باور و آگاهی زبان‌آموزان ژاپنی فارسی‌زبان نسبت به یادگیری و یاددهی کانجی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات ژاپنی، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه زبان ژاپنی، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از چالش‌ها در یادگیری زبان ژاپنی، یادگیری کانجی و باور زبان‌آموزان نسبت به یادگیری کانجی است. این امر برای زبان‌آموزان متعلق به مناطق غیرکانجی زبان که خارج از ژاپن به یادگیری زبان ژاپنی می‌پردازند به ویژه، چالش برانگیزتر خواهد بود. از آنجایی که یادگیری، متاثر از محیط آموزشی و شخصیت زبان‌آموزان می‌باشد، با بررسی باور زبان‌آموزان نسبت به یادگیری کانجی و تجزیه و تحلیل این باورها می‌توان به روش‌های آموزشی متناسب با آن زبان‌آموزان به طور خاص، دست یافت. بنابراین، در مقاله پیش رو، به منظور بررسی باور و آگاهی زبان‌آموزان ژاپنی فارسی‌زبان نسبت به یادگیری و یاددهی کانجی، پژوهشی پرسشنامه‌ای از زبان‌آموزان ژاپنی دانشگاه تهران صورت پذیرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش توصیفی و به کمک آمار استنباطی، نتایج نشان داد که زبان‌آموزان ایرانی، کانجی را مانع بزرگی در یادگیری زبان ژاپنی می‌دانند ولی از طرفی، شدیدا بر این باورند که هر چه کانجی را بهتر یاد بگیرند بیشتر در زبان ژاپنی موفق می‌شوند. زبان‌آموزان سطح مقدماتی «قرائت» کانجی را مهارت مهمی قلمداد می‌کنند، ولی زبان‌آموزان سطح پیشرفته بیشتر به «معنای» کانجی توجه دارند. هم‌چنین، زبان‌آموزان ایرانی بر یادگیری کانجی مستقل از آموزش معلم قویا باور دارند و معتقدند در آموزش کانجی باید از متون ژاپنی بهره زیادی برد. یافته‌های پژوهش حاضر گامی مفید برای آموزش کانجی به زبان‌آموزان غیر مناطق کانجی زبان، به ویژه زبان‌آموزان فارسی‌زبان قلمداد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The views and beliefs of Persian-speaking Japanese as a foreign language learners concerning the learning and teaching of kanji

نویسندگان [English]

  • Zeinab Shekarabi 1
  • Fatemeh Tajfirooz 2
1 Department of Japanese Language and Literature Department, University of Tehran Tehran, Iran
2 Department of Japanese Language Teaching, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Learning kanji and language learners' beliefs regarding learning kanji are the most challenging matters in the field of Japanese language teaching. Learning kanji is particularly difficult for non-kanji using language learners who are studying Japanese outside of Japan. Since learning is influenced by the educational environment and personality of language learners, by examining the beliefs of language learners about kanji learning, and analyzing these beliefs, it is possible to achieve educational methods appropriate to those particular language learners. Therefore, a questionnaire study was conducted on Japanese language learners at the University of Tehran in order to analyze the beliefs and knowledge of Persian-speaking Japanese language learners about kanji learning and teaching. After analyzing the data by descriptive method and with the help of inferential statistics, the results showed that Iranian language learners consider kanji a great obstacle in learning Japanese, but on the other hand, strongly believe that the better they will learn kanji, the more they will be successful in the Japanese language. Basic language learners value kanji "reading", but advanced language learners place a greater emphasis on kanji "meaning". Furthermore, Iranian language learners firmly believe that learning kanji should be done independently of classroom-based learning and that Japanese literature should be used extensively in kanji instruction. The findings of this study can be used to support the teaching of kanji to language learners in areas where kanji are not used, particularly Persian-speaking learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian-speaking Japanese language learners
  • Non-kanji language learners
  • Japanese learners as a foreign language (JFL)
  • Kanji learning and kanji teaching
  • Japanese language learners'
  • beliefs and views
Hatotowa, G, G., (2006). Hikanjiken nihongo gakushusha no kanji gakushu ishiki nikansuru kenkyu: suriranka no gakushusha wo taisho toshite. [Study on Kanji learning consciousness of non-Kanji area Japanese learners: For Sri Lankan learners], Nihongo kagaku. [Japanese Science], 67-78.
Ikehara, A., (2014). Hikanjiken shokyu gakushusha e no "kanji" shido: kyodo gakushu niyoru shokyu hikanjiken gakushusha no gakushu seika. [Teaching "Kanji" to beginners in a non-Kanji area: Learning results of beginner non-kanji learners through collaborative learning], Nihon keizai daigaku keizai kenkyukai. [Japan University of Economics, Economic Research Association], 1-15.
Komori, S. (2007). Eigo wo bogo tosuru chu joukyu nihongo gakushusha no kanjigoi no ninchi nistuite: otono eikyo [Kanji recognition of intermediate-high-level learners of Japanese whose first language is English: Sound effect on word recognition]. Proceedings of Nihongo kyoiku gakkai shunkitaikai 2007 [The conference of the society for teaching Japanese as a foreign language, Spring 2007], 119–124.
Novarida, R., (2011). Indoneshia no daigaku niokeru shokyu nihongo gakushusha no kanj ishiki chosa. [Kanji awareness survey of beginner Japanese learners at university of Indonesia], JSL kanji gakushu kenkyu kaishi, Dai 3 go. [Journal of Japanese as a second language kanji research group, 3], 1-7.
Rasiban, L. (2018). The process of semantics radicals (Bushu) during the recognition meaning of Japanese kanji characters. Proceedings of the Tenth Conference on Applied Linguistics and the Second English Language Teaching and Technology Conference in collaboration with the First International Conference on Language, Literature, Culture, and Education, 597-600.
Takahashi, J., & Tsurumaki, M. (2022). Effects of spatial complexity between radicals of Japanese kanji characters on spelling errors in relation to children’s grades and ADHD-Like Traits. Annual Report of Research on Teaching Practice Fukushima University No.1, 41-49.