نویسنده = علیرضا مظفّری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی غزل های حافظ از منظر روانشناسی گشتالت

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 5-30

علیرضا مظفّری؛ عبداله طلوعی آذر؛ ناصر فرمانی