انتقال بین زبانی توانایی خواندن: نقش جنسیت به عنوان گواهی در همبستگی بین زبان اول (فارسی) و دوم (انگلیسی)

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران

2 آموزش زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران بابلسر/ایران

چکیده

در مطالعات ارتباط زبان اول و دوم نقش جنسیت کمتر مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. هدف این مطالعه توصیفی-پیماشی این بود تا همبستگی بین خواندن در زبان اول و دوم را در میان دانشجویان دختر و پسر مورد آزمایش قراد دهد. به این منظور به 225 (103 دانشجوی پسر و 122 دانشجوی دختر) دانشجو از رشته های غیر زبان انگلیسی که درس زبان عمومی داشتند پرسشنامه راهبردهای خواندن در زبان اول٬ تست توانش عمومی زبان انگلیسی نلسون و تست خواندن و درک مطلب در انگلیسی داده شد. تجزیه و تحلیل داده ها ارتباط متوسط بین این سه متغیر در میان پسرها و نیز دخترها را نشان داد. ولی یافته ها نشان داد که دانشجویان دختر در این سه متغیر میانگین بالاتری داشته اند٬ آگاهی از راهبردهای خواندن نقش بیشتری در خواندن به زبان دوم در میان دانشجویان دختر داشت ٬ و مجموع دو متغیر آگاهی از راهبردهای خواندن و توانش عمومی زبان انگلیسی نقش بیشتری در خواندن به زبان دوم در میان دانشجویان دختر داشت. در مجموع این تحقیق نتایج متفاوتی را برای همبستگی بین زبان ها در میان دانشجویان پسر و دختر نشان داده است به گونه ای که یافته ها مبین همبستگی قویتر بین دو زبان را در میان دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر نشان داده است. از آنجا که در مطالعات بین زبانی تاثیر زبان اول بر زبان دوم نشان داده شده است توصیه می شود که مدرسان زبان دوم نقش جنسیت را در ارتباط خواندن در زبان اول و دوم در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cross-Linguistic Transfer of Reading Ability: Evidence from Gender Roles in L1 (Persian) and L2 (English) Interdependence

نویسندگان [English]

  • Seyed Hassan Talebi 1
  • Javad Fallahi 2
1 Faculty member, Department of English Language and Literature,,, University of Mazandaran
2 Dept. of English Language and Literature, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Gender has been underresearched in studies on interdependence between L1 and L2. This descriptive-survey study, intended put to the test interdependence between L1 and L2 reading among male and female students. To this purpose, 225 (male N=103 ; female N=122) non-English major students attending general English classes were distributed a reading strategy awareness (RSA) inventory in L1, Nelson test of general English proficiency (GEP) and a reading comprehension (RC) test in L2. Analysis of data showed a moderate correlation among these three variables both in male and female students; however, it was found that female students had higher mean scores on RSA, GEP and RC., reading strategy awareness had more contribution to L2 reading for the female students, and together, the two variables of RSA and GEP had more contribution to L2 reading for the female students. All in all, the study showed different results for interdependence between languages for the two genders as the findings showed stronger interdependence between L1 and L2 in female students rather than male students. As in cross language studies L1 has been shown to affect L2 learning, it is recommended that L2 teachers consider the role of gender in interdependence between L1 and L2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 'interdependence hypothesis؛ L1؛L2؛language proficiency؛reading
  • Strategy