بررسی رابطه بین دانش ارزیابی و دانش آموزشی معلمان ایرانی زبان انگلیسی با در نظر گرفتن تجربه تدریس

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان انگلیسی دانشکده زبان و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

10.22059/jflr.2022.335136.917

چکیده

از آنجایی که سواد ارزیابی یک مفهوم جدید در زمینه ارزیابی و آموزش تدریس است، معلمان باید از نحوه استفاده از راهبردهای ارزیابی برای ارزیابی پیشرفت دانش آموزان خود مطلع شوند. پژوهش حاضر با الهام از عدالت در تدریس و ارزیابی، به بررسی رابطه بین دانش ارزیابی و دانش آموزشی معلمان کم تجربه و با تجربه زبان انگلیسی پرداخت. 50شرکت کنندگان معلم ایرانی (25 نفر کم تجربه و 25 نفر با تجربه) در دانشگاه‌های دولتی و آزاد تبریز و تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. معلمان با سابقه تدریس بین یک تا سه سال به عنوان معلمان کم تجربه در نظر گرفته شدند، در حالی که معلمان با سابقه تدریس بیش از 10 سال به عنوان معلمان با تجربه در نظر گرفته شدند. برای سنجش دانش ارزیابی معلم از آزمون دانش ارزیابی زبان مبتنی بر سناریو فرهادی و توسلی (2018) استفاده شد. یک پرسشنامه پایه دانش تربیتی که توسط دادوند (2013) تهیه و تایید شد برای ارزیابی پایه دانش آموزشی معلمان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که دردانش ارزیابی بین دو گروه از معلمان تفاوت معناداری وجود دارد. علاوه بر این، در دانش آموزشی بین همان دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین بین دانش ارزیابی معلمان کم تجربه و باتجربه از یک سو و دانش آموزشی آنان از سوی دیگر رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از اهمیت به روز رسانی دارد دانش تربیتی در تدریس و معلمان زبان انگلیسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Relationship between Assessment Knowledge and Pedagogical Knowledge of Iranian EFL Teachers with a Focus on Teaching Experience

نویسندگان [English]

  • برزآبادی فراهانی Borzabadi Farahani 1
  • Mehri Jalali 2
  • Mitra Khalilzad 3
1 Assistant Professor of English as a Foreign Language (EFL) in Department of English Language and Literature at University of Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of TEFL,, English Department, Farhangian University, Tehran, Iran.
3 Mitra Khalilzad, Ph.D Candidate Kish International Campus, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Since assessment literacy is a newly developed concept in the assessment field, teachers should be informed about how to use their pedagogical knowledge of subject matter and at the same time how to use assessment strategies to assess their knowledge of teaching and students’ achievement. Inspired by these concepts, the present study attempted to examine the relationship between Iranian EFL inexperienced teachers’ and experienced teachers’ assessment knowledge and pedagogical knowledge. Participants were 50 Iranian (i.e., 25 inexperienced and 25 experienced) teachers at State and Azad universities in Tabriz and Tehran. They were selected based on convenient sampling from both genders with teaching experience between 3 and 30 years. It should be mentioned that the teachers with teaching experience between 3 and 10 years, were considered as inexperienced teachers. And those with teaching experience of more than 10 years were considered as experienced teachers. Farhady's and Tavassoli's (2018) scenario-based language assessment knowledge test was used to measure teachers’ assessment knowledge. A pedagogical knowledge base questionnaire developed and validated by Dadvand (2013) was also used to assess the teachers ' pedagogical knowledge base. The results of data analysis showed that there was a significant difference among the two groups of participants regarding both their assessment knowledge and pedagogical knowledge scores. In addition, there was a significant positive relationship between inexperienced teachers’ and experienced teachers’ assessment knowledge and pedagogical knowledge. Results have some implications for English teachers concerning updating their pedagogical and assessment knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment knowledge ,
  • assessment literacy
  • pedagogical knowledge, inexperienced teachers, experienced teachers