نویسنده = ���������� ���������� ����������
بررسی مصداقی امثال و حکم در زبان‌های فارسی و آلمانی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 41-58

10.22059/jflr.2012.30582

آرمین فاضل زاد؛ نعیمه سادات غروی