پژوهشی در ‌نظریه میدان‌های کاربردی - معنایی و کاربرد آن در مطالعات مقایسه‌ای و مقابله‌ای زبانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد تمام زبان و ادبیات روسی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به نظریه میدان‌های کاربردی – معنایی زبان و کاربرد آن در پژوهش‌های مقایسه‌ای و خصوصاً مقابله‌ای دو زبان در چارچوب دستور نقشگرا پرداخته شده است. این نگرش رویکردی بر اساس آرا و نظریات زبانشناسان روس و با ذکر نمونه هایی عملی از تحقیقات انجام شده آن‌ها صورت گرفته است. میدان‌های کاربردی- معنایی بر طبق تعریف به گروهی از واحدهای دستوری، واژگانی و یا ترکیبی گفته می‌شود که بر مبنای یک مقوله‌ی معنایی مشخص در یک گروه قرار گرفته‌اند و بر اساس کاربرد معنایی مشترکشان با یکدیگر در تعامل قرار دارند .در این مقاله به طور خاص میدان کاربردی – معنایی بر اساس مقوله معنایی «امکان» بررسی شده است.
هدف از این مقاله نشان دادن کاربرد این نظریه دربررسی ابزارهای دستوری و واژگانی زبان برای بیان یک مقوله معنایی و نقش مهمی است که این نظریه می‌تواند در بررسی‌های درون زبانی و در نهایت بین زبانی ایفا کند و راهکارهای مناسبی برای بهینه‌سازی ویا تغییرروش‌های آموزش یک زبان خارجی به زبان‌آموزان آن را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of functional-semantic fields theory and application of the same comparative and contrastive researches

نویسندگان [English]

  • Ferial Tayebianpour 1
  • Alireza Valipour 2
1 assistant professor , French and Russian department ,Faculty of Foreign Languages, University of Isfahan,Isfahan, Iran
2 Professor,Russian Department, Faculty of Foreign Languages & Literatures, University of Tehran, Tehran,Iran
چکیده [English]

This article is about the functional-semantic fields theory and application of the same comparative and contrastive researches by using the functional grammar of language. This approach is based on idea and concepts of Russian linguists including some practical instances of their researches. The functional-semantic fields, based on definition, are the grammatical and lexical units or combination of them which based on a specified semantic category considered as a group and they have a relation by the common meaning application. The functional-semantic fields have different types. In this paper, in particular, functional-semantic field is investigated based on the semantic category of "possibility".
The main goal of this study is to show how this theory can be applied to analyze a semantic category by the grammatical and lexical tools and the importance of this theory regarding to study of language internally and interactionally to find a suitable way to optomize or change of learning foreign language styles to language learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • functional grammar
  • semantic category
  • functional-Semantic fields
  • elements of nucleon
  • peripheral elements
Ahmadi Givi, H. Dastoore tarikhie fel 2. Tehran: Nashre Ghatreh, 1380;
Akhlaghi, F. “Three Modal Verbs in Contemporary Persian”.Grammar, Journal of the Academy of Persian language and literature.3.January2008: 82-129.
Kleparski G. A., Rusinek A. “The tradition of field theory and the study of lexical semantic change”. Zeszyty naukowe uniwersytetu rzeszowskiego. Seria filologiczna, Studia anglica resoviensia. 47.2007: 188-205
Mahootian, Sh. Persian Language Grammar from a Typological Perspective. Tehran: Nashre Markaz, 1378.
Nehrych. N. “Functional semantic field of “praise” in W.Shakespeare’s discourse”. Chernivsti University. Chnu.edu.ua/res/chnu.edu.ua/period_vudannia/web13/pdf/ 2011_3.
Bondarko A.V. Functional grammar issues. Field structures. St. Petersburg: Nauka Publications, 2005.
Bondarko A.V. Theory of functional grammar. Introduction Aspect. Temporary localization. Taxis. Moscow: Knizhni Dom «LIBROKOМ» Publications, 2011;
Ozhigov S. I., Shevedova N. U. Explanatory dictionary of the Russian language. Moscow: Azbookovnik Publications, 2000;
Fiodorova I. R. The modality of possibility in modern Russian (on the material of newspapers). Kaliningrad: Kaliningrad State University, 2000;
Sheljakin M. A. Functional grammar of Russian language. Moscow: Russky Yazyk Publications, 2001;
Schur G.S. Field Theory in Linguistics. Moscow: Nauka Publications, 1974.