نویسنده = ���������� ���������������� ��������
رمزگردانی و ارتباط آن با دیگر پدیده های حاصل از برخورد زبانی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 25-52

10.22059/jflr.2019.250069.459

پارسا بامشادی؛ نگار داوری اردکانی