نقش هوش چندگانه در هویت فرهنگی و پیشرفت زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، بخش زبان انگلیسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی، بخش زبان انگلیسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

3 استادیار آموزش زبان انگلیسی، بخش زبان انگلیسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

بایستۀ تسلط بر یک زبان خارجی، آشنایی با فرهنگ گویشوران آن زبان است. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه هویت فرهنگی زبان دوم و پیشرفت زبانی، ارتباط هویت فرهنگی و هوش چندگانه، و رابطه هوش چندگانه و پیشرفت زبانی زبان‌آموزان ایرانی است. این جستار، همچنین جویای آن‌است که کدام نوع هوش می‌تواند هویت فرهنگی و پیشرفت زبانی را پیش بینی کند. در ابتدا برای انتخاب یک نمونه همگن از زبان‌آموزان آزمون تافل گرفته شد و 180 نفر انتخاب شدند.سپس آن‌ها به‌پرسشنامه‌‌های هویت فرهنگی و هوش چندگانه پاسخ دادند. تحلیل‌های آماری نشان داد که بین هویت فرهنگی و پیشرفت زبانی رابطه متوسط و معنادار، بین هویت فرهنگی و هوش چندگانه رابطه ای مثبت و معنادار، و بین پیشرفت تحصیلی و هوش چندگانه زبان‌آموزان رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد.همچنین  هویت فرهنگی زبان‌آموزان از طریق هوش بین فردی آن‌ها و پیشرفت زبانی توسط هوش زبانی قابل پیش بینی‌اند. با آگاهی از این نتایج، معلمان زبان می‌توانند خود را برای مقابله با چالش‌های احتمالی آماده کنند. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Multiple Intelligence in Iranian EFL Learners’ Cultural Identity and Language Achievement

نویسندگان [English]

  • Sharareh Ebrahimi 1
  • Shahram Afraz 2
  • fazlolah Samimi 3
1 Dept. of English Language, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 Dept. of English Language, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
3 Dept. of English Language, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was investigating the relationship between cultural identity and language achievement, the relationship between cultural identity and multiple intelligences, and the relationship between multiple intelligences and language achievement of Iranian EFL learners. This study also sought to find which types of EFL learners’ intelligence can predict their cultural identity and language achievement. Initially, to select a homogeneous sample, language learners took TOEFL and 180 learners were selected. Afterwards, the cultural identity and multiple intelligences questionnaires were applied. The results of statistical analyses revealed that there was a moderate and significant relationship between cultural identity and language achievement, a statistically positive and significant relationship between cultural identity and multiple intelligences, and a statistically positive and significant relationship between multiple intelligences and language achievement. The results also indicated that EFL learners’ cultural identity can be predicted by their interpersonal intelligence and their language achievement can be predicted by their linguistic intelligence. Being aware of such results, English teachers can equip themselves with effective techniques to handle possible challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Identity
  • EFL Learners
  • Language Achievement
  • Multiple Intelligences
  • English Language Learning
Kevin, T. (2007). How does learning a language affect the Identity students have about themselves, and how their image of self affects learning a language? Retrieved on August 1, 2018 from: www. Bukisa.com.
Morgan, C. (2004). Seeking perseverance through closer relations with remote students.  In Proceedings of ASCILITE'01: Meeting at the Crossroads. Retrieved July 13, 2017 from http://www.ascilite.org.au/conferences/melbourne01/pdf/papers/morganc.
Rahiminezhad, A., & Ahmadi, A. A. (2006). An analytic study of identity formation by Iranian adolescents and its relation with social, economic and educational structure of family among high school students in Tehran. Tehran: Training Department for Ministry of Education and Training.
Richards, J. C., & Schmidt, R. (2010). Longman dictionary of language teaching and applied linguistics: Third edition. United Kingdom: Pearson Education.