بررسی نگرش نسبت به یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان شهر چابهار: نقش یک‌زبانه و دوزبانه و جنسیت

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند، ایران

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند، ایران

چکیده

چگونگی ارتباط میان دوزبانگی و تعلیم و تربیت از موضوعات مهمی است که امروزه سیاست‌گذاران آموزشی، روان‌شناسان و معلمان با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر باهدف بررسی نگرش نسبت به یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر چابهار طراحی و اجرا شد. این پژوهش توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر چابهار مشغول به تحصیل در سال 93-92 می‌باشد که به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای برابر تعداد 240 دانش‌آموز (120 فارس و 120 بلوچ) موردمطالعه قرار گرفتند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه نگرش گاردنر انجام شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون آماری تی مستقل و رگرسیون گام‌به‌گام با کمک نرم‌افزار spss استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین نگرش نسبت به یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان یک‌زبانه و دوزبانه و دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از رگرسیون نیز نشان داد نگرش پیش‌بینی‌کننده موفقیت تحصیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Attitudes Toward Learning The English Language Of Chabahar Students: Monolingual, Bilingual And Gender Role

نویسندگان [English]

  • mohammad akbaryborng 1
  • Hafizeh Baluoch 2
  • Sorayya Ruodi agiabadi 2
  • Ali Asgari 3
  • Hadi Pourshafei 4
1 Assistant Professor of curruculum studies University of Birjand
2 Master of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Birjand, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Birjand, Iran
4 Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Birjand, Iran
چکیده [English]

