نویسنده = ������������ ����������
بررسی وامواژه‌های روسی در گویش مازندرانی

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 67-79

آبتین گلکار؛ میریلا احمدی؛ سیده مهنا سیدآقایی رضایی