakistan. Pakistan Annual Research Journal, 50(1), 163-174.
Bailey, M. K. (2006). Language teacher supervision: A case-based approach. Cambridge University Press.
Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American psychologist, 44(9), 1175-1184. https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.9.1175
Celik, S., Mačianskienė, N., & Aytin, K. (2013). Turkish and Lithuanian EFL instructors' professional development experiences: Worth the effort, or waste of time?. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 160-187.
Cole, P. G., & Chan, L. K. S. (2009). Teaching principles and practice (2nd ed.). Prentice Hall.
Fazlali, F., Alavi, S. M., & Keivanpanah, S. (2018). The effect of flipped professional development on English language teachers’ engagement and attitude. Journal of Foreign Language Research, 7(2), 471-496. (in Persian)
Gnitecki, J. (2005). Competence in theory and practice. Macmillan.
Gupta, K. (1999). A practical guide for need assessment. John Wiley & Sons. Inc.
Huntly, H. (2008). Teachers’ work: Beginning teachers’ conceptions of competence. The Australian Educational Researcher, 35(1), 125-145. https://doi.org/10.1007/BF03216878
Khodamoradi, A., & Maqsoodi, M (2019). Construction and standardization of the questionnaire of professional qualifications of English language teachers. Language and Translation Studies, 53(1), 167-195. (in Persian)
Mackey, A., & Gass, S. M. (2015). Second language research: Methodology and design. Routledge.
Moafian, F., & Pishghadam, R. (2009). Construct validation of a questionnaire on
characteristics of successful Iranian EFL teachers. Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji, 54, 127-142. 
Mousavi, M. A., Atai, M., & Babai. (2014). Evaluating Professional competence of adult-level EFL teachers in the Iranian English language teaching private sector. Journal of Foreign Language Research, 7(2), 471-496. (in Persian)
Mousavi, M. A., Atai, M. R., & Babaii, E. (2016). Exploring standards and developing a measure for evaluating Iranian EFL teachers’ professional competence in the private sector. Iranian Journal of English for Academic Purposes, 5(2), 30-59.
Mukhamadovna, T. M., Sharipovna, H. A., & Supkhonovna, H. N. (2020). The system of development of professional competence in future primary school teachers. System, 71(3), 1-24.
Mulder, M. (2014). Conceptions of professional competence. In S. Billett, C. Harteis, H. Gruber (Eds.), International handbook of research in professional and practice-based learning (pp. 107–137). Springer.
Murray, J. (2009). Teacher competencies in the post-method landscape: The limits of competency-based training in TESOL teacher education. Macquarie University Journal, 24(1), 17-29.
Namaziandost, E., Azizi, Z., & Rezai, A. (2021). Exploring the relationship between Iranian EFL teachers’ professional competence and job satisfaction: A mixed-methods study. Iranian Journal of English for Academic Purposes, 10(4), 69-85.
Navari, S., PishGhadam, R., Hosseini, F., A., & Hashemi, M. R. (2017). Construction and standardization of a questionnaire to increase the creativity of language learners in language teaching in an application-oriented way, with the method of Rash modeling. Language and Translation Studies, 50(4), 1-27. (in Persian)
Pishghadam, R., & Zabihi.  R. (2012). Life syllabus: A new research agenda in English language teaching. TESOL Arabia Perspectives, 19(1), 23-27.
Rajaeenia, M., Kiany, G., & Akbari, R. (2021). Performance assessment of EFL student teachers’ professional competencies: A case of Iranian Farhanghian University. Journal of Foreign Language Research, 11(1), 11-26. (in Persian)
Richards, J. C. (2011). Competence and performance in language teaching. Cambridge University Press.
Richards, J. C., Schmidt, R. (2002). Dictionary of language teaching and applied linguistics (3rd ed.). Longman.
Rinantanti, Y. (2015). Attitude toward autonomy in learning English: A case in Cenderawasih University Papua, Indonesia. Asian EFL Journal/ Professional Teaching Articles, 86, 90-108.
Saberi, L., & Sahragard, R. (2019). Designing and validating teachers’ professional development scale: Iranian EFL contexts in focus. International Journal of Instruction, 12(1), 1609- 1626.
Sherman, R., Tibbetts, J., & Condelli, L. (1997). Evaluating professional development: A framework for adult education. Pelavin Research Institute.
Shulman, L. (1991). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22. https://doi.org/10.1080/0022027910230501
Soepriyatna, S. (2012). Investigating and assessing competence of high school teachers of English in Indonesia. Malaysian Journal of ELT Research, 8(2), 38-49.
TESOL. (2003). TESOL/NCATE program standards: Standards for the accreditation of initial programs in P-12 ESL teacher education. Alexandria, VA.
Uztosun, M. S. (2018). Professional competences to teach English at primary schools in Turkey: A Delphi study. European Journal of Teacher Education, 41(4), 549-565. https://doi.org/10.1080/02619768.2018.1472569
Wetipo, W., Rante, Y., Wambraw, O., & Bharanti, E. (2015). The mediating effect of job satisfaction and job motivation to influence school leadership, teacher competence and experience of teachers on performance of teachers in SMA/SMK in Jayawijaya, Indonesia. Journal of Resources Development and Management, 15, 10-16.
Yuwono, G. (2005). English language teaching in decentralized Indonesia: Voices from the less privileged schools. Paper presented at the AARE 2005 International Education Research Conference, The University of Sydney, Sydney, NSW. P. 1-19.