The link between bilingualism and education is one of the key issues facing educators, psychologists and teachers today. The purpose of this study was to survey the attitude toward learning english language lessons course in secondary school students in chabahar city. This research is descriptive and causal-comparative. The statistical population of this study were consisted of all secondary schools in chabahar in school years 2013-2014. For this purpose, a sample of 240 students were selected by using of the stratified sampling method (120 Persian and 120 Baluch). Data collection was done by Gardner's attitude questionnaire. The collected data by Independent t-test and multivariate stepwise regression were analyze the data using spss software. The findings of this study showed that there isnot significant difference between monolingual and bilingualthe students’ attitude toward learning the English language. There isnot significant difference between male and female students attitude toward learning the English language. The results of regression showed that attitudes predict academic success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Baluch"
  • "Fars"
  • "Attitude"
  • "English language"
  • "Academic success"
ابطحی، مهدی و خدادادیان، مهدی ( 1395 ). تأثیر دوزبانگی بر یادگیری زبان سوم؛ مطالعة میدانی بر
.71-88 ،(1) روی فارسی آموزان چینی تک زبانه و دوزبانه. نشریه پژوه شهای زبا نشناسی، 8
احمدی، احمد؛ اعتمادی، عذرا؛ یوسفی، ناصر؛ سهرابی، احمد . ( 1388 ). مقایسه یادگیری زبان انگلیسی
.148-164 ،( در دان شآموزان ی کزبانه و دوزبانه. فص لنامه اندیش ههای تازه در علوم تربیتی، ( 2
احمدی مهر، مهدی . ( 1371 ). نقش دوزبانگی در یادگیری واژگان دیگ ر. پایان نامه کارشناسی ارشد .
http//: www. Preschool,talif. دانشگاه اصفهان. قابل بازیابی از
اکبری بورنگ، محمد؛ حسینی، سیدعلی و شکوهی فرد، حسین ( 1393 ). رابطة راهبردهای ی ادگیری و
نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی با موفقیت در درس زبان انگلیسی عمومی دانشجویان
.107-125 ،(1) کارشناسی دانشگاه بیرجند. پژوه شهای زبا نشناختی در زبا نهای خارجی، 4
نش ریه پژوهش اد بیات 􀀃􀀄 بحرینی، نسرین ( 1385 ). پدیده دوزبانگی : عاملی بازدارنده یا تقو ی ت کننده
. معاصر جهان، 32
__________________________________________________________________
1- Noels
490 پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، دورة 9، شمارة 2، تابستان 1398
بدری، رحیم . ( 1381 ). ارزیابی اثربخشی دوره ی کماهه آمادگی تابستان در مناطق دوزبانه آذربایجان شرق ی.
شورای تحقیقات آموز شوپرورش استان آذربایجان شرقی.
بیرجندی, پرویز, مرعشی, حمید. ( 1381 ). مقایسه تطبیقی یادگیری زبان انگلیسی دانش دان ش آموزان
.78-116 ،(12) یک زبانه و دوزبانه دبیرستانی. متن پژوهی ادبی، 6
پاشاشریفی، حسن . ( 1385 ). سنجش انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت و نگرش دانش آموزان مقاطع
مختلف تحصیلی نسبت به مسائل تحصیلی و سهم این متغیرها در تبیین پیشرفت تحصیلی آنان .
.172-202 ،(18) فص لنامه نوآور یهای آموزشی، 5
پورمسعود، رحیم ( 1381 ). دوزبانگی و فراگیری زبان سوم . ن شریه دانشکده ادبیات و علوم انسان ی
31-45 ،(182) (تبریز)، 45
http:// www خوشرو، وحید. ( 1375 ). شناسایی تأثیر دوزبانه بودن بر پیشرفت تحصیلی. قابل بازیابی از
.Preschool,talif.ir
دباغ و خواجه پو ر ( 1390 ). نگرش و انگیزش در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم در
.1209-1213 ، دانش آموزان دبیرستان. سومین کنفرانس جهانی علوم تربیتی، 19
دوردی نژاد، قربان و بروجن، آقاصفی ( 1390 ). بررسی نقش جنسیت در خودتنظیمی یادگیری زبان
انگلیسی در میان دانشجویان ایرانی. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانوا ده، بازیابی شده از
.http://journals.ihu.ac.ir/index.php/cwfs/article/view/3367
.19-17 .(103) ،« تربیت » دیناروند، جعفر. ( 1374 ). نگاهی به دوزبانگی. نشریه علوم تربیتی
رحمتیان، روح الله و اطرشی، محمدحسین ( 1386 ). بررسی نقش جنس یت در فرایند یادگیری زبان
.15-26 ، خارجی. پژوهشنامه علوم انسانی، 55
رستمی، رضا و رزینی، هادی ( 1387 ). مقایسه عملکرد زبان آموزان پسر تک زبانه و دوزبانه در یادگیری
. زبان جدید، فصلنامه علوم روا نشناختی، 26
عصاره، فریده . ( 1387 ). بررسی مشکلات زبان آموزی کودکان پای ه اول ابتدایی در مناطق دوزبانه .
.49-60 .(9) فص لنامه مطالعات برنامه درسی، 3
فتاحی، بهرام . ( 1373 ). بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی دان شآموزان ی کزبانه و دوزبانه (شهرهای
