کاربرد استعاره های مفهومی به عنوان یک راه حل شناختی برای چالش نگارش در زبان انگلیسی: تاثیر آموزش بر نگرش نوشتاری و خودکارآمدی نوشتاری زبان آموزان

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشیار آموزش زبان انگلیسی، گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استاد مدعو آموزش زبان انگلیسی در گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 استادیار آموزش زبان انگلیسی، گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

با تکیه بر نظریه استعاره مفهومی (لیکاف و جانسون،2003 ) در چارچوب نظری مدل شناختی (فلاور و هیس، ۱۹۸۰)، محققان تلاش کردند تا از طریق خلق کنش متقابل بین سیستم ادراکی نگارنده و تجارب طبیعی که سازه های اصلی بدنه ی متن را تشکیل می دهند تمایلات عاطفی زبان آموزان نسبت به نگارش به زبان انگلیسی را بهبود بخشند. بدین منظور، 120 دانشجