ارزیابی کتاب درسی انگلیسی "پراسپکت 2" بر اساس نیازهای دانش آموزان و دیدگاه معلمان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزش زبان انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به ارزیابی کتاب درسی "پراسپکت 2" که درچند سال اخیر برای دانش آموزان پایه هشتم دوره اول دبیرستان در ایران تدریس میشود، از دیدگاه معلمان و نیازسنجی دانش آموزان پرداخته است. بدین منظور، 30 معلم و 60 دانش آموز پایه هشتم از بین دبیرستانهای دخترانه و پسرانه در شهر تبریزبطور تصادفی انتخاب شدند. چک لیست ارزیابی کتاب بین معلمان و پرسشنامه نیازسنجی در بین دانش آموزان شرکت کننده توزیع گردید. نتایج نشان داد که محتوای این کتاب با بیشتر نیازهای دانش آموزان مطابقت دارد و می تواند به عنوان یک کتاب درسی مناسب برای آنها استفاده شود. معلمان نیزبطور کلی دیدگاه مثبتی نسبت به این کتاب داشتند، اما مشکلاتی را نیز مطرح کردند. برای مثال ، توازن بین مهارت های چهارگانه زبان در این کتاب وجود ندارد، زبان واقعی نیست، نکات دستوری کاملا حذف شده اند و تمرین ها جالب نیستند و نمی توانند توسط معلمان اصلاح یا تکمیل شوند. پیشنهادها وکاربردهای آموزشی برای معلمان، طراحان برنامه درسی و مولفین کتابهای درسی ارائه شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abstracts Evaluation of English Textbook “Prospect 2” based on Students’ Needs and Teachers’ Perceptions

نویسندگان [English]

  • Touran Ahour
  • Parichehr Omrani
Department of English, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the English textbook “Prospect 2”, which is taught to the eighth-grade junior high school students in Iran in recent years, from teachers’ perspectives and needs analysis of students. To this end, 30 teachers and 60 eighth-grade students from the girls’ and boys’ high schools in Tabriz, Iran were randomly selected. A textbook evaluation checklist and a needs analysis questionnaire were distributed among the participated teachers and students, respectively. The results indicated that most parts of the content of the book matches with most of the students’ needs and can be used as a suitable textbook for the students. The teachers had also a positive view toward this textbook in general but they reported some problems. For example, they believed that there is not a balance of the four language skills, the language is not authentic, grammatical points are completely excluded, and the activities are not interesting and cannot be modified or supplemented by the teachers. Suggestions and pedagogical implications are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textbook evaluation
  • textbook
  • Prospect 2
  • needs analysis
  • teachers’ perceptions
  • students’ needs

Ahour, T., & Ahmadi, E. (2012). Retrospective evaluation of textbook "Summit 2B" for
its suitability for EFL undergraduate students'. The Journal of Educational and
Social Research, 2(5), 176-185.
Ahour, T., & Golpour, F. (2013). Iranian new junior high school book (Prospect 1)
weighted against material evaluation checklist from teachers’ perspective. The
Journal of Applied Linguistics, 6 (13), 16-35.
Ahour, T., Towhidiyan, B., & Saiedi, M. (2014). The evaluation of English textbook 2
taught in Iranian high schools from teachers' perceptions. English Language
Teaching, 7(3), 150-158.
Alavi, B. (2013). Prospect 2. Tehran: The center for printing and publishing of
textbooks.
Allwright, R. (1981). Perceiving and pursuing learners' needs. In M. Geddes & G.
Sturbridge (Eds.), Individualization (pp.24-31). Oxford: modern English
publications.
686 پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، دورة 9، شمارة 3، پاییز 1398
Ansary, T. (2004). An analytic look at high school English textbook and introducing a
sample lesson based on communicative syllabus design (Unpublished master’s
thesis). Islamic Azad University-Tabriz Branch, Iran.
Arabloo, P. (2015). The Iranian junior high school English textbook Prospect 2 from the
teachers' point of view. International Journal of Language Learning and Applied
Linguistics World, 9(1), 85-91.
