بررسی رده‌شناختی راهبردهای ساخت بند موصولی در زبان‌های فارسی و آلمانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استادیار، گروه آموزشی زبان و ادبیات آلمانی، دانشگاه شهید بهشتی،‌ تهران، ایران

چکیده

بند موصولی در زبان آلمانی با استفاده از ضمیر موصولی ساخته می‌شود که از جهت جنس و شمار با اسم هسته مطابقت دارد. این در حالی است که زبان فارسی تنها از حرف ربط «که» برای ساخت بند موصولی استفاده می‌کند. این تفاوت، زبان‌آموزان ایرانی و آلمانی را به هنگام یادگیری زبان‌های آلمانی و فارسی با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌سازد. مقاله پیش‌رو علاوه بر بررسی راهبردهای ساخت بند موصولی در زبان‌های فارسی و آلمانی به دنبال پاسخ به این پرسش است که بندهای موصولی از دیدگاه رده‌شناسی با کمک چه راهبردهایی ساخته می‌شود و جایگاه زبان‌های فارسی و آلمانی در این دسته‌بندی کجاست؟ یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد زبان آلمانی برای ساخت بند موصولی از راهبرد ضمیر موصولی استفاده می‌کند که شاخه‌ای از راهبرد حفظ و تکرار ضمیر است. این در حالی است که زبان فارسی نقش نحوی اسم هسته در درون بند موصولی را از طریق راهبردهای مختلفی از جمله راهبرد حذف کامل اسم هسته یا راهبرد به کارگیری ضمیر شخصی تعیین می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Typological Analysis of Relativisation Strategies in Farsi and German

نویسنده [English]

  • Kaveh Bahrami
Assistant Professor, Department of German Language and Literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In German, a relative clause is marked by relative pronoun, which agrees with
their head noun in gender and number. However, relative clauses in Farsi are
always introduced by using a conjunction “ke”. This difference could be Iranian
and German learners when learning languages, German and Farsi to confront
difficulties. The present study focuses on relativisation strategies based on
typological analysis and tries to show how relative clauses use these strategies
and where the place of Farsi and German in these categories is? The results of
this study will demonstrate that German using relative pronoun strategy which
is a kind of pronoun-retention strategies. However, the syntactic role of head
noun in relative clause in Farsi is marked with various strategies, including gap
strategy and personal pronoun strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conjunction
  • relative clause
  • relativisation strategies
  • Typology
  • universals
Alborzi Verki, P. (1379/2000). Barresi-ye Moghayesei-ye Jomalate Mosouli Dar Zaban Haye Almani va Farsi (The Contrastive Analysis of Relative Clauses in German and Farsi). Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji. No.9. 58-77.
 
Comrie, B. (1989). Language universals, linguistic typology. Syntax and morphology. 2. überarb. Aufl. Oxford: Blackwell.
 
Givón, T. (2001). Syntax: An Introduction. 2. überarb. Aufl. 2 vols. Amsterdam [u.a.]: Benjamins.
 
Keenan, E.L. (1985). “Relative clauses”. In: Shopen, Timothy (Hrsg.): Language typology and syntactic description, vol. II: Complex constructions. Cambridge [u.a.]: Cambridge University Press, 141-170.
 
Keenan, E.L. and Comrie, B. (1977). “Noun Phrase Accessibility and Universal Grammar”. Linguistic Inquiry 8, 63-99.
 
Lazard, G. (1957). Grammaire du persan contemporain (Contemporary Persian Grammar). Paris: Librairie C. Klincksieck.
 
Lehmann, C. (1982). “Der Relativsatz im Persischen und Deutschen: eine Studie in funktioneller kontrastiver Linguistik“ (The Relative Clause in Persian and German: A Study in Functional Contrastive Lingustics). IRAL 20, 279-296.
 
Mahootian, Sh. (2006). Persian. 2. Aufl. London [u.a.]: Routledge.
 
Payne, T.E. (2006). Exploring language structure.Cambridge [u.a.]: Cambridge University Press.
 
Gholam Alizadeh, Kh. (1386/2007). Sakht e Zaben e Farsi (Structure of Persian Language). Tehran: Ehya e Ketab.
 
Safavi, K. (1380/2001). Goftarhaee Dar Zabanshenasi (Papers on Linguistics). Tehran: Hermes Publications.
 
Shafai, A. (1353/1974). Anvae Jomalate Morrakab Dar Farsi e Moaser (The Study of various Compound Sentences in contemporary Farsi). Sokhan. No.23. 638-647.