تحلیل مدیر مدرسه آل‌احمد بر مبنای سبک شناسی انتقادی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانش آموختة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در این مقاله، رمان مدیر مدرسه با روش سبک شناسی انتقادی لسلی جفریز تحلیل شده است. مؤلفه‌های مورد نظر جفریزعبارتنداز: نامیدن و توصیف (در این رمان، صرفاً شاهد توصیف بودیم)، بازنمایی کنش‌ها، رخدادها و وضعیت‌ها (بازنمایی وضعیت‌ها بسامد بیشتری داشت)، ترادف و تقابل (ترادف صرفاً در حوزه‌ی واژگان اما تقابل در حوزه‌ی واژگان، افعال و شخصیت‌ها دیده می-شود)،مثال آوردن و برشمردن (که جهت تبیین بهتر مطالب استفاده شده است)، اطلاعات و نظرات مهم (که در هر صفـحه مطرح می‌شود)، معانی ضمنی و حقایق مسلم (که حقایق تلخی را بازگو می‌کند)، منفی سازی (غالباً اعجاب و تأسـف مخاطب را برمی-انگیزد)، فرضیه‌سازی (که اکثراً با قطعیت همراه است)، ارائه‌ی سخنان و افکار دیگران (که در این رمان از سه روش بیان مستقیم گفته، بیان مستقیم اندیشه و گزارش راوی استفاده شده) و بازنمایی زمان، مکان و جامعه (که بسیار دقیق نمایانده شده است). هدف از این مطالعه‌، یافتن ایدئولوژیهای پنهان متن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of A’l Ahmad’s Modire Madrase according to Critical Stylistics

نویسندگان [English]

  • Alireza Nabilou 1
  • Fereshte Dadkhah 2
1
2 Master of Persian Language and Literature, University of Qom
چکیده [English]

In this essay “Modire Madrase” has been analyzed according to Critical Stylistics method in the view of Lesley Jeffries. Critical Stylistics participles in her view consist of: Naming and Describing (which only the Describing applies in this novel), Representing Actions/ Events/ States (which frequency of Representing States is more than Representing Actions/Events), Equating and Contrasting (that there is Equating merely in vocabulary realm, but Contrasting in vocabulary, actions and characters), Exemplifying and Enumerating (that apply to specify subjects), Prioritizing (which transmits in every page), Assuming and Implying (that express dolorous facts), Negating (that in high frequency causes wonder and regret), Hypothesizing (which often leads to positivity), Presenting the Speech and Thoughts of other Participants (that apply in three ways: direct quotation, thought expression and speech report) and Representing Time, Space and Society (which is accurate). To find out the latent ideology, ten participles apply in stylistics study of the novel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jalal A’l Ahmad
  • Modire Madrase
  • Critical Stylistics
  • discourse analyzing
  • Lesley Jeffries
آقاگل‌زاده، فردوس (1394)، تحلیل گفتمان انتقادی، تکوین تحلیل گفتمان در زبان‌شناسی، تهران: علمی و فرهنگی.
آل‌احمد، جلال (1390)، مدیر مدرسه، تهران: آدینه سبز.
ارزنده‌نیا، محمد (1386)، راز زندگی در ادبیات داستانی جهان، جلد اول، تهران: اطلاعات.  
بشیری، محمود (1390)، جلال پژوهی، تهران: خانه کتاب.
درپر، مریم (1396)، سبک شناسی انتقادی: سبک شناسی نامه‌های غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، تهران: علم.
دستغیب، عبدالعلی (1390)، نقد آثار جلال آل‌احمد، تهران: خانه کتاب.
سید حسینی، رضا (1384)، مکتب‌های ادبی، جلد اول، تهران: نگاه.
شکری، فدوی (1386)، واقعگرایی در ادبیات داستانی معاصر، تهران: نگاه.
فتوحی، محمود (1392)، سبک شناسی نظریه‌ها، رویکردها و روش‌ها، تهران: سخن.
قاضیان، حسین (1386)، جلال آل‌احمد و گذر از سنت به تجدد، تهران: کویر. 
قویمی، مهوش (1393)، گذری بر داستان‌نویسی فارسی، تهران: ثالث.
میرآخوری، قاسم و شجاعی، حیدر (1376)، مرغ حق زندگی و اندیشة جلال آل‌احمد، تهران: جامی.
میرزائی، حسین (1380)، جلال اهل قلم (زندگی، آثار و اندیشة آل‌احمد)، تهران: سروش.
میرصادقی، جمال (1382)، داستان‌نویس‌های نام‌آور معاصر ایران، تهران: اشاره.
ولک، رنه و وارن، آوستن (1382)، نظریه ادبیات، ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: علمی و فرهنگی.
Jeffries, L (2010), Critical Stylistics: the Power of English, London: Palgrave Macmillan.
Nørgaard, N. Montoro, R. & Busse, B (2010), Key Terms in Stylistics, London: Continuum International Publishing Group.