تأثیر رفتارهای حمایتی استقلال مدرسان زبان بر آمادگی زبان آموزان برای کسب استقلال

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دکترای آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار آموزش زبان انگلیسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه امام علی(ع)، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به‌بررسی تاثیر رفتارهای حمایتی استقلال معلمان زبان انگلیسی بر آمادگی زبان‌آموزان برای کسب استقلال می‌پردازد. به‌این منظور، پرسشنامة آمادگی برای کسب استقلال در میان ۲۴۰ زبان‌آموز سطح متوسط در پنج آموزشگاه شهر کرمانشاه در ایران توزیع و جمع‌آوری شد. سپس محققان چهار معلم را براساس هشت اصل ارتقا استقلال نظریه خودسازماندهی در هشت جلسه دو الی سه ساعته آموزش دادند و زبان‌آموزان شرکت‌کننده را به‌دو گروه آزمایش و کنترل ۱۲۰ نفره تقسیم کردند. گروه آزمایش طی شش ماه تحت آموزش زبان توسط چهار معلم تعلیم دیده قرار گرفتند. گروه کنترل نیز به‌کلاس‌های معمول خود ادامه دادند. پرسشنامه آمادگی برای کسب استقلال مجدداً در دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد و نتایج آن با پرسشنامه اولیه مقایسه شد. نتایج تحلیل آمار نشان داد که رفتارهای حمایتی استقلال معلمان گروه آزمایش در پنج زمینه تغییر و بهبود ایجاد کرده است که همگی اجزای مفهوم استقلال می‌باشند: مسئولیت‌پذیری بیشتر، شناخت خود به‌عنوان یک یادگیرنده، شناخت بهتر محیط یادگیری، آشنایی بیشتر با مراحل یادگیری، و آغازگری بیشتر در فعالیت‌های منجر به‌یادگیری. کاربردهای آموزشی این مطالعه مورد بحث قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Effect of EFL Teachers’ Autonomy-Supportive Behaviors on EFL Learners’ Readiness for Autonomy

نویسندگان [English]

  • Marzieh Rezabeigi 1
  • Parviz Maftoon 2
  • Gholamreza Abbasian 3
1 Department of English, Faculty of foreign languages, Islamic Azad University, Science and Research branch, Iran, Tehran
2 English Department, Faculty of foreign languages, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran, Iran
3 English Department, Imam Ali University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to explore the effect of EFL teachers’ autonomy supportive behaviors on Iranian EFL learners’ readiness for autonomy. To this end, readiness for autonomy questionnaire (RFAQ) was administered to 240 intermediate EFL learners at five language institutes in Kermanshah, Iran. Then, the researchers trained four EFL teachers based on eight autonomy supportive strategies of self-determination theory (SDT) and devided the participants to two groups of 120 EFL learners. Afterwards, trained teachers attended their classes using the SDT autonomy-supportive strategies. RFAQ was administered to both experimental and control groups for the second time six months later after the experimental group experienced autonomy supportive behaviors. The data analyses revealed that EFL teachers’ autonomy supportive behaviors resulted in an improvement in the five domains determined in the learners’ questionnaire: learners’ acceptance of more responsibility, knowledge about themselves as learners, better knowledge of learning context, a better command of learning process, and more self-initiated learning activities. Implications are discussed.The present study aimed to explore the effect of EFL teachers’ autonomy supportive behaviors on Iranian EFL learners’ readiness for autonomy. To this end, readiness for autonomy questionnaire (RFAQ) was administered to 240 intermediate EFL learners at five language institutes in Kermanshah, Iran. Then, the researchers trained four EFL teachers based on eight autonomy supportive strategies of self-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autonomy
  • Autonomy-supportive behaviors
  • Self determination theory
  • Teacher's role
  • Acceptance of responsibility
  • Meta-cognitive knowledge
  • Self-initiated learning activities
سلیمانی، ح. رحمانیان، م. (1398). بازنگری فناوری دریادگیری:خودکنترلی خودتنظیمی دریک دورة تلفیقی. پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی،9 ، 4،4 1085-1104. https://jflr.ut.ac.ir/article_74656_1ac352b49640573b6ee3309b38842a48.pdf
Assor, A., Kaplan, H., & Roth, G. (2002). Choice is good but relevance is excellent: Autonomy-enhancing and suppressing teacher behaviors predicting learners’ engagement in school work. British Journal of Educational Psychology, 72, 261-278.
