نویسنده = �������������� ���������������� ��������
تطابق زمان دستوری در دامنهٔ آینده

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 377-404

10.22059/jflr.2017.237846.363

علی درزی؛ اکرم خوشدونی فراهانی؛ راضیه مهدی بیرقدار؛ بلقیس روشن