نویسنده = ������������������ ��������������
بررسی چندمعنایی در زبان ترکی آذربایجانی در چارچوب معنی شناسی شناختی: فعل دیداری/ görmǝk / (دیدن)

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 243-269

10.22059/jflr.2015.62549

یوسف حضرتی؛ فاطمه یوسفی راد؛ بلقیس روشن؛ محمدرضا احمدخانی