بررسی ویژگی‌های ساختاری مشترک در گفتارهای مؤدبانۀ زبان ژاپنی و فارسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات ژاپنی، دانشکدة زبان‌‌‌‌‌‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با مقایسۀ ساختار گفتارهای مؤدبانۀ زبان ژاپنی و فارسی امروزی، به‌ بررسی شباهت‌های ساختاری این گفتارها در هر دو زبان می‌پردازد. بدین منظور نخست، بر دو شاخص «گفتار مؤدبانه در قالب واژگان» و «گفتار مؤدبانه در قالب جمله» تأمل خواهیم کرد، که در پژوهش‌های جدید لحاظ شده‌اند. سپس، با آوردن مثال‌هایی از دو زبان به مقایسۀ ساختار و ویژگی‌های گفتارهای مؤدبانۀ آن‌ها می‌پردازیم. افزون بر این، برای آشکارکردن شباهت‌های زبان‌های ژاپنی و فارسی در این زمینه و وجه تمایز آن‌ها با زبان‌هایی که ساختاری متفاوت دارند، از مثال‌های زبان انگلیسی نیز بهره برده‌ایم. در ‌پایان، این نتیجه حاصل ‌شد که در گفتارهای مؤدبانه در زبان‌های ژاپنی و فارسی از دو شاخص «گفتار مؤدبانه در قالب واژگان» و «گفتار مؤدبانه در قالب جمله» به‌طور سازمان‌یافته استفاده می‌شود. در مقایسه، گفتارهای مؤدبانه در زبان انگلیسی تنها دارای شاخص دوم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Common Structural Characteristics of the Honorific Expressions in Japanese and Persian

نویسنده [English]

  • Sohrab Azarparand
Assistant Professor, Japanese Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

The present study is an attempt to find common structural characteristics of
honorific expressions in Japanese and Persian. To achieve this purpose, first we
will focus on two parameters: “honorific as vocabulary” and “honorific as
sentence” in recent researches on honorific expressions in Japanese. Then, we
will compare the structure and characteristic of honorific expressions in
examples from both languages. In addition, in this research we benefited from
the English examples to clarify structural similarities and differences that
Persian and Japanese have with languages such as English. After the analysis of
the findings, it was found that Japanese and Persian both use “honorific as
vocabulary” and “honorific as sentence” parameters systematically. Also in both
languages “honorific as vocabulary” are abundant. In contrast, honorific
expressions in languages such as English only have the second parameter and
“honorific as vocabulary” are very scarce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • honorific as sentence
  • honorific as vocabulary
  • langue (言語体系)
  • parole (言語運用)
Azarparand, S. (2007). Perushiago ni okeru keigo hyougen, Gengo shyakai, 2, Tokyo: Hitotsubashi University, 438-456. 
Brown, P. and Levinson, S. (1987). Politeness: some universals in language usage. Cambridge university press.
Hodge, C. T. (1957). Some aspects of Persian style. Language, 33-3, 366-369.
Ibraheem, M. M. (1841). A grammar of the Persian language. East-India college fhalleybury, 160-176.
Jahangiri, N. (1980). Dissertation on “ A sociolinguistic study of Tehrani Persian ”, London university.
Kabata, H. (1999). Keigo hyougen, taishukan shoten.
Kikuchi, Y. (1994). Keigo, tunogawa shoten.
Kuroyanagi, T. (1989). Yasashi Perushiago bunpou, tairyusha, 118-120.
Lambton, A.K.S. (1953). Persian grammar. Cambridge university press, 166-171.
Hickey, L. and Stewart, M. (2005). Politeness in Europe, Cromwell Press Ltd.
Minami, F. (1977). Keigo no kinou to keigo koudou,Ono, S. & Shibata, T, ed. Nihongo, Keigo, Iwanami kouza, 4, Iwanami shoten, 1-29.
Modarresi Tehrani, Y. (1391/2012). Daramadi bar jamee shenasiye zaban, Tehran: Institute for Humanities & Cultural Studies.
Moinfar, J. (1978). Grammaire du Persan. publie’ aree le du centre national de la recherche scientifique, 117.
Phillott, D. C. (1919). Higher Persian grammar, Calcutta University press, 68-70.
Oishi, H. (1975). Keigo, Chikuma Shoten.
Ono, S. and shibata, T. ed. (1977). Nihongo, Keigo. Iwanami koza, Vol.4. Iwanami shoten.
Rosen, F. (1979). Persian grammar. New Delhi, 286-288.
Suzuki, K. and Kobayashi, ed. (1984). Kenkyu shiryo nihongo bunpou, keigohou hen, 9, Meiji shoin.
Tanaka, H, ed. (1997). Gendai gengogaku jiten, Seibidou, 765. 
Tsujimura, H. (1977). Nihongo no keigo no kouzou to tokushoku, In Ono, S. & Shibata, T, ed. Nihongo, Keigo, Iwanami kouza, 4, Iwanami shoten, 46-83.