بررسی اثر بخشی بازخورد همسالان در یادگیری زبان انگلیسی در محیط وب2.0 (بازخورد همسالان2.0)

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در تحقیقات آموزشی بررسی تأثیرات بازخورد و انواع مختلف آن در آموزش است. نتیجه مطالعات موجود نشان‌‌دهنده اهمیت نقش بازخورد، به‌‌عنوان یکی از قدرتمندترین عناصرِ یادگیری و آموزش، در فرایند یادگیری است. در عین حال، تعامل در فرایند یادگیری از مهم‌ترین کارکردهای شبکه‌های اجتماعی برخط است که به بازخورد منتهی می‌شود.
هدف این مطالعه بررسی نقش بازخورد همسالان در یادگیری زبان در محیط شبکه‌های اجتماعی برخط است که این امر از طریق مقایسۀ دو گروه مورد مطالعه (گروه آزمایش و کنترل) صورت گرفته است. در این روش تأکید بر بازنمود ادراک کاربران نسبت به بازخورد همسالان بود، نتایج حاکی از این است که هر دو گروه احساسات مثبتی در ارتباط با بازخورد همسالان داشته‌اند. همچنین، نتایج نشان‌دهندۀ وجود شباهت‌ها و تفاوت‌های معنادار بین دو گروه تحقیق است، از جمله اینکه تفاوت‌های اساسی بین بازخوردهای تولید شده در دو گروه به لحاظ شکل و تعداد وجود دارد.
در هر دو گروه، بازخورد اصلاحی به وفور ارائه شده است؛ با این وجود، میانگین به‌دست‌آمده از گروه آزمایشی حدوداً دو برابر میانگینِ گروه رودررو (حضوری) بود. در نهایت، انواع مختلفی از بازخورد همسالان (تحسین، تحسین توضیحی و اصلاحی) در هر دو گروه ثبت گردید. اگرچه بازخورد تولید شده در گروه آزمایشی از لحاظ کمی و کیفی بیش از گروه کنترل بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the effectiveness of peer feedback in the context of learning English in a Web2.0 environment. (peer feedback2.0)

نویسنده [English]

  • Elham Akbari
assistant professor at Tarbiat Modares University
چکیده [English]

One of the most important topics addressed by pedagogical research is the study of feedback effects and their various kinds in education. According to several studies, feedback is one of the most potent elements in learning and teaching, and it plays a significant part in the learning process. At the same time, interaction in the learning process is a central function of online social networks that results in peer feedback. The purpose of this study is to look into the role of peer feedback in language learning in social networks, which was done by comparing the two study groups (experimental and control groups).
Users' perceptions of peer feedback were examined before and after the course. Both groups had positive feelings regarding peer feedback. However, the optimistic view of the experimental group had grown more than the control group. The result showed significant similarities and differences between the two research groups: Including Substantial differences were also revealed between the peer feedback produced in the two groups in terms of shape and number. In both groups, corrective feedback was given more frequently. However, the mean achieved in the Experimental groups is about twice the mean in the face-to-face group. Based on the results, different types of peer feedback (compliment, Explain compliment
criticism, corrective feedback) were produced in each group, although the peer feedback generated in the experimental group was both quantitatively and qualitatively higher than the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • web2.0
  • Social networks
  • Facebook
  • language learning
  • Peer feedback 2.0
  • peer feedback Types
  • learning outcomes