تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتیاق یادگیری و عملکرد تحصیلی در برنامةدرسی مکالمة زبان عربی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) بر اشتیاق یادگیری و عملکرد تحصیلی در برنامةدرسی مکالمة زبان عربی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل همگی دانشجویان رشتة کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی در نیمسال دوم تحصیلی 98- 1397 به‌تعداد 27 نفر  بود که درس مذکور را انتخاب کرده بودند. این دانشجویان  به روش تمام شماری انتخاب و به شیوة تصادفی در دو گروه (14 نفر گروه آزمایش و 13 نفر گروه کنترل) جایگزین شدند. گروه آزمایش برنامةدرسی مکالمة عربی را به مدت یک ترم با استفاده از فاوا دریافت کردند و گروه کنترل به روش رایج آموزش دیدند. داده های با استفاده از پرسشنامه­ اشتیاق یادگیری و نمرة پایان ترم به عنوان عملکرد تحصیلی جمع­آوری شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که فاوا سبب افزایش اشتیاق یادگیری و عملکرد تحصیلی در برنامةدرسی مکالمة زبان عربی شده است. براین اساس استفاده از فاوا در آموزش زبان عربی می تواند به عنوان یک برنامة مداخله­ای موثر در بهبود اشتیاق یادگیری و عملکرد تحصیلی باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Information and Communication Technology on the Learning engagement and Academic Performance in the Conversation of the Arabic Language Curriculum

نویسندگان [English]

  • zohreh Naemi 1
  • Ali Mohammad Naemi 2
1 iran- tehran- Darvaze Dovlat st- kharazmi uni- literature @ human scientists faculty- literature @ language department
2 Academic staff/ Islamic Azad University of Sabzevar
چکیده [English]

This study investigated the effectiveness of information and communication technology (ICT) on the Learning engagement and Academic Performance in the conversation of the Arabic Language Curriculum. This study was Quasi and pretest-posttest with control group. The population included all undergraduate students of Arabic language and literature of Kharazmi University in first semester of 2018-19 academic year, Who selected conversation of the Arabic Language (27 individules) and this students (14 persons for experimental group and 13 persons for control group) were selected by random sampling method. The experimental group received ICT intervention during 0ne semester and control group trained using traditional teaching method. Data was collected using a questionnaire of learning engagement source of the questionaire scores point of students was used as the indicator of academic performance. The covariance analysis showed that ICT has increased Learning engagement and Academic Performance. According to the results using ICT in Arabic language training could be used as an effective intervention to increase Learning engagement and promote Academic Performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • Learning engagement
  • Academic Performance
  • conversation
  • Arabic Language
  • Curriculum