تحقیقی بر تفاوت عملکرد مترجمان دانشگاهی و تجربی ایرانی بر پایه‌ی ترجمه‌ی جملات مرکب وابستگیِ انگلیسی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زبان انگلیسی دانشگاه البرز قزوین، ایران

2 استادیار زبانشناسی کاربردی/ TEFL، دانشگاه امام حسین، تهران و دانشگاه البرز، قزوین، ایران

چکیده

چکیده
همواره نظریه‌پردازان و مترجمان حرفه‌ای بین دانشگاه یا تجربه شخصی برای امر ترجمه اختلاف نظر داشته‌اند؛ خصوصاً که دانشگاه برخلاف برنامه‌ها‌ی آموزشی‌ نسبتاً جامعش، جوابگوی نیازهای بازار کار نبوده است. هدف این تحقیق، بررسی تفاوت‌های ممکن بین عملکرد مترجمان دانشگاهی و تجربی ایرانی در ترجمه‌ی «جملات مرکب وابستگی» انگلیسی و شناسایی تکنیک‌های بکار رفته بوده است. بنابراین، از شش رمانِ ترجمه شده‌ی انگلیسیِ سه مترجم دانشگاهی و سه مترجم تجربی، منتخبی از چالش برانگیزترین جملات به «روشC ودینگتون» مقابله و مقایسه شد و نمره داده شد. طبق نتایج، بویژه آزمون «یو مان-ویتنی»، محقق گردید برخلاف باور عموم یعنی ترجمه‌ی بهتر مترجمان تجربی، عملکرد هردو گروه تقریباً یکسان بوده است؛ بعلاوه، تکنیکی خاص نیز یافت نشد، اما نتایج ثانویه این تحقیق را حائزاهمیت نمود. بعنوان مهمترین دستاورد، می‌توان به تأثیر آشکار «مهارت ویراستاری» بر روی کیفیت ترجمه اشاره کرد که می‌تواند در جهت طراحی برنامه‌های آموزشی کاربردی‌تر مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Differences between the Iranian Academic and the Self-Taught Translators’ Performance based on English Complex Sentences

نویسندگان [English]

  • Anahita Parsi-Kia 1
  • Mohammad-Taghi Hassani 2
1 Language Department of Alborz University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor of Applied Linguistics/TEFL, Imam Hossein University, Tehran & Alborz University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

There has been a constant debate in the field of translation between theoreticians and professionals on whether formal education or self-experience is required to translate professionally, especially because university despite a rather comprehensive curriculum has failed to satisfy the needs of translators on the market. The aim of this study was to investigate the possible differences between the academic and the self-taught translators’ performance of English complex sentences and recognize the applied techniques through contrasting, comparing, and scoring a series of challenging complex sentences derived from six translated English novels whose translators were three academics and three self-taught, using Waddington Method C. The results, especially those gained from Mann-Whitney U Test, testified almost no differences unlike the general belief concerning the best job of the selftaught. Besides, no specific techniques were found. However, the secondary findings made the research prominent including the obvious impact of editorial skills on the quality of translation as the most significant one, which is noticeable for designing more practical teaching programs and curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Translators
  • Competent Translator
  • Complex Sentences
  • Formal Education
  • Professionals
  • Self-Taught Translators

امامی، کریم ( 1391 ). از پست و بلند ترجمه (جلد دوم). تهران: انتشارات نیلوفر، 428
بلوری، مزدک ( 1395 ). "ناراحتی یک مترجم از حمایت اندک مسئولین / مزدک بلوری : راضی
www.khabaronline.ir/detail/ کردن مردم کار سختی است". فرهنگ> ادبیات. بازیابی شده از
636022/culture/literature
http://poets.ir/?p= کوثری، عبداله ( 1382 ). "نقد ترجمه اینس/ عبداله کوثری". بازیابی شده از 16056
.1- هاشمی میناباد، حسن. ( 1394 الف). آموزش ترجمه. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 233
1394 ب). "مترجمان حرفهای نیازی ب هتئوریهای دانشگاه احساس نمیکنند ". ) --------------
www.mehrnews.com/news/ بازیابی شده از مترجمان-حرفه ای-نیازی-به-ت/ 2784525
Adab, B & Schaffner, C. (2000). Developing Translation Competence. Developing
Translation Competence. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1-263.
Aula.int (2005). Translator training and modern market demands. Perspectives, 13(2),
132-142.
Bartrina, F. (2005). Theory and translator training. Training for the new millennium:
Pedagogies for translation and interpreting, 60, 1-303
تحقیقی بر تفاوت کارکرد مترجمان دانشگاهی و تجربی ایرانی بر پایه ترجمة جملات مرکب وابستة انگلیسی 759
Bell, R. T. (1991). Translation and Translating: Theory and practice. Taylor & Francis.
Chesterman, A. (2007). ON THE IDEA OF A THEORY. Across Language and Culture,
8(1), 1-23.
Coban, F. (2015). Analysis and training of the required abilities and skills in translation
in the light of translation models and general theories of translation studies.
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 707-714.
Cozma, M., & Dejica-Cartis, D. (2013). A psychological approach to professional
translator education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 895-899.
Farrahi Avval, S. (2013). Teaching Translation: A Look at the Way It Is in Iranian
Universities and the Way It Should Be. Translation Journal, 16(3), 21. Retrieved
from translationjournal.net/journal/36edu.htm
Gambier, Y. (2012). Teaching translation/Training translators. Handbook of Translation
Studies, 3, 1-239.
Hargreaves, A., Earl, L., Moore, S., & Manning, S. (2002). Learning to change:
Teaching beyond subjects and standards. San Francisco: Josey-Bass, A Wiley
Company, 1-241.
Jafari, O. (2013). A Comparative Study of Translation Teaching in Iran and Spain.
Retrieved from www. Translation Directory.com
Jamalimanesh, A. (2009). A Glance at the Ailing System of Teaching Translation in
Iranian Universities. Available online at: TranslationDirectory. Com.
Jaques, T. (2010). Translating Theory. Hokkaido University. 153-178
Karimnia, A. (2013). Undergraduate translation training: In search of a model. Procedia-
Social and Behavioral Sciences, 70, 915-921.
Kelly, D. & Martin, A. (2013). Training and Education. Routledge Encyclopedia of
Translation Studies, second edition, London and New York: Routledge, 1-674.
Kiraly, D. (1997). Collaborative learning in the translation practice classroom.
Translationsdidaktik, 1-616.
Koskinen, K., & Dam, H. V. (2016). Academic boundary work and the translation
profession: insiders, outsiders and (assumed) boundaries. The Journal of Specialised
Translation, 25, 234-267.
Liu, J. (2013). Translators Training: Teaching Programs, Curricula, Practices. Journal of
Language Teaching & Research, 4(1), 127-132.
Mirza Ibrahim Tehrani, F. (2003). Flaws in Translation Programs in Iran. Translation
Studies, (1)2, 89-94
Mollanazar, H. (2003). B.A./M.A. Programs in Translation: The Status Quo. Translation
Studies, (1)2, 7-26.
760 پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، دورة 9، شمارة 3، پاییز 1398
Newmark, P. (1988a). A textbook of translation. New York: Prentice hall, 1-225.
Nida, E.A. (1964). Towards a Science of Translating: with Special Reference to
Principles and Procedures Involved in Bible Translating. Netherlands, 1-321.
Nord, C. (2005). Training functional translators. Training for the New Millennium:
Pedagogies for Translation and Interpreting. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins,
1-303.
Neubert, A. (2000). Competence in Language, in Languages, and in Translation.
Developing Translation Competence. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1-263.
Parsi-Kia, A (2017). The Difference between the Iranian Academic’s and the Self-
Taught’s Performances of English Complex Sentences, Unpublished M.A. Thesis.
Alborz University, Qazvin.
Pym, A. (1998). On the Market as a Factor in the Training of Translators. Koiné.
Quaderni di ricerca e didattica sulla traduzione e l’interpretazione, 109-121.
Pym, A. (2005). Training translators: Ten recurrent naiveties. Translating Today, 2(1), 3-
6.
Pym, A. (2009). Translator training. Pre-print text written for the Oxford Companion to
Translation Studies. Retrieved from http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/training/
2009_translator_training.pdf
----------- (2012). Translation Skill-sets in a Machine-translation Age. Retrieved from
http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/training/2012_competence_pym.pdf
Rahimi, R. (2010). An Evaluation of The Effectiveness of the Curricula for Translation
Programs at the Undergraduate and the Graduate Levels in Iran: Problems and
Suggestions. Education Planning, (19)3, 20-33.
Rezvani, R., & Vakilinejad, M. (2014). An evaluation of translation quality assessment
course: Voices from instructors. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 98, 1563-
1571.
Sadati, S. M. (2009). Teaching Translators in Iran. Translation Education. Retrieved
from http://www.proz.com/doc/2219
San, F. (2015). Investigation of Translator Training Departments’ Course Contents with
Regards to Language of Instruction. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197,
869-876.
Sela-Sheffy, R. (2010). ‘Stars’ or ‘professionals’: the imagined vocation and exclusive
knowledge of translators in Israel. MonTI. Monografías de Traducción e
Interpretación, 2, 131-152.
Tereshkova, N. S., Gural, S. K., Tikhonova, E. V., & Kalinina, E. V. (2015). Technical
Translation Training in Groups of Foreign Students Using Multimedia-based Project
Activities. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 215, 250-255.
تحقیقی بر تفاوت کارکرد مترجمان دانشگاهی و تجربی ایرانی بر پایه ترجمة جملات مرکب وابستة انگلیسی 761
Ulrych, M. (1995). Real-world criteria in translation pedagogy. Teaching translation and
interpreting, 3, 1-374.
Venuti, L. (1998). The scandals of translation: Towards an ethics of difference, London
and New York: Routledge, 1-110.
Waddington, C. (2001). Different methods of evaluating student translations: The
question of validity. Meta: journal des traducteurs/Meta: Translators' Journal,
46(2), 311-325.
Ziahosseiny, S. M. (2003). On Translator Training. Translation Studies, (1)2, 83-88