مقایسه و تطبیق ساختارهای گرامری در ترجمه های روسی قرآن بر مبنای آیه هایی از سوره های قرآن کریم

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 دانشیارگروه زبان روسی، داشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
همگان بایداز محتوای قرآن آگاه گردند و راه دستیابی به چنین هدفی ترجمه هر چه دقیق تر این کتاب آسمانی می‌باشد؛برای رسیدن به این هدف روش مقایسه و تطبیق ساختارهای دستوری قرآن در ترجمه های روسی موجوداتخاذ شده است. محقق می‌کوشد تا به کمک یافته های خود از میان ترجمه ها، ترجمه دقیق‌تر را انتخاب کند. نتیجه ای که حاصل می‌شود می‌تواند مبنایی برای توسعه تحقیقات آتی در حوزه ترجمه ی ساختارهای دستوری قرآن کریم باشد.
( همگان بایداز محتوای قرآن آگاه گردند راه دستیابی به چنین هدفی ترجمه هر چه دقیق تر این کتاب آسمانی می‌باشد؛برای رسیدن به این هدف روش مقایسه و تطبیق ساختارهای دستوری قرآن در ترجمه های روسی موجوداتخاذ شده است. محقق می‌کوشد تا به کمک یافته های خود از میان ترجمه ها، ترجمه دقیق‌تر را انتخاب کند. نتیجه ای که حاصل می‌شود می‌تواند مبنایی برای توسعه تحقیقات آتی در حوزه ترجمه ی ساختارهای دستوری قرآن کریم باشد.)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the grammatical structures of the Russian translation of the Quran Based on the verse of Surah of the Quran

چکیده [English]

Abstract
Everyone should be aware of the content of the Quran and the way to achieve this goal is a more accurate translation of Scripture. To achieve this goal, we offer comparative study on grammatical structures in Russian translations of Quran. In the next step, when the all information was provided by comparing translations, researcher tries to choose from existent findings the more accurate translation. Obtained result can be the basis for the development of future researches in the field of translation of grammatical structures of Quran.

(Everyone should be aware the way to achieve this goal is a more accurate translation of Scripture. To achieve this goal, we offer comparative study on grammatical structures in Russian translations of Quran. In the next step, when the all information was provided by comparing translations, researcher tries to choose from existent findings the more accurate translation. Obtained result can be the basis for the development of future researches in the field of translation of grammatical structures of Quran)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Translation of the Holy Quran
  • grammatical structure
  • the internal object or cognate accusative structure
  • the circumstantial accusative
  • the comparison
منابع
A multimedia encyclopedia of holy Quran “Jame- al- tafasir Noor”, moasese khadamate     noor.  
Abbas, Hasan. (1428/2007). Al-nahv Al-vafi, volume 2, third edition, Egypt: Dar Al-maaref.
Al-Suyuti Abd al-Rahman b. Abi Bakr. (1417/1997). Al-nahja Al-marziya fi Shar Al-alfiya, volume1, first edition, Kum: Maktam Al-alam  Al-eslami Publications.
Azimpur Moghaddam, Azim. (1383/2005). Ekhtelaf Tarjome Quran Karim( Elal va Avamel), Tehran: Mahrang Publications.
Elahi Komshei, Mahdi. (1367/1989). Translation of Holy Quran, Tehran: Koran and Amir Kabir Publications.
Ghoreishi, Shokooh. (1391/2013). Moghayese va Tatbighe Sakhtare Gerameri dar Tarjomehaye Rusi Quran bar Mabnaye Surehaye (Al-baghare, Al-rahman, Vaghee, Hadid va Hashr), Tesis, Tehran: Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran.
Hatam, Emadodin. (1377/ 1999). Tarjome Quran Karim be Zabane Rusi az Sablukof ta Parakhova, Tarjomane Vakhy № 4.
Javaheri, Seyyed Mohammad Hossein. (1388/2010). Textbook of Translation(Foundation, Principles and process of Holy Quran Translation), Kum:pajuheshgah hoze va daneshgah.
Kruchkovski, I. U. (1963). Quran ( Perevod i Komentari).
Kuliev, E. R.  (2003). Quran (Cmislovoy Perevod  i  Komentarii), Moscow: Umma Publications.
Maarefat, Mohammad Hadi. (1380/2002). Olum Qurani, Kum: Moasese Farhangi Tahmid.
Ojhigov, C. I., Shvedova, N. U. (1994). Tolkovi Clovar Ruskovo Yazika, Moscow: Az Publications.
Osmanof, M. N. (1995). Quran ( Perevod c Arabski i Komentarii), Moscow.
Pakatchi. Ahmed. (1377). Short report on the translation of the Holy Quran in Russian. Interpreting Revelation, No. 3, September 1377, pp. 76-102.
Parakhova, I. V. (2007). Quran( Perevod Smislov  i Komentarii), Moscow: Ripol Klassik Publications.
Radfar. Abol-kasim (1383).  Bibliography  of  translations of Quran  in foreign languages. Translator: A. Radfar. Tehran, capital of Iran, Islam and  recognition.  First Printing.
Samadi, Hamid. (1390/ 2012). Pajuheshi dar kalamate kelidi Quran, Ahang ghalam Publications.
Valgina, N. C., Rozental, D. E., Fomina, M. I. (2001). Sovremeni Ruski Yazik, Moscow: Logos Publications.
Zahrai, Hasan. (1382/ 2003). Dasture Amuzeshe Zabane Rusi, Tehran: Sazmane Motalee va Tadvine Kotob Olume Ensani Daneshgaha.