بررسی ویژگی‌های صوت‌شناختی همخوان‌های سایشی در زبان روسی در بیان دانشجویان فارسی زبان ایرانی و مقایسه آن با زبان معیار

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 استاد تمام گروه آموزشی زبان روسی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، آموزش زبان روسی،‌ تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری زبان روسی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، آموزش زبان روسی،‌تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی در آموزش زبان خارجی، توانایی ایجاد ارتباط با بیشترین تطابق ممکن با زبان مقصد است (Азимов, 2009, 98). اولین گام در فهم و انتقال معنی در مبانی آواشناسی نهفته است. فارغ از میزان تسلط زبان‌آموز به مباحث دستوری و دانش واژگانی، نامفهوم بودن تلفظ عملا می‌تواند در امر ارتباط اختلال ایجاد کند. هدف از تحقیق پیش رو مقایسه تلفظ دانشجویان فارسی زبان در ادای برخی واج‌های زبان روسی با تلفظ معیار است. بررسی تطبیقی در این حوزه امکان به حداقل رساندن تاثیر منفی نظام آوایی زبان مادری (در اینجا زبان فارسی) در یادگیری زبان دوم (در اینجا زبان روسی) را فراهم می‌نماید. نتایج بدست آمده به روشنی نشان می‌دهد واج‌های روسی که مشابه آن در زبان فارسی وجود دارد (از جمله همخوان های سایشی مورد بررسی در این مقاله) از نظر ویژگی‌های فیزیکی، جایگاه تولید واج، شدت صوت، دیرش، محل برخورد همخوانی سازه اول و سازه دوم عملا هیچگونه تطابقی با یکدیگر ندارند. دانشجویان نیز در تلفظ کلمات روسی، واج‌های فارسی را جایگزین نمونه اصلی می‌کنند. همین موضوع باعث پیدایش لهجه می‌شود که امر آموزش را از هدف اصلی خود دورتر می‌سازد. بررسی چگونگی شکل گیری این انحراف در تولید چنین آواهایی می تواند تا حد زیادی داشنجویان را در برطرف نمودن آن یاری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An acoustic Survey of russian fricative consonants in the expression of iranian persian students and its comparison with the standard language

نویسندگان [English]

  • alireza valipour 1
  • mohammad jamalzad 2
1 Candidate of Philological Sciences, Professor, the Member of Academic Council of University of Tehran, Department of Russian Language, Faculty of Foreign Languages & Literatures ,Teaching Russian language, Tehran, Iran.
2 PhD student, Teaching assistant, Department of Russian language, University of Tehran, Faculty of Foreign Languages & Literatures, Teaching Russian language, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of foreign language teaching is the ability to communicate as closely as possible with the target language (Azimov, 2009, 98). The first step in understanding and transmitting meaning is in the foundations of phonology. Regardless of the learner's mastery of grammar and lexical knowledge, the incomprehensibility of pronunciation can actually impair communication. The purpose of this study is to compare the pronunciation of Persian language students in the pronunciation of some Russian phonemes with standard pronunciation. A comparative study in this area provides the possibility of minimizing the negative impact of the phonetic system of the mother language (here Persian language) on learning a second language (here Russian language). The results clearly show that Russian phonemes, which are similar to those in Persian (Including fricative consonants examined in this article), have practically no correspondence with each other in terms of physical characteristics, intensity, phonology, strength, articulation, first formant, second formant active and inactive speech organs. Students also pronounce Russian words, replace the original sample with Persian phonemes. This creates an accent that takes education away from its original purpose. Investigate how this deviation in producing these sounds is formed, it can greatly help the students to eliminate it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Fricative consonants"
  • "intensity"
  • "strength"
  • "acoustic characteristics"
  • "articulation"
  • "first formant"
  • "second formant"
Азимов Э. Г. (2009). Новый словарь методических терминов и понятий. Фонда «Русский мир». Москва.
Бертельс Е. Э. (1932). Учебник персидского языка. Ленинград. Издание Ленинградского Восточного Института.
Князев С.В. (2011). Современный русский литературный язык. Фонетика, орфоэпия, графика и орфография. 2-е изд., перераб. и доп. - М.
Кодзасов С.В. Кривнова О.Ф. (2001) Общая фонетика. М.: РГГУ.
Любимова Н.А. (1982) Обучение русскому произношению. 2-е изд., стереотип. М.: русский язык.
Мусатов В. Н. (2012) Русский язык, 2-е изд., стереотип. М.: Издательство Флинта.
Новиковой Б. В. (2000) Артикуляция звуков в графическом изображении. Издательство ГНОМ. -М., 2000.
Щерба Л. В.  (1953). Фонетика французского языка. – 4-е изд., – М.: Изд-во лит-ры на иностранных языках.
Грасимова А. С. (2002). Энциклопедия звуков русского языка. Санкт-Петербург: Издательский Дом Нева.
Якобсон Р. Фант Г. М. и Халле М. (1962). Введение в анализ речи. Новое в лингвистике. – М., – вып. 2.
Derr M. A. Massaro D. W. (1980) The contribution of vowel duration, F0 contour, and frication duration as cues to the /juz/–/jus/ distinction. WHIPP Report No. 8, Wisconsin Human Information Processing Program, Department of Psychology, University of Wisconsin.
ثمره یدالله ، نیلی پور رضا. (1397) آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجا، مرکز نشر دانشگاهی. تهران.
حدادی محمد حسین، میثمی شقایق. (1398) بررسی تأثیر تداخل زبانی بر فراگیری تلفظ صحیح در زبان آلمانی برای زبان آموزان ایرانی در سطح مقدماتی، پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی، دوره 9، شماره 4.
زهرایی سید حسن. (1397). دستور آموزشی زبان روسی، سمت، تهران.
سپنتا ساسان ، (1378). آواشناسی فیزیکی زبان فارسی، گلها، تهران.
صالحی زهرا، داوری اردکانی نگار (1392). مطالعة تطبیقی ضمایر شخصی در فارسی و ژاپنی، پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی، دوره 3، شماره 2.
مدرسی قوامی گلناز (1398). آواشناسی: بررسی علمی گفتار، سمت، تهران.
موسوی ندا. (1394) آشنایی با نرم افزار پرت. نشر نویسه پارسی. تهران.
ولی پور علیرضا. (1393) آواشناسی زبان روسی. سمت. تهران.