پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی (JFLR) - واژه نامه اختصاصی