مقایسه ی نگرش دبیران زبان انگلیسی دبیرستانهای تبریز نسبت به استفاده از تکنولوژی در کلاس بر اساس ویژگیهای دموگرافیک آنها

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 استادیارگروه زبان انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه زبان انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانش آموخته مقطع دکتری آموزش زبان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

امروزه تکنولوژی جنبه‌های مختلف زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده است و تعلیم و تربیت هم از این قاعده مستثنی نیست. در همین راستا، انتظار می‌رود دبیران زبان انگلیسی در دبیرستان‌های ایران نیز تکنولوژی آموزشی را در برنامة تدریسشان ادغام نمایند. عوامل بی‌شماری در استفاده از تکنولوژی در کلاس‌ها مؤثّر هستند که ویژگی‌های جمعیّتی (دموگرافیک) دبیران یکی از آنهاست. به همین دلیل، تحقیقی انجام گرفت تا تأثیر ویژگی‌های جمعیّتی دبیران زبان انگلیسی بر نگرش آنها نسبت به استفاده از تکنولوژی در کلاس‌هایشان را بررسی کند. در این پژوهش، 195 نفر از دبیران زبان انگلیسی کلاس‌های هفتم تا دوازدهم دبیرستان‌های تبریز پرسشنامه‌ای 30 آیتمی از نوع لیکرت را که نسخۀ اصلاح‌شدۀ پرسشنامۀ آلبیرنی (2006) بود، پُرکردند. نتایج نشان داد که الف) دیدگاه دبیران زن زبان انگلیسی نسبت به تکنولوژی به‌طور معناداری مثبت‌تر از دبیران مرد است، ب) دیدگاه دبیران که در سنّ بازنشستگی بودند، به‌طور معناداری مثبت‌تر از دیگر دبیران باسابقه بود، ج) دبیران زبان کلاس‌های دوره متوسطۀ اول دیدگاه مثبت‌تری نسبت به تکنولوژی در مقایسه با دبیران زبان کلاس‌های دوره متوسطۀ دوم داشتند، و د) ویژگی‌های دموگرافیک دبیران زبان انگلیسی تبریز (شامل مقطع تدریس، جنسیّت، سابقه تدریس و مدرک تحصیلی) 26 درصد واریانس موجود در دیدگاه آنها نسبت به کاربرد تکنولوژی در کلاس‌هایشان را توضیح می‌دهد. در مقاله، به رهاوردهای آموزشی این تحقیق نیز پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Tabriz High School EFL Teachers' Attitudes toward Integrating Technology in The Classroom based on their Demographics

نویسندگان [English]

  • Nasrin Hadidi 1
  • Zohreh Seifoori 2
  • Hasan Jahanban Isfahlan 3
1
2 Department of English, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz , Iran
3 Department of English, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Numerous factors play a role in technology integration by teachers, and teachers’ demographics are one of these factors. Hence, a research was conducted to compare Tabriz high school English teachers’ attitudes toward integrating technology in the classroom based on their demographics . 195 high school EFL teachers from Tabriz, Iran answered 30 Likert-type questions comprising the modified and adapted version of an already available questionnaire developed by Albirini(2006). The results showed that (a) female high school EFL teachers’ attitudes toward technology are significantly more positive than their male counterparts, (b) retirement-age high school EFL teachers’ attitudes toward technology are significantly more positive than their mature counterparts, (c) junior high school EFL teachers enjoy more positive attitudes toward technology in comparison to their senior colleagues, and (d) Iranian high school EFL teachers’ demographic characteristics (grade level taught, gender, teaching experience, and academic degree) explain virtually 26% of the variance / variation in their attitudes toward integrating technology into their classrooms. The implications are discussed in the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "attitude"
  • "demographic characteristics"
  • "EFL teachers"
  • "technology"
  • "gender"
Abu Samak, Z. (2006). An exploration of Jordanian English language teachers’ attitudes, skills, and access as indicator of information and communication technology integration in Jordan (Unpublished doctoral dissertation). The Florida State University, USA.
Afshari, M., Abu Bakar, K., Luan, W., Abu Samah, B. & Fooi, F. (2009). Factors affecting teachers’ use of Information and Communication Technology. International Journal of Instruction, 2 (1), 77-104.
Aghajani, H., & Zamani, B. E. (2012). An investigation of the factors influencing the  Internet  usage  by  engineering  faculty  members  for  doing  scientific  and research  activities. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(11), 742-752.
Akif Ocak, M. & Akdemir, O. (2008). An investigation of primary school science teachers’ use of computer applications. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 7 (4), 54-60. 
Albirini, A. (2006). Teachers’ attitudes toward information and communication technologies: The case of Syrian EFL teachers. Computers & Education, 47, 373–398.
Albirini, A. (2004). An exploration of the factors associated with the attitudes of high school EFL teachers in Syria toward information and communication technology (Unpublished doctoral dissertation). The Ohio State University, USA. 
Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall.    
Aydin, S. (2013). Teachers’ perceptions about the use of computers in EFL teaching and learn -ing: the case of Turkey. Computer Assisted Language Learning, 26(3), 214–233. 
Baek, Y.G., Jong, J., & Kim, B. (2008). What makes teachers use technology in the classroom? Exploring the factors affecting facilitation of technology with a Korean sample. Computers & Education, 50(8), 224-234. 
Cavas, B. , Cavas, P., Karaoglan, B., & Kisla, T. (2009). A study on science teachers’ attitude toward information and communication technologies in education. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 8(2), 20-32. 
Chai, C. S., & Khine, M.S. (2006). Understanding ICT integration in schools. In M.S. Khine (Ed.), Teaching with technology: Strategies for engaging learners(pp. 49–62). Singapore: Prentice Hall.
Chen, R-J. (2010). Investigating models for pre-service teachers' use of technology to support student-centered learning, Computers & Education, 55(1), 32-42.
Chen, Y-L. (2008). A mixed-method study of EFL teachers' Internet use in language instruction. Teaching and Teacher Education, 24, 1015-1028.
Cuban, L. (1997). High-tech schools and low-tech teaching. Education Week on the Web, 38, 41.
Dashtestani, R. (2012). Barriers to the implementation of CALL in EFL courses: Iranian EFL teachers’ attitudes and perspectives. The jalt call Journal, 8(2), 55–70. 
Downing, J., & Garmon, C. (2001). Teaching students in the basic course how to use presentation software. Communication Education, 50, 218-229.
Dupagne, M., & Krendi, K. A. (1992). Teachers’ attitudes toward computers: A review of the literature. Journal of Research on Computing in Education, 24(3), 420-429.
Egbert, J., Paulus, T., & Nakamichi, Y. (2002). The impact of CALL instruction on language classroom technology use: A foundation for rethinking CALL teacher education? Language Learning & Technology, 6(3), 108-126.   
Ertmer, P. A. (2005).Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Development Research and Development, 53, 25–39. 
Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Teacher technology change: How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. Journal of Research on Technology in Education, 42(3), 255-284.  
Ermter,  P.,  Addison,  P.,  Lane,  M.,  Ross,  E.,  &  Woods,  D.  (1999). Examining teachers'  beliefs  about  the  role  of  technology  in  the  elementary  classroom. Journal of Research on Computing in Education, 32(1), 54-72.
Ghaemi, F., & Mostafavi, M. (2015). The status of computer-assisted language learning in Iran. International Journal of Educational Investigations, 2(2), 121-127. 
Giordano, V.  (2007). A professional development model to promote Internet integration into P-12 teachers' practice: A mixed method study. Computers in the schools, 24(3/4), 111-123. 
Gorder, L. M. (2008). A study of teacher perceptions of instructional technology integration in the classroom. Delta Pi Epsilon Journal, 50(2), 63-76.
Grasha, A. F., & Yangarber-Hicks, N. (2000).Integrating teaching styles with instructional technology. College Teaching, 48(1), 2-10. 
Gressard, C.  P., & Loyd, B.  H. (1986). Validation studies of a new computer attitude scale. Association for Educational Data Systems Journal, 18, 295–301.
Kahveci, A., Sahin, N., & Genc, S. (2011). Computer perceptions of secondary school teachers and impacting demographics: a Turkish perspective. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 10 (1), 71-80.  
Kessler, G. & Plakans, L. (2008). Does teachers' confidence with CALL equal innovative and integrated use?, Computer Assisted Language Learning, 21(3), 269-282, DOI: 10.1080/09588220802090303  
Khan, M. A. & Omrane, A. (2017). A Theoretical Analysis of Factors Influencing Students Decision to Use Learning Technologies in the Context of Institutions of Higher Education.  Advances in Social Sciences Research            Journal, 4(1) 165-178.  
Kim, H. (2002). Teachers as a barrier to technology-integrated language teaching. English Teaching, 57(2), 35-64. 
Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities.
Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Lau, B.T., & Sim, C. H.  (2008).  Exploring  the  extent  of  ICT  adoption  among  Secondary  school  teachers  in  Malaysia. International Journal of Computing and ICT Research. 2(2) 19-36.  
Lee, S., & Son, J. M. (2006). The use of ICT in Korean middle school English classrooms: Practices and challenges. English Language Teaching, 18(1), 49-73. 
Li, N. & Kirkup, G. (2007) Gender and cultural differences in Internet use: A study of China and the UK. Computers and Education, 48, 301-317. http://dx.doi.org/10.1016/j. compedu. 2005.01.007  
Mahmoudikia, M., Hoomanfard, M. H. & Izadpanah, M. A. (2014). Teacher factors affecting ICT use in Iranian classes: A literature review. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World (IJLIALW), 6(1), 203-214. 