تهران و تبری ز) مقطع ابتدایی در درس املا و فارس ی. پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران : دانشگاه تربیت
مدرس، دانشکده علوم تربیتی.
بررسی نگرش نسبت ب هیادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان شهر چابهار: نقش یک زبانه، دوزبانه و جنسیت 491
فیاضی, علی, صحراگرد, رحمان, روشن, بلقیس, زندی, بهمن. ( 1393 ). مقایسه دانش زبان انگلیسی
دانش آموزان دوزبانه استان خوزستان و دانش آموزان یک زبانه استان فارس در مقطع چهارم متوسطه:
.69-96 .(10) مجله زبانشناسی و گوی شهای خراسان، 6 􀀃 رویکردی شناختی.
فیاضی, علی, صحراگرد, رحمان, روشن, بلقیس, زندی , بهمن . ( 1396 ). بررسی تأثیر دوزبانگی و
جنسیت بر هوش زبانی و هوش ریاضی- منطقی با مقایسه دان ش آموزان دوزبانه و یک زبانه .
.248-225 ,(( جستارهای زبانی , 8 (شماره 2 (پیاپی 37
فیاضی، علی ( 1393 ). بررسی هوش چندگانه، حاکمیت نیمکر ههای مغزی و دان ش دستوری و واژگان ی
زبان انگلیسی دان شآموزان ی کزبان ه و دوزبان هی سال چهارم متوسطه در استا نهای فارس و
خوزستان. رساله دکتری، دانشگاه پیام نور، ایران.
قهرکی، شهرام؛ حق وردی، حمیدرضا . ( 1389 ). بررسی نگرش دانشجویان دان شگاه های آزاد منطقه 4
.1-26 ،( کشور نسبت به یادگیری زبان انگلیسی. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، ( 27
کریمی، عبدالعظیم . ( 1388 ). مقایسه دان شآموزان دوزبانه و ت کزبانه در وضعیت سواد خواندن بر
2001 ). مجموعه مقالات همایش ملی PIRLS) اساس مطالعه بی نالمللی پیشرفت سواد خواندن
دوزبانگی و آموزش (چالش ها، چشم اندازها و راهکارها). چاپ اول. تهران: پژوهشگاه مطالعات
آموزش وپرورش.
کشاورز، محمدحسین؛ آستانه، حمیده . ( 1386 ). تأثیر دوزبانگی در یادگیری واژگان زبان انگلیسی
http:// www. ب هعنوان ی کزبان بیگانه (زبان سوم). تهران، دانشگاه تربیت معل م. قابل بازیابی از
yalgeztabrizli. Blogfa. Com.
گرجیان، بهمن؛ محمودی، خلیل؛ میر، فرزانه . ( 1389 ). تفاوت های فردی دانشجویان و رابطه آن ها با
.111-130 ،( یادگیری زبان انگلیسی. فص لنامه تخصصی علوم اجتماعی، ( 8
مرزبان، امیر و اسماعیل زاده قمی، محمدام ین ( 1395 ). تأثیرات ارتباط رایانه محور و جنسیت بر
یادگیری اصطلاحات انگلیسی توسط دانشجویان دانشگاهی رشته زبان انگلیسی . پژوه شها ی
.392-365 .(2) زبا نشناختی در زبا نهای خارجی، 6
مهرجو، علی؛ هادیان، مجید؛ ( 1374 ). مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و یک زبانه پسر
،( سال سوم ابتدایی در شهرستان اهواز. شورای تحقیقات آموز شوپرورش استان خوزستا ن، ( 14
.38-40
492 پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، دورة 9، شمارة 2، تابستان 1398
ناستی زایی، نازی . ( 1389 ). مقایسه عملکرد تحصیلی دان شآموزان ی کزبانه و دان شآموزان دوزبانه پایه اول
ابتدایی در دروس املاء و فارسی. شهر سراوان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران.
هوسپیان، آلیس . ( 1378 ). مقایسه توانایی های معنی شناختی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه در پایه های
1376 . فص لنامه علم ی- پژوهشی - دوم و پنجم ابتدایی مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 77
.302- فرهنگ زبان و زبانشناسی، 329
Baker, C. (2011). Foundations of bilingual education and bilingualism (Vol. 79).
Multilingual matters.
Brown, H. D. (2000). Principles of Language learning and teaching. Oxford: Oxford
University Press.
Doherty, K. M. (2002). Students speak out. Education Week, 11 (35), 19-23.
Duvernay, N. (2009). Motivation & Anxiety in the Korean EFL classroom. Kling, 3, 1-
20. Retrieved from http: //www. kling.or.kr/pds /kling,200902/1-19.pdf.
Gardner, R. (1982). On Gardner on Affect: A discussion of validity as it relates to the
attitudinal/motivational test battery: A response from Gardner. Language Learning,
32 (3), 191-199.
Goleman, D. (2006). Emotional intelligence. Bantam.
Leopold. W.f. (1989). Speech Development of a Bilingual child. Evantston, North
western university studies, 6(11). 11- 19.
Leung, C. (2005). Language and content in bilingual education. Linguistics and
Education, 16(2), 238–252.
Sanz, C. (2000). Bilingual education enhances third language acquisition: Evidence from
Catalonia. Applied Psycholinguistics 21, 23- 44.
Schmitt, N., (2002). An Introduction to applied Linguistics. Cambridge University Press.
Tsushima, W. T., & Hogan, T. P. (1975). Verbal Ability and School Achievement of
Bilingual and Monolingual Children of Different Ages1. The Journal of Educational
Research, 68(9), 349-353.