Azizifar, A. Koosha M., & Lotfi A. R. (2010). An analytical evaluation of locally
produced Iranian high school ELT textbooks from 1970 to the present. English
Language Teaching, 3(4), 132-141. Barcelos, A. M. F. (2000). Researching Beliefs
about SLA: A Critical Review. EFL Journals, 12, 7-3.
Balaei, P., & Ahour, T. (2018). Information technology students’ language needs for
their ESP course. International Journal of Applied Linguistics and English
Literature, 7 (2), 197-203.
Balint, M. (2004). Assessing students’ perceived language needs in a needs analysis.
Proceedings of the 9th Conference of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics,
Tokyo. Retrieved from http://paaljapan.org/resources/proceedings/2004/BalintMartin
.pdf
Beydokhtinezhad, S., Azarnoosh, M., & Abdolmanafi-Rokni, S. J. (2015). The strengths
and weaknesses of the Iranian junior high school English textbooks" PROSPECT 1
and 2" from teachers' attitude. Veda's Journal of English Language and Literature
(JOELL), 2(2), 165-17.
Brown, J. (1989). The elements of language curriculum: A systematic approach to
program development. ELT Journals, 13, 1-13.
Brown, J. (1995). The elements of language curriculum: A systematic approach to
program development. Journal of English and Education, 1(2), 23-34.
Cunningsworth, A. (1995). Choosing your course book. Oxford: Heinemann.
Edwards, N. (2000). Language for business: Effective needs assessment, syllabus design
and materials preparation in a practical ESP case study. English for Specific
Purposes, 19(3), 291–296.
Grant, N. (1987). Making the most of your textbook. London: Longman.
Hamidzadeh, M. (2014). Context analysis of new (English for schools, prospect1) for
Iranian junior secondary students'. Enjoy Teaching Journal, 2(1), 10-14.
Hutchinson, T., & Waters, A. (1993). English for specific purposes: A learning centered
approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Hutchinson, T., & Torres, E. (1994). The textbook as agent of change. ELT Journal, 48,
315- 328.
Iwai, I. (1999). Japanese language needs analysis. Journal of English for Academic
Purposes, 5, 215-227.
بر اساس نیازهای دان شآموزان و دیدگاه معلمان 687 « پراسپکت 2 » ارزیابی کتاب درسی انگلیسی
Johns, A. (1991). English for specific purposes: Its history and contribution. In M.Celce-
Murcia (Ed.). Teaching English as a second or foreign language (pp.67-77). Boston,
MA: Heinle & Heinle.
Jordan, R. (1997). English for academic purposes: A guide and resource book for
teachers. Cambridge: Cambridge University Press.
Kheirabadi, R., & Alavi Moghadam, B. (2014). Meta-analysis of the researchers on
evaluating English textbooks in Iran. International Journal of Economy,
Management and Social Sciences, 3(12), 894-897.
Khodabandeh, F., & Mombini, R. (2018). Iranian EFL teachers’ and students’
perceptions towards the first grade high school English textbook (Vision 1). The
Journal of English Language Pedagogy and Practice, 11 (22), 141-167.
Kiato, S. K. (1996). Testing communicative competence. The TESOL Internet Journal,
2(5), 30-42.
Littlejohn, A. (2011). The analysis of language teaching materials: Inside the Trojan
Horse. In B. Tomlinson (Ed.), Material development in language teaching
(pp.179-211). Cambridge: Cambridge University press.
Litz, D.R.A. (2005). Textbook Evaluation and ELT Management: a South Korea Case
Study. International Journal of Research Studies in Language Learning, 3 (1), 223-
240. Retrieved from http://www.pdfgeni.com
Lynch, B. (1996). Language program evaluation. ELT Journals, 17(2), 1-16.
Mackay, R. (1978). Identifying the nature of the learners' needs. In R. Mackey & A.J.
Mountford (Eds.), English for Specific Purposes: A case study approach (pp.21-37).
London: Longman.
Medlin, L. (2009). English for specific purposes. Journal of Language Teaching and
Research, 13, 52-68.
