زبان زنانه و ترجمه: مطالعه موردی «کاغذ دیواری زرد»

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش زبانهای خارجی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 عضو هیئت علمی بخش زبانهای خارجی. دانشگاه شهیدباهنر کرمان

چکیده

مطالعات جدید در حوزه ترجمه بر نقش مترجم بعنوان واسط فرهنگی تأکید بسیار داشته و بیانگر این مطلبند که هویت فردی و جنسیتی مترجمان بر بازگردانی متون تأثیرگذارند. در این مطالعه ابتدا داستان "کاغذ دیواری زرد " که بازخوردهای اجتماعی متنوعی داشته و نظراتی را در میان منتقدان نظریه جنسیت برانگیخته بود، انتخاب و در اختیار مترجمان زن و مرد قرار گرفت. چگونگی ترجمه این مترجمان و تأثیرات احتمالی نقش جنسیت بر بازگردانی داستان بر اساس چارچوب نظری لیکاف (1975) بررسی شد تا تأثیر زبان زنانه و نگرش های جنسیتی زنان و مردان در بازگردانی متن در مقایسه با متن اصلی مشخص شود. ده مورد معرفی شده بعنوان ویژگیهای زبان زنانه لیکاف در متن اصلی مشخص و با معادلهای انتخابی برای آنها از سوی مترجمان مقایسه شدند. در نهایت این نتیجه حاصل شد که مترجمان زن شیوه خاص زبان زنانه نویسنده متن مبدأ را بهتر درک کردند و نسبت به زبان زنانه و بازگردانی بی کم و کاست مطالب وفاداری بیشتری نسبت به مترجمان مرد داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feminine Writing and Translation: a case study of "the yellow wallpaper"

نویسندگان [English]

  • Hoda Hadipour 1
  • Najme Bahrami 2
1 faculty member, foreign languages department, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Faculty member of foreign languages department. Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Current studies in Translation Studies emphasize on the role of the translator as the cultural mediator. These studies believe that the personal and gender identities of translators could affect the translation of texts. In this study, “The Yellow Wallpaper” by Charlotte Perkins Gilman was selected, which has received social feedback and also feedback from the critics of gender theories. This text was given to male and female translators and then the quality of their translations and the potential role of gender in the translation were investigated having in mind the framework introduced by Lakoff (1975). The aim of the study was to investigate the effect of woman’s language and gender attitudes of male and female translators in the translation and the source text. Finally, the results showed that female translators have been more sensitive to the special language of the source author and more faithful to its reproduction in their final work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender
  • Woman’s Language
  • The Yellow Wallpaper
  • Lakoff
  • Charlotte Perkins Gilman
Federici, E., Leonardi, V. (2012), Using and abusing gender in translation. The case of Virginia Woolf’s “A Room of One’s Own” translated into Italian. Quaderns: Revista de Traduccio, 19: 183-198
Gilman, Ch. P. (2016, February 16). Why I wrote the Yellow Wallpaper. Retrieved from http://classiclit.about.com/od/yellowwallpapergilman/a/Why-I-Wrote-The-Yellow-Wallpaper.htm
Gilman Ch. P. (2016, February 10). The Yellow Wallpaper. Retrieved from http://www.scaryforkids.com/yellow-wallpaper/
Hilmioglu, B. (2015). The role of gender in the process of translation.Unpublished MA thesis. Institute of Social Sciences, Atilim University, Ankara, Turkey
Hume, B. A. (2002), Managing madness in Gilman’s “The Yellow Wallpaper”, Studies in American Fiction. 30(1):3-20
Kari, A. (2016, March 18). Gender. Retrieved from http://www.who.int/gender/ whatisgender/en/
Lakoff, R. (1975). Language and woman’s place. New York: Harper & Row Publishers
ShafieSabet, S. G., Rabeie, A. (2011). The Effect of the translator's gender ideology on translating Emily Bronte’s Wuthering Heights. Journal of Teaching Language Skills, 3(3):143-158
Sharififar, M., Zand, F. (2013).The effect of woman’s language and cultural-gender attitudes on translation, Language and Translation Studies Quarterly 45(4): 142-165
Von Flotow, L. (1997). Translation and gender: translating in the “Era of Feminism” (Perspectives on Translation). University of Ottawa Press
Wang, F. (2012), Trapped and silenced: claustrophobic fear in the Yellow Wallpaper and the handmaid’s tale, Studies in Literature and Language, 5(2): 10-15
Woolf, V., (1929). A room of one’s own. Broadview Press Ltd., UK
Yang, L. (2014). A gender perspective of translation: taking three Chinese versions of the purple color as an example. Journal of Language Teaching and Research, 5(2): 371-375