تاثیر استعاره‌های مفهومی چند شیوه در بهبود مهارت های خواندن و نوشتن زبان انگلیسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری-رشته زبان‌شناسی همگانی-دانشگاه تربیت مدرس-تهران-ایران

2 دانشیار-زبان‌شناسی همگانی-دانشگاه تربیت مدرس-تهران-ایران

چکیده

استعاره‌های مفهومی در زندگی روزمره ما حضور گستره‌ای دارند و بر همین اساس در زبان‌شناسی شناختی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. بسیاری از پژوهشگران بر اهمیت استعاره‌ها در فرایند زبان‌آموزی تاکید می‌کنند. زبان‌آموزان به هنگام مواجهه با عبارات استعاری در زبان مقصد با چالش‌هایی روبرو می‌شوند و از آنجایی‌که استعاره‌ها در اغلب بافت‌های گفتمانی حضور دارند، نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. لذا این پژوهش به تأثیر آموزش استعاره‌های مفهومی چندشیوه در بهبود مهارت‌های خواندن و نوشتن زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی بر روی فراگیران فارسی زبانِ ایرانی می‌پردازد. به منظور بررسی تأثیر آموزش استعاره‌های مفهومی در کلاس‌های زبان انگلیسی و ارزیابی سطح توانایی استعاری زبان‌آموزان، پژوهش در دو بخش – پیش‌آزمون و پس‌آزمون- برای دو گروه -کنترل و آزمایش- روی دو مهارت خواندن و نوشتن انجام گردید. در طول این پژوهش دو بخشی، نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش که در معرض آموزش استعاره‌های مفهومی چند‌شیوه قرار گرفته‌اند با نمرات گروه کنترل مقایسه شد. یافته‌های پژوهش نشان‌ می‌دهد زبان‌آموزانی که در معرض آموزش مستقیم استعاره‌های چند‌شیوه قرار گرفتند، توانستند به دلیل درک بهتر متون استعاری و افزایش توانایی تولید استعاره، نمرات بهتری کسب کنند. به عبارتی، آموزش مستقیم استعاره‌های مفهومی چندشیوه در بهبود درک و تولید زبان استعاری در فراگیران زبان انگلیسی تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF USING MULTIMODAL CONCEPTUAL METAPHORS TO IMPROVE ENGLISH READING AND WRITING SKILLS

نویسندگان [English]

  • Matin Nahavandi 1
  • Arsalan Golfam 2
1 Ph.D. candidate - Linguistics Tarbiat Modarees University –Tehran- Iran
2 Linguistics Associate Professor -Tarbiat Modarees University-Tehran- Iran
چکیده [English]

Conceptual metaphors have a wide presence in our daily lives and also have a special place in cognitive linguistics. Many researchers emphasize the importance of metaphors in the language learning process. Learners face many challenges encountering metaphorical expressions in the target language, and since metaphors are present in most discourse contexts, they cannot be ignored. In this paper, we argue the effects of explicit multimodal metaphor training in developing reading and writing skills in an EFL context. To examine the effects of using conceptual metaphors in English language classrooms and assess the metaphorical ability of EFL students, we directed two measuring instruments: pre-test and post-test for control and experimental groups in both reading and writing skills. The pre-test and post-test scores of the experimental group who were exposed to explicit multimodal metaphor training were compared with the control group's scores through this bipartite study. The outcomes of this paper can shed light on teaching and learning the multimodal language in an EFL context. The findings showed that learners who were exposed to multimodal metaphors and received explicit instruction from their teacher resulted in a better understanding of metaphorical texts, enhancing the ability of metaphor production and also in better scores. In other words, this paper found that explicit multimodal metaphor instructions can lead to some improvements in metaphor comprehension and production in an EFL context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Linguistics
  • Conceptual Metaphor
  • Multimodality
  • Monomodality
  • Foreign Language Learning
براتی، مرتضی. (1396). بررسی و ارزیابی نظریۀ استعارۀ مفهومی. دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات زبانی و بلاغی. شمارۀ 16. https://rhetorical.semnan.ac.ir/article_2999.html
دهقان، مسعود. (1392). توصیف و تحلیل دشواری های یادگیری واژگان انگلیسی برای فارسی زبانان در ایران از دیدگاه شناختی. پایان‌نامۀ دکتری زبان‌شناسی. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی.   https://www.virascience.com/thesis/665430
صراحی، محمدامین. (1391). بررسی مقابله‌ای استعاره در زبان‌های فارسی و انگلیسی بر اساس نظریۀ استعاره‌های مفهومی. پایان نامۀ دکتری زبان‌شناسی. دانشگاه اصفهان. دانشکده زبان‌های خارجی. https://lib.ui.ac.ir/inventory/3/9948.htm
طالبی‌نژاد، محمدرضا. (1386). توانش استعاری و روانی مفاهیم در زبان دوم: دو روی یک سکه؟. مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. شماره 53.
فرجامی، هادی. (1391). استعاره­ها و تصاویر ذهنی فراگیران زبان انگلیسی در رابطه با یادگیری دستور زبان. مجله زبان‌شناسی کاربردی. شمارۀ 1.   https://ijal.khu.ac.ir/article-1-77-en.pdf
نعمتی، مجید، کرتاتسی، مارتین، فلاح افراپلی، منصور. (1399) تأثیر آگاهی استعاری بر توانش استعاری و مهارت خواندن متون مطبوعاتی دانشجویان زبان انگلیسی.  پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی. (10) 4 ،886-881/  
References
 