Moslemi, F., Moinzadeh, A., & Dabaghi, A. (2011). ESP needs analysis of Iranian MA
students: A case study of the University of Isfahan. English Language Teaching, 4
(4), 121-129.
Mottaghi, S. M. (2001). A language needs analysis of high school students' in Tehran
(Unpublished master’s thesis). Islamic Azad University, Science and Research
Campus.
Mukundan, J. (2011). Evaluation criteria of an English language textbook evaluation
checklist. Journal of Language Teaching and Research, 3(6), 1128-1134.
Najafi, S., Hamidi, H., & Mahmoudi, R. (2013). A critical look at textbook evaluation. A
case study of evaluating an ESP course book: English for international tourism.
International Research Journal of Applied and Basic Science, 4(2), 312-380.
688 پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، دورة 9، شمارة 3، پاییز 1398
Nemat Tabrizi, A.R., & Mojoudi Renani, F. (2016). ESP Needs Analysis of
Undergraduate Mechanical Engineering Students: A Case in Iran. International
Journal of Humanities and Cultural Studies, 3 (2), 1696-1707.
Nunan, D. (1988). The learner centered curriculum. Cambridge: Cambridge university
press.
Pouranshirvani, M. (2017a). The external evaluation of new English textbook "Vision1"
for tenth-grade students in Iranian high schools from teachers' perspectives. Science
Arena Publications Specialty Journal of Language Studies and Literature, 1(2), 11-
21.
Pouranshirvani, M. (2017b). The internal evaluation of new English textbook "Vision1"
for tenth-grade students in Iranian high schools from teachers' perspectives. Science
Arena Publications Specialty Journal of Language Studies and Literature, 1(3), 1-14.
Rashidi, N., & Kehtarifard, R. (2014). A needs analysis approach to the evaluation of
Iranian third- grade high school English textbook. SAGE Journals, 10(1), 1-9.
Reviere, R, (1996). Needs assessment: a creative and practical guide for social
scientists. Washington: Taylor& Francis.
Rezvani, V. (2015). An evaluation and analysis of school English textbook of grade 8
(Prospect 2). Language Teaching Research, 6(2), 50-58.
Riazi, A. M. (2003). What textbook evaluation schemes tell us? A study of the textbook
evaluation schemes of three decades. Methodology and Materials Design in
Language Teaching, 13, 68-84.
Richard, J, C. (1993). Beyond the Textbook: The role of commercial materials in
language teaching. RELC Journal, 24(1), 1-14.
Sheldon, L. (1998). Evaluating ELT textbooks and materials. ELT Journal, 42, 237-246.
Skehan P. (1996). A framework for the implementation of task-based instruction.
Applied Linguistics, 17, 38-62.
Soleimani, H., & Shafie, N. (2014). Are ESP textbooks satisfying students?: A case in
Iran. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World,
5(2), 1-9.
Stoller, F. (2002). Project Work: A Means to Promote Language and Content. In J. C.
Richards & W. A. Renandya (Eds.), Methodology in Language Teaching: an
anthology of Current Practice (pp. 107-120). Cambridge: Cambridge University
Press.
Tabaeifard, J. (2014). English language textbook evaluation "English for the students' of
humanities". International Research Journal of Applied and Basic Science, 8(5),
571- 575.
بر اساس نیازهای دان شآموزان و دیدگاه معلمان 689 « پراسپکت 2 » ارزیابی کتاب درسی انگلیسی
Tomlinson, B. (2011). Materials development. In R. Carter, & D. Nunan (Eds.), The
Cambridge guide to teaching, English to speakers of other languages (pp. 66-71).
London: Continuum.
Wu, J. (2010). A Content Analysis of the Cultural Content in the EFL Textbooks.
Canadian Social Science, 6(5), 137-144.
Yarmohammadi, L. (2002). The evaluation of pre-university textbooks. The Newsletter
of the Iranian Academy of Science, 18, 70-87.
Yu, G. (1986). Perception, Practice and Progress-Significance of scaffolding and zone of
proximal development forsecond or foreign language teachers. Asian EFL Journal,
6(4), 12-23.