تاثیر استعاره‌های مفهومی چند شیوه در بهبود مهارت های خواندن و نوشتن زبان انگلیسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 زبانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

استعاره‌های مفهومی در زندگی روزمره ما حضور گستره‌ای دارند و بر همین اساس در زبان‌شناسی شناختی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. بسیاری از پژوهشگران بر اهمیت استعاره‌ها در فرایند زبان‌آموزی تاکید می‌کنند. زبان‌آموزان به هنگام مواجهه با عبارات استعاری در زبان مقصد با چالش‌هایی روبرو می‌شوند و از آنجایی‌که استعاره‌ها در اغلب بافت‌های گفتمانی حضور دارند، نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. لذا این پژوهش به تأثیر آموزش استعاره‌های مفهومی چندشیوه در بهبود مهارت‌های خواندن و نوشتن زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی بر روی فراگیران فارسی زبانِ ایرانی می‌پردازد. به منظور بررسی تأثیر آموزش استعاره‌های مفهومی در کلاس‌های زبان انگلیسی و ارزیابی سطح توانایی استعاری زبان‌آموزان، پژوهش در دو بخش – پیش‌آزمون و پس‌آزمون- برای دو گروه -کنترل و آزمایش- روی دو مهارت خواندن و نوشتن انجام گردید. در طول این پژوهش دو بخشی، نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش که در معرض آموزش استعاره‌های مفهومی چند‌شیوه قرار گرفته‌اند با نمرات گروه کنترل مقایسه شد. یافته‌های پژوهش نشان‌ می‌دهد زبان‌آموزانی که در معرض آموزش مستقیم استعاره‌های چند‌شیوه قرار گرفتند، توانستند به دلیل درک بهتر متون استعاری و افزایش توانایی تولید استعاره، نمرات بهتری کسب کنند. به عبارتی، آموزش مستقیم استعاره‌های مفهومی چندشیوه در بهبود درک و تولید زبان استعاری در فراگیران زبان انگلیسی تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF USING MULTIMODAL CONCEPTUAL METAPHORS TO IMPROVE ENGLISH READING AND WRITING SKILLS

نویسندگان [English]

  • Arsalan Golfam 1
  • Matin Nahavandi 2
1 Tarbiat Modares
2 Linguistics Department, Humanity Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Conceptual metaphors have a wide presence in our daily lives and also have a special place in cognitive linguistics. Many researchers emphasize the importance of metaphors in the language learning process. Learners face many challenges encountering metaphorical expressions in the target language, and since metaphors are present in most discourse contexts, they cannot be ignored. In this paper, we argue the effects of explicit multimodal metaphor training in developing reading and writing skills in an EFL context. To examine the effects of using conceptual metaphors in English language classrooms and assess the metaphorical ability of EFL students, we directed two measuring instruments: pre-test and post-test for control and experimental groups in both reading and writing skills. The pre-test and post-test scores of the experimental group who were exposed to explicit multimodal metaphor training were compared with the control group's scores through this bipartite study. The outcomes of this paper can shed light on teaching and learning the multimodal language in an EFL context. The findings showed that learners who were exposed to multimodal metaphors and received explicit instruction from their teacher resulted in a better understanding of metaphorical texts, enhancing the ability of metaphor production and also in better scores. In other words, this paper found that explicit multimodal metaphor instructions can lead to some improvements in metaphor comprehension and production in an EFL context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive linguistics
  • conceptual metaphor
  • Multimodality
  • Monomodality
  • foreign language learning