بررسی رابطه بین سن و راهبردهای گفتاری بزرگسالان در فراگیری زبان آلمانی (سطح مقدماتی A1)

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه آموزش زبان آلمانی، دانشکده زبان های خارجی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیارگروه آموزش زبان آلمانی، دانشکده زبان های خارجی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سن و راهبردهای گفتاری بزرگسالان در فراگیری زبان آلمانی (سطح مقدماتی A1) می‌باشد. به منظور درک درست تر این موضوع، لازم است تأثیر سن بر عناصر زبانی (روند یادگیری، تلفظ، یادگیری دستور زبان و واژگان) و مهارت های زبانی (درک گفتاری - نوشتاری و تولید گفتاری- نوشتاری) بررسی شود. در این مقاله میانگین استفاده از راهبردهای آموزش زبان برای هر راهبرد محاسبه و براساس سن شرکت کنندگان مقایسه شد. راهبردهای گفتاری طبق مدل آکسفورد، مشتمل بر: راهبردهای عاطفی، اجتماعی، شناختی، فراشناختی و جبرانی می باشد. نتایج حاکی است تاثیر سن در یادگیری زبان و یادگیری از طریق تفسیر کردن و مهارت گفتاری شرکت کنندگان در سنین مختلف متفاوت است بطوریکه بالاترین نمره متعلق به گروه سنی پائین تر است و پائین ترین نمره مهارت گفتاری مربوط به گروه های سنی بالا است. همچنین تفاوت نمره مهارت گفتاری بین شرکت کنندگان از نظر آماری معنی دار است (P<0.05). بدین معنی می‌توان گفت افزایش نمره کسب شده در مهارت های گفتاری شرکت کنندگان با افزایش سن کاهش می یابد و افراد در سنین پائین تر می توان در زبان آموزی موفق تر باشند. در این مطالعه نمره آزمون گروه سنی 17 تا 27 سال با گروه های سنی 45 سال به بالا و گروه سنی 27 تا 35 سال از نظر آماری تفاوت معنی دار نشان داد (P<0.05). همچنین نمره گروه سنی پائین تر از 17 سال با گروه سنی بالاتر از 45 سال هم از نظر آماری معنی دار شده است (P<0.05).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Age and Speaking Strategies of Adults in German Language Learning (elementary level)

نویسندگان [English]

 • ashkan peyvandi 1
 • afsoun goudarzpouraragh 2
1 Phd Department of German Language Teaching, Faculty of Foreign Languages, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 associate professor Department of German Language Teaching, Faculty of Foreign Languages, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