Aslan, Yasin. (2016), The Importance of Using Metaphors in Foreign Language Teaching and Learning. International Conference on Contemporary Issues in Education. 27 - 29 May 2016 Zagreb – Croatia.  https://www.academia.edu/41637973/Education_Abstracts_18th_Annual_International_Conference  
Barati, Morteza. (2018), Evaluation of Conceptual Metaphor Theory. Journal of Linguistics and rhetorical Studies.  Vol. 8, No. 16. https://rhetorical.semnan.ac.ir/article_2999.html?lang=en
Dehghan,M. (2013). The Description and the Analysis of Difficulties of Learning English Vocabulary for Persian Speakers in Iran from Cognitive Perspective (PhD Dissertation).  Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. [in Persian] https://www.virascience.com/thesis/665430/
Farjami, H. (2012). EFL Students Images and Metaphors of Grammar.  Learning Iranian Journal of Applied Linguistics (IJAL), Vol. 15, No. 1, 19-41. https://ijal.khu.ac.ir/article-1-77-en.pdf
Forceville, C. J. (1996) Pictorial Metaphor in Advertising. London: Routledge. https://www.routledge.com/Pictorial-Metaphor-in-dvertising/Forceville/p/book/9780415186766
Forceville, C. J. (2007) A Course in Pictorial and Multimodal Metaphor. Projects.chass.utoronto.ca. Available from: http://projects.chass.utoronto.ca/semiotics/cyber/cforceville4.pdf (June 11, 2021)
Kövecses, Z. (2005). Metaphor in culture: Universality and variation. Cambridge: Cambridge University Press. https://assets.cambridge.org/97805218/44475/frontmatter/9780521844475_frontmatter.pdf
Kövecses, Z. (2010). Metaphor (2nd Edition). Oxford: Oxford University Press. https://www.academia.edu/19034509/Metaphor_A_Practical_Introduction_Second_Edition
Kress, G. R. & Van Leeuwen, T. (2001) Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. Oxford: Oxford University Press. https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjct55))/reference/ReferencesPapers.aspx
Littlemore, J. (2001a). Conceptual metaphor as a vehicle for promoting critical thinking amongst international students. English for Academic purposes: Directions for the future. Glasgow: University of Strathclyde https://research.birmingham.ac.uk/en/publications/conceptual-metaphor-as-a-vehicle-for-promoting-critical-thinking-
Littlemore, J. (2001b). Metaphoric competence: A language learning strength of students with a holistic cognitive style? TESOL Quarterly, 35(3), 459–491. https://www.jstor.org/stable/3588031
Littlemore, J. (2009). Applying cognitive linguistics to second language learning and teaching. New York: Palgrave Macmillan. https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-0-230-24525-9%2F1.pdf
Littlemore, J., & Low, G. (2006a). Figurative Thinking and Foreign Language Learning. New York: Palgrave Macmillan. https://www.redalyc.org/pdf/4783/478348691009.pdf
Littlemore, J. & Low, G. (2006b). Metaphoric competence, second language learning, and communicative ability. Applied Linguistics, 27(2), 268–294. https://www.researchgate.net/publication/238410096_Metaphoric_Competence_Second_Language_Learning_and_Communicative_Language_Ability
Lakeff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors we Live by, University of Chicago Press.
Low, G. (2008) "Metaphor and education." In R. W. Gibbs (ed.) The Cambridge handbook of metaphor and thought. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 212–231. https://psycnet.apa.org/record/2008-10315-013
Maier, C. D. & Cross, J. L. (2014). A Multimodal Analysis of the Environment Beat in a Music Video. In E. Djonov & S. Zhao (eds.) Critical Multimodal Studies of Popular Discourse. pp. 109–124. https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1417&context=sspapers
Müller, C. (2008). Metaphors dead and alive, sleeping and waking: a dynamic view. Chicago, IL: University of Chicago Press. https://www.researchgate.net/publication/273947406_Metaphors_Dead_and_Alive_Sleeping_and_Waking_A_Dynamic_View
Nemati, Majid, Cortazzi, Martin, Fallah Afrapoli, Mansour (2021). The effect of conceptual metaphor awareness on English students' press reading skill and metaphoric competence. Journal of Foreign Language Research, 10 (4), 866-881. https://jflr.ut.ac.ir/article_79916.html?lang=en
Sorahi, M. A. (2012). A Confrontational Study of Metaphor in Persian and English Based on the Theory of Conceptual Metaphor (PhD Dissertation). University of Isfahan, Isfahan, Iran [in Persian]. https://lib.ui.ac.ir/inventory/3/9948.htm
Talebinezhad, M. R. (2007). Conceptual Fluency and Metaphorical Competence in Second Language Acquisition: Two Sides of the Same Coin? Journal of Social Sciences & Humanities of Shiraz University, Vol. 26, No. 4. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/861671
Thu, Nguyen Thi Hong. (2019). Using Metaphor in EFL Classroom to Enhance Writing Skills: A Case Study.  International Journal of Humanity Studies. Hanoi Law University, Viet Nam. DOI:10.24071/ijhs.2019.030101. http://e-journal.usd.ac.id/index.php/IJHS
Yu, Y. (2006). Multimodal Metaphor and Its Application in Second Language Teaching: illustrated by Example of Vocabulary Teaching and Writing Teaching. Cross-Cultural Communication. Vol. 12, No. 7, pp. 18-23. http://cscanada.net/index.php/ccc/article/view/8656