نویسنده = نجمه بهرامی
تعداد مقالات: 1
1. زبان زنانه و ترجمه: مطالعه موردی «کاغذ دیواری زرد»

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 589-602

هدی هادی پور؛ نجمه بهرامی