age and level of knowledge of learners. The aim of this study was to investigate the relationship between age and adult speech strategies in learning German (introductory level A1). In this article, the average use of language learning strategies for each strategy was calculated and compared based on the age of the participants. Also, the overall average score of language teaching strategies for all strategies was calculated and compared based on the age of the participants. Speech strategies according to the Oxford model include: emotional, social, cognitive, metacognitive and compensatory strategies. The results show that the effect of age on language learning and learning through interpretation and speech skills of participants at different ages is different so that the highest score belongs to the lower age group and the lowest score belongs to the upper age groups. Also, the difference in speech skills score between participants was statistically significant (P <0.05). This means that it can be said that the increase in the score obtained in the speech skills of the participants decreases with age and people at younger ages can be more successful in language learning. In this study, the test scores of the age group of 17 to 27 years showed a statistically significant difference with the age groups of 45 years and above and the age group of 27 to 35 years (P <0.05). Also, the score of the age group below 17 years with the age group above 45 years was statistically significant (P <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • age
 • speaking strategies
 • male adults
 • German language learning
 • elementary level A1
 • استارمی, ابراهیم, قدوسی شاهنشین, الناز. (1392). نقش آزمون‌سازی در سنجش آموخته‌های زبان‌آموز در آموزش زبان آلمانی. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی, 3(1), 19-43. doi: 10.22059/jflr.2013.53761.
 • آموزگار، ژاله، 1386، زبان. فرهنگ. اسطوره، تهران، انتشارات مهارت.
 • باقری، مهری، 1386، مقدمات زبان­شناسی، تهران، انتشارات قطره.
 • البرزی ورکی, پرویز, برزگر, بهار. (1398). تأثیر سن زبان­آموزان بر یادگیری تلفظ زبان آلمانی بر اساس داده­های دانشجویان ایرانی. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی, 9(2), 347-364. doi: 10.22059/jflr.2019.250663.465 .
 • بلیانوف، ا.ب.، 1368، روانشناسی آموزش زبان خارجی، ترجمه: امیر فرهمندپور، تهران، انتشارات مرکز دانشگاهی.
 • پروان, حسن, سرکار حسن خان, حسین. (1390). بررسی تباین کلی اصطلاحات دستوری در زبان فارسی و آلمانی در آموزش زبان آلمانی. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی, 1(1), 5-20.
 • حدادی, محمدحسین, میثمی, شقایق. (1398). بررسی تأثیر «تداخل زبانی» بر فراگیری تلفظ صحیح در زبان آلمانی برای زبان­آموزان ایرانی در سطح مقدماتی. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی, 9(4), 1339-1366. doi: 10.22059/jflr.2019.288280.678.
 • حقانی، ن.، و مالکی، م. (1397). واکاوی یادگیری زبان آلمانی در ایران بر مبنای نظریۀ «خودِ انگیزشی زبان دوم». پژوهش­های زبانشناختی در زبان­های خارجی (پژوهش زبان­های خارجی), 8(2 ), 627-643.
 • روحی, فاطمه, درگاهی ترکی, هدی. (1396). سنجش انگیزۀ فراگیران زبان‌ آلمانی در ایران و پیامدهای آموزشی آن. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی, 7(1), 129-152. doi: 10.22059/jflr.2017.232010.327.
 • لطف آبادی، حسین، 1375، روانشناسی رشد زبان، مشهد، بنیاد پژوهش­های اسلامی، چاپ سوم.
 • Hazel Crichton 2021, «German teaching and learning in early years and primary school in the uk, Early Language Learning Policy in the 21st Century» pp 275-291| Cite as
 • SE Pfenninger(2020) «Age meets multilingualism: Influence of starting age on L3 acquisition across different learner populations»
 • Tomos kos, (2021) «Exploring young learners’ L2 development and perceptions of mixed-age and same-age peer interactions in EFL mixed-age classrooms», journal European Journal of Applied Linguistics
 • Volodina,, Weinert, S., & Mursin, K. (2020). «Development of academic vocabulary across primary school age: Differential growth and influential factors for German monolinguals and language minority learners». Developmental Psychology, 56(5), 922–936.
 • Simone E. Pfenninger and David Singleton (2017)«Beyond Age Effects in Instructional L2 Learning , multilingual matters »
 • David Singleton1  , Simone E. Pfenninger «L2 acquisition in childhood, adulthood and old age Misreported and under-researched dimensions of the age factor, Journal of Second Language» StudiesVolume 1, Issue 2, Jan 2018, p. 254 – 275
 • Sarah SchimkeChristine Dimroth,,2017 «The influence of finiteness and lightness on verb placement in L2 German: Comparing child and adult learners, September 3, 2017, journal of langustic»
 • Lai, Y. (2009) «language learning strategy use and English proficiency of university freshmen in Taiwan» TESOL quarterly,43(2).
 • Mistar, Junaidi, Zuhairi, alfan, parlindungan, firman (2014) «strategies of learning english writing skill by indonesian senior high school students», AWEJ, 5(1).
 • Heretzler-Joyce O., «a sociology of language» (New York: random house), 1945, pp.26-27.
 • Heretzler-Joyce O., «a sociology of language» (New York: random house), 1945, pp.26-27.
 • Robin, (1981). «Language and Woman’s Place», Language in Society2, 45-80.

Si- Quing, C. (1990). «A study of communication strategies in