https://doi.org/10.1348/000709902158883
Benson, P. (1997). The philosophy and politics of learner autonomy. In P. Benson & P. Voller (Eds.), Autonomy and independence in language learning (pp. 18-34). London: Longman.
Benson, P. (2001). Teaching and researching autonomy in language learning. London: Longman.
Benson. P. (2006). Autonomy in language teaching and learning. Language Teaching. 40, 21-40. https://www.cambridge.org/core/journals/language-teaching/article/autonomy-in-language-teaching-and-learning/7DF3513C76731315FB79C81272553A1F
Benson, P. (2009). Making sense of autonomy in language learning. In R. Pemberton, S. Toogood & A. Barfield (Eds.), Maintaining control: Autonomy and language learning (pp. 13-26). Hong Kong: Hong Kong University Press.
Benson, P. (2011). Teaching and researching autonomy in language learning. Harlow: Longman.
Boggiano, A. K., Flink, C., Shields, A., Seelbach, A., & Barrett, M. (1993). Use of techniques promoting students’ self-determination: Effects on students’ analytic problem solving skills. Motivation and Emotion, 17, 319–336. https://link.springer.com/article/10.1007/BF00992323
Borg, S., & Al-Busaidi, S. (2012). Learner autonomy: English language teachers’ beliefs and practices. ELT Journal, 66(3), 283-292. https://academic.oup.com/eltj/article-abstract/66/3/283/437962
Bozack, A. R., Vega, R., Mccaslin, M., Good, T. L. (2008). Teacher support of student autonomy in comprehensive school reform classrooms. Teachers College Record, 110(11), 2389-2407. http://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2008_Bozacketal_StudentAutonomyComprehensiveSchoolReformClassrooms_TCR.pdf
Chirkov, V. I. & Ryan, R. M. (2001). Parent and teacher autonomy-support in Russian and U.S. adolescents: Common effects on well-being and academic motivation, Journal of Cross-Cultural Psychology, 32, 618–35. https://scr.hse.ru/data/2011/06/04/1212176229/Chirkov_Ryan_2001.pdf
Cotterall, S. (1995). Readiness for autonomy: Investigating learner beliefs. System, 23(2), 195-205. http://people.exeter.ac.uk/zhhm201/1-s2.0-0346251X95000088-main.pdf
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to the self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska symposium on motivation: Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press. http://europepmc.org/article/med/2130258
DeCharms, R. (1976). Enhancing motivation: Change in the classroom. New York: Irvington.
Han, L. (2014). Teacher’s role in developing learner autonomy: A literature review. International Journal of English Language Teaching, 1(2), 21-27. http://www.eltsjournal.org/archive/value5%20issue4/3-5-4-17.pdf
Holec, H. (1981). Autonomy in foreign language learning. Oxford: Pergamon.
Holec, H. (2008). Foreword. In T. H. E. Lamb & H. Reinders (Eds.), Learner and teacher autonomy: Concepts, realities, and responses (pp. 3-4). Amsterdam: John Benjamins.
La Ganza, W. (2004). Learner autonomy in the language classroom (Unpublished PhD thesis). Macquarie University, Sydney, Australia.
La Ganza, W. (2008). Learner autonomy-teacher autonomy: Interrelating and the will to empower. In T. Lamb & H. Reinders (Eds.), Learner and teacher autonomy: Concepts, realities, and responses (pp. 63-79). Philadelphia: John Benjamins.
Lee, I. (1998). Supporting greater autonomy in language learning.ELT Journal, 52(4), 282-291. https://academic.oup.com/eltj/article-abstract/52/4/282/2924423
Lee, M. K. (2017). To be autonomous or not to be: Issues of subsuming self-determination theory into research on language learner autonomy. TESOL Quarterly, 51, 220–228. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/tesq.129
Little, D. (2007). Language learner autonomy: Some fundamental considerations revisited. Innovation in Language Learning and Teaching, 1(1). 14-29. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17501229.2014.995765
Maftoon, P., & Rezaie, G. (2013). Cognitive style, awareness, and learners’ intake and production of grammatical structures. Journal of Language and Translation 3(3), 1-15. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=377100
Noels, K. A., Chaffee, K. E., Lou, N. M., & Dincer, A. (2016). Self-determination, engagement, and identity in learning German: Some directions in the psychology of language learning motivation. Fremdsprachen Lehren und Lernen, 45(2), 12–29. https://eric.ed.gov/?id=ED574933
Onozawa, C. (2010). Promoting autonomy in the language class: How autonomy can be applied in the language class? Retrieved from www.kyoai.ac.jp/college/ronshuu/no-10/onozawa1.pdf
Oxford, R. L. (2003). Towards a more systematic model of L2 learner autonomy. In D. Palfreyman & R. C. Smith (Eds.), Learner autonomy across cultures: Language education perspectives (pp. 75-91). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Palfreyman, D. (2003). Introduction: Culture and learner autonomy. In D. Palfreyman & R. C. Smith (Eds.), Learner autonomy across cultures: Language education perspectives (pp. 1-19). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Pekkanliegel, I. (2009). Learner autonomy in language classroom: From teacher dependency to learner independency. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 2023-2026. https://cyberleninka.org/article/n/1128984
Reeve, J., Bolt, E., & Cai, Y. (1999). Autonomy-supportive teachers: How they teach and motivate learners. Journal of Educational Psychology, 91, 537–548. https://psycnet.apa.org/record/1999-11091-010
Reeve, J., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2004). Self-determination theory: A dialectical framework for understanding sociocultural influences on student motivation. In D. M. McInerny & S. Van Etten (Eds.), Big theories revisited (pp. 31-60). Greenwich, CT: Information Age.
Reeve, J., Jang, H., Carrell, D., Jeon, S., & Barch, J. (2004). Enhancing students’ engagement by increasing teachers’ autonomy support, Motivation and Emotion, 28(2),147-169.https://www.researchgate.net/publication/226046036_Enhancing_Students'_Engagement_by_Increasing_Teachers'_Autonomy_Support
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York, NY: Guilford Press.
Sinclair, B. (2000). Learner autonomy: The next phase? In B. Sinclair, I. McGrath & T. Lamb (Eds.), Learner autonomy, teacher autonomy: Future directions (pp. 4-14). Harlow: Longman.
Smith, R, Kuchah, & Lamb, MV, (2018). Learner autonomy in developing countries. In A. Chik, N. Aoki, & R. Smith (Eds.), Autonomy in language learning and teaching: New research agendas (pp. 12-32). London: Palgrave Macmillan.
Thanasoulas, D. (2000). Autonomy and learning: An epistemological approach. Applied Semiotics, 4(10), 115-131. http://french.chass.utoronto.ca/as-sa/ASSA-No10/Vol4.No10.Thanasoulas.pdf
Turner, J. C., Meyer, D. K., Midgley, C., & Patrick, H. (2003). Teacher discourse and sixth graders’ reported affect and achievement behaviors in two high-mastery/high-performance mathematics classrooms. Elementary School Journal, 103, 357-382. https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/499731?mobileUi=0&
Tutunis, B. (2011). Changing teacher beliefs and attitudes towards autonomous learning. In D. Gardner (Ed.), Fostering autonomy in language learning (pp.161-165). Gaziantep: Zirve University.
Wenden, A. (1991). Learner strategies for learner autonomy. London: Prentice Hall International.
Xuan Le, Q. (2013). Fostering learner autonomy in language learning in tertiary education: An intervention study of university learners in Hochiminh City, Vietnam (Unpublished PhD thesis). University of Nottingham, Nottingham. The UK.