دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1399 

علمی پژوهشی(عادی)

ارزیابی کیفیت و شایستگی‏های مورد انتظار در برنامه‌درسی دوره کارشناسی رشته زبان روسی از دیدگاه ذی‌نفعان

صفحه 100-119

10.22059/jflr.2019.287053.663

محسن حاجی تبار فیروزجایی؛ سیده ندا موسوی؛ معصومه معتمدنیا؛ میمنت عابدینی بلترک