تحلیل ریزتکوینی در محیط آموزش زبان خارجی: تأثیر روش‌های تدریس حمایتی استاد و هم-کلاسی در آموزش مهارت خواندن و درک مطلب

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه زبان انگلیسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

چکیده

پژوهش‌گران در مقاله حاضر با استفاده از پژوهش ترکیبی، اثرات کاربرد روش تدریس نظریه اجتماعی- فرهنگی را بر نحوه عملکرد زبان‌آموزان در مهارت خواندن و درک مطلب مورد بررسی قرار‌دادند. رفتار‌های یادگیری حمایتی در دو گروه تحقیق (یادگیری حمایتی مدرس و هم‌کلاسی) و یک گروه کنترل با تکیه بر نظریه یادگیری ویگوتسکی و دیدگاه منطقه مجاور رشد و با استفاده از روش‌های کیفی وکمی، تحلیل و بررسی شد. زبان‌آموزان با دانش زبانی سطح متوسط در 15 جلسه برای یادگیری مهارت خواندن و درک مطلب شرکت کردند. در مدل یادگیری حمایتی مدرس، طی هر جلسه کلاس تک نفره، زبان‌آموز از رفتار‌های حمایتی مدرس برای انجام‌دادن تمرین‌های خواندن و درک مطلب برخوردار شد. در مقابل، در مدل یادگیری حمایتی هم‌کلاسی، در یک گروه دو نفره، زبان‌آموز سطح متوسط پایین توسط هم‌‌‌کلاسی سطح متوسط بالای خود حمایت گردید.

در بخش کمی پژوهش، داده‌های به‌دست آمده از آزمون ابتدایی و انتهایی با استفاده ازتست آنووا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش کیفی، داده‌ها که شامل مکالمات ضبط شده بین مدرس و زبان‌آموز در گروه یادگیری حمایتی مدرس می‌باشد با استفاده از مدل تحلیل ریزتکوینی بررسی گردید. هدف مطالعه کیفی این بود که با استفاده از مدل تحلیلی لیدز، میزان حمایت و انواع آن درگروه‌های متفاوت با توجه به نیاز زبان‌آموز مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه این پژوهش اثر‌گذاری مثبت کاربرد شیوه‌های حمایتی تدریس در مهارت خواندن و درک مطلب را تأیید کرد. در بخش کیفی، کاربرد رفتار حمایتی مدرس، واکنش متقابل زبان‌آموز و نشانه‌های یادگیری در سطوح مختلف نشان داده‌شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Microgenetic Analysis in an EFL Context: The Effects of Teacher and Peer Scaffolding on Reading Comprehension Pedagogy

نویسندگان [English]

  • Samaneh Pasandi 1
  • Morad Bagherzadeh Kasmani 2
  • Saeideh Ahangari 1
1 Department of English Language, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of English, Chalous Branch Islamic Azad University Chalous, Iran
چکیده [English]

AbstractIn this study, the researchers examined the possible effects of a sociocultural model of teaching reading comprehension on the learners’ performance using a mixed-method approach. The authors relied on Vygotsky's theory of learning and his notion of the zone of proximal development (ZPD) to analyze scaffolding behaviors among two experimental groups (teacher scaffolding and peer scaffolding) and a control group contributing to reading comprehension using both qualitative and quantitative analyses. The learners were intermediate-level students participating in a 15-session private reading comprehension course. At every session, individual learners received scaffolding helps provided by the teacher in teacher scaffolding and the peer in peer scaffolding groups while performing reading comprehension tasks. Each group of peers included one low and one high intermediate student. In the quantitative phase, the data collected through pretest and posttest were analyzed using ANOVA test. Moreover, the qualitative part, the data including audio recorded talks between the teacher and students (teacher scaffolding), were analyzed through a microgenetic approach. In the qualitative phase, the applicability of the teacher's scaffolding instructions in different levels was presented. The levels and variety of guidance required by the learner to successfully perform a given task were analyzed applying Lidz's (1991) scaffolding instructions. The results in the quantitative phase supported the benefit of the practicality of scaffolding techniques in teaching reading comprehension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sociocultural approach
  • scaffolding
  • ZPD
  • microgenetic analysis
  • reading comprehension
باقری مسعودزاده، آذر، رستمی ابوسعیدی، علی اصغر و افراز، شهرام (1398). میزان اثر بخشی روش آموزشی تکلیف محور بر بهبود مهارت خواندن زبان­آموزان ایرانی: بررسی دیدگاه مدرسان. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی، 9(4)، 1105-1130.
خامسان، احمد و برادران خاکسار، زهرا (1390). مقایسة آموزش زبان با استفاده از نقشة مفهومی فردی و مشارکتی با شیوة سنتی. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی، 1(1)، 57-75.
مرزبان، امیر و موحدی، مروارید (1394). تأثیر آموزش راهبردی خواندن زبان دوم در کارکرد خواندن زبان­آموزان ایرانی و نگرش آنان نسبت به خواندن زبان دوم. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی، 5(1)، 133-151.
Aljaafreh, A., & Lantolf, J. P. (1994). Negative feedback as regulation and second language learning in the zone of proximal development. The Modern Language Journal, 78(4), 465–483. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1994.tb02064.x
Amirian, S. M. R., & Ramazanian, M. (2017). The Effect of interactionist dynamic assessment on Iranian intermediate EFL learners’ reading comprehension. In S. M. R. Amirian & Gh. Zareian (Eds.), Challenges in foreign language teaching in Iran. Cambridge University Press.
Anderson, N. (1999). Exploring second language reading: Issues and strategies (1st ed.). Heinle & Heinle Publishers.
Antón, M. (1999). The Discourse of a learner‐centered classroom: Sociocultural perspectives on teacher‐learner interaction in the second‐language classroom. The Modern Language Journal, 83(3), 303–318. https://doi.org/10.1111/0026-7902.00024
Bagheri Masoudzadeh, A., Rostami Abousaeedi, A., & Afraz, S. (2020). The Effect of task- based language teaching (TBLT) on Iranian EFL learners’ reading comprehension ability (Teachers’ perception in focus). Foreign Language Research Journal, 9(4), 1105-1130. https://doi.org/10.22059/jflr.2019.278829.624
Day, C. (2005). The Uk policy for school leadership: Uneasy transitions. In N. Bascia, A. Cumming, A. Datnow, K. Leithwood, & D. Livingstone (Eds.), International handbook of educational policy (pp. 392-420). Springer.
Dehqan, M. & Ghafar samar, R. (2014). Reading comprehension in sociocultural context: Effect on learner of two proficiency levels. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 98, 404-410. https://doi.org/ 10.1016/j.sbspro.2014.03.433.
de Guerrero, M. C. M., & Villamil, O. S. (2000). Activating the ZPD: Mutual scaffolding in L2 peer revision. The Modern Language Journal, 84(1), 51–68. https://doi.org/10.1111/0026-7902.00052
Khamesan, A. & Baradaran Khaksar, Z. (2011). Comparison between collaborative and individual concept mapping with the traditional method it teaching English. Foreign Language Research Journal, 1(1), 57-75.
Kusumawati, A. J. (2018). Scaffolding learning in reading and writing skill in English for mechanical engineering. In proceedings of the 2018, The 3rd international conference on information and education innovations (pp. 78-82). ACM.
Lidz, C. S. (1991). Practitioner’s guide to dynamic assessment (The Guilford school practitioner series) (1st ed.). The Guilford Press.
Markee, N. (2000). Conversation analysis (Second language acquisition research series) (1st ed.). Routledge.
Marzban, A. & Movahedi, m. (2015). The impact of RSI in L2 on Iranian EFL learners’ reading performance and attitude toward reading in L2. Foreign Language Research Journal, 5(1), 133-151.
Nieto, C. (2007). Applications of Vygotskyan concept of mediation in SLA. Colombian Applied Linguistics Journal, 9, 213-228.
Ohta, A. S. (2001). Second language acquisition processes in the classroom: Learning Japanese. Routledge.
Rockoff, J. E. (2004). The Impact of individual teachers on student achievement: Evidence from panel data. The American Economic Review, 94(2), 247-252.
Roosevelt, F. D. (2008). Zone of proximal development. In N. J. Salkind (Ed.), Encyclopedia of educational psychology. SAGE publication.
Shrestha, P., & Coffin, C. (2012). Dynamic assessment, tutor mediation and academic writing development. Assessing Writing, 17(1), 55-70.
Siegler, R. S., & Crowley, K. (1991). The microgenetic method: A direct means for studying cognitive development. American Psychologist, 46(6), 606–620. https://doi.org/10.1037/0003-066X.46.6.606
Siegler, R. S. (2006). Microgenetic analyses of learning. In D. Kuhn, R. S. Siegler, W. Damon, & R. M. Lerner (Eds.), Handbook of child psychology: Cognition, perception, and language. John Wiley & Sons Inc.
Suk, N. (2016). The effects of extensive reading on reading comprehension, reading rate, and vocabulary acquisition. Reading Research Quarterly, 52(1), 73-89. https://doi.org/ 10.1002/rrq.152.
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes (Revised ed.). Harvard University Press.
Wassie, S., Mekonnen, W. & Gashaw, B. (2018). Teachers’ scaffolding pPractices in teaching reading comprehension at eight preparatory schools in East Gojjam Zone: Grade 11 in focus. Research on Humanities and Social Sciences, 8(19), 31-53.
Wells, G. (1999). Dialogic inquiry: Towards a sociocultural practice and theory of education. Cambridge University Press. https://doi.org/ 10.1017/CBO9780511605895.
Werner, H. (1956). Microgenesis and aphasia. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 52(3), 347–353. https://doi.org/10.1037/h0048896
Wertsch, J. V. (1985). The semiotic mediation of mental life: L. S. Vygotsky and M. M. Bakhtin. Semiotic Mediation, 49-71. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-491280-9.50009-1
Wood, D. J., Bruner, J., & Ross, G. (1976). The Role of tutoring in problem-solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17(2), 89-100. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x