Mollaei, F., & Riasati, M. (2013). Teachers’ perceptions of using technology in teaching EFL. International Journal of Applied Linguistics & English Literature, 2(1), 13-22.
Nishta, R. (2012). A study to assess teacher educators’ attitudes towards technology integration in classrooms. MIER Journal of Educational Studies, Trends & Practices, 2(2), 190-205. 
Panici, D.A. (1998). New Media and the Introductory Mass Communication Course. Journalism and Mass Communication Educator, 53(1), 52-63. 
Park, C. N., & Son, J.-B. (2009). Implementing computer-assisted language learning in the EFL classroom: teachers’ perceptions and perspectives. International Journal of Pedagogies & Learning, 5(2), 80–101.
Rahimi, M. & Yadollahi, S. (2011a). Computer anxiety and ICT integration in English classes among Iranian EFL teachers. Procedia Computer Science, 3 (2011), 203–209.
Rahimi, M. & Yadollahi, S. (2011b). ICT use in EFL classes: a focus on EFL teachers’ characteristics. World Journal of English Language, 1(2), 17-29. 
Rogers, E. M. (1995). Diffusion of Innovations (4th ed.). New York: The Free Press.  
Russell, G., & Bradley, G. (1997). Teachers’ computer anxiety: Implications for professional development. Education and Information Technologies, 2(1), 17-30. 
Russell, M., Bebell, D., O’Dwyer, L. and O’Connor, K. (2003). Examining teacher technology use: Implications for preservice and inservice teacher preparation. Journal of Teacher Education, 54(4), 297-310. 
Sadeghi, B., Rahmany, R. & Doosti, E. (2014). L2 Teachers' Reasons and Perceptions for Using or Not Using Computer Mediated Communication Tools in Their Classroom. Journal of Language Teaching and Research, 5 (3), 663-673. 
Sahin, I. (2006). Detailed review of Rogers’ diffusion of innovations theory and educational technology-related studies based on Rogers’ theory. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 5 (2), 14-23.  
Saleh Mahdi, H., & Sa'ad Al-Dera, A. (2013). The impact of teachers’ age, gender and experience on the use of information and communication technology in EFL teaching. English Language Teaching, 6(6), 57-67.  
Suwannasom, T. (2010). Teacher cognition about technology-mediated EFL instruction in the Thai tertiary context.(Doctor of Philosophy in Second Language Teaching), Massey University, New Zealand. Retrieved from http://hdl.handle.net/10179/1853 
Teo, T. (2008). Pre-service teachers' attitudes towards computer use: A Singapore survey. Australian Journal of Educational Technology, 24(4), 413-424.  
Todman, J. (2000). Gender differences in computer anxiety among university entrants since 1992. Computers & Education, 34(1), 27-35. 
Waldeck, J. H., Kearney, P., & Plax, T.G. (2001). Instructional and developmental communication theory and research in the 1990s: Extending the agenda for the 21st century, In W. Gudykunst (Ed.), Communication yearbook 24 (pp. 207-229), Thousand Oaks, CA: Sage. 
Warschauer, M. (2002). A developmental perspective on technology in language education. TESOL Quarterly, 36(3), 453-475.  
Webber,           C. (2003). New Technologies and Educative Leadership, Journal of Educational Administration, 41(2), 119-123. 
Witt, P. L, & Wheeless, L. R. (2001). An experimental study of teachers’ verbal and nonverbal immediacy and students’ affective and cognitive learning. Communication Education, 50, 327-342. 
Wong, S. L., & Hanafi, A. (2007). Gender differences in attitudes towards information technology among Malaysian student teachers: a case study at University Putra Malaysia. Educational Technology & Society, 10(2), 158-169.
Wong, E. M. L. & Li, S. C. (2008). Framing ICT implementation in a context of educational change: a multilevel analysis. School effectiveness and school improvement, 19(1), 99-120. 
Woodrow, J. (1992). The influence of programming training on the computer literacy and attitudes of pre-service teachers. Journal of Research on Computing in Education, 25(2), 200-218. 
Yaghi, H. M. (2001). Subject matter as a factor in educational computing by teachers in international settings. Journal of Educational Computing Research, 24(2), 139-154.    
Yusuf, M. O. & Balogun, M. R. (2011). Student-teachers’ competence and attitude towards information and communication technology: A case study in a Nigerian university. Contemporary Educational Technology, 2(1), 18-36.  
Zadeh Rahim, N., Hoseini, S. M., & Malekmohammadi, I. (2014). Determining the factors affecting ICT adoption by Kermanshah agriculture vocational school teachers. Science Road Journal, 2(1), 13-20.
Zhao, Y., Hueyshan, T., & Mishra, P. (2001). Teaching and learning: Whose computer is it? Journal of Adolescent and Adult Literacy, 44(4), 348–355.