علل دشواری در فهم داستان کوتاه زبان آلمانی از منظر زبان‌شناسی متن بر اساس پژوهشی از برگردان زبان‌آموزان ایرانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استادیار، دانشکدة زبان‌های خارجی، گروه زبان آلمانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

جهت بررسی علل دشواری فهم داستان کوتاهنزد آلمانی‌آموزان فارسی‌زبان از دیدگاه زبان‌شناسی متن، نخست عوامل پیوستگی و انسجام متن آلمانی به صورت موردی در داستانی کوتاه مطالعه شد. سپس، برگردان دانشجویان از این داستان را بررسی کردیم. با اینکه این افراد با ساختار دستوری تک‌تک جملات متن آشنا بودند و از نظر دایرة واژگان نیز مشکلی نداشتند، نتوانستند داستان را بفهمند و اکثر برگردان‌ها حاوی جملاتی از هم گسیخته بود. در واقع، دشواری این متن، بیشتر ناشی از عدم تسلط این افراد بر عوامل ژرف‌ساخت بوده است، نه روساخت. عوامل بازدارنده در فهم داستان مذکور، بیشتر مربوط به عنوان، ایزوتوپی، پیش‌انگاری و بیش از همه ناهمخوانی قالب و صحنه با هم است. همچنین، در مواردی فقدان عوامل پیوستگی از جمله تکرار و اتصال صریح، نقش بازدارنده ایفا می‌کند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causes of Difficulties in Understanding the German Short Story by Persian Learners from the Perspective of Text Linguistics

نویسنده [English]

  • Rana Raeisi
Assistance Professor, German Department, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

To study the causes of difficulties in understanding the German short story by
Persian learners from the perspective of text linguistics first we have searched
the factors of cohesion and coherence in German texts in a short story. Then we
have checked its translations by the students and observed that these people are
familiar with the grammatical structure of each sentence and the vocabulary of
this text, however, they can’t understand its meaning and most translations
contains separated sentences. Indeed text difficulty rooted in lack of proficiency
in deep structure and not in surface structure. Deterrent to understand the
mentioned story more pertain to topic, isotopy, presupposition and particularly
mismatch of frame and script, as well as in cases lack of recurrence and explicit
text links.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coherence
  • cohesion
  • German as foreign language
  • Persian Learner
  • text linguistics
  • understanding the short story
Adamzik, Kirsten. (2004). Textlinguistik, eine einführende Darstellung.Tübingen: Max Niemeyer.
Ahmadi Giwi, Hasan/Anwari, Hasan. (1387/2008). Grammatik der persischen Sprache I. Tehran: Amir Kabir.
Alborzi Verki, Parviz. (1386/2007). Mabaniye zabanshenasiye matn (The principles of text linguistcs). Tehran: Kamangir.
Linke, Angelika/Paul R.,Portmann/ Nussbaumer,  Markus. (2004). Studienbuch Linguistik. 5. Aufl. Tübingen: Niemeyer.
Sowinski, Bernhard. (1983). Textlinguistik, eine Einführing. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: Kohlhammer.
Vater, Heinz. (2001). Einführing in die Textlinguistik. München: Wilhelm Fink Verlag.
Weinrich, Harald. (2003): Textgrammatik der deutschen Sprache. 2. Aufl.  Hildesheim: Georg Olms Verlag.