پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی (JFLR) - اخبار و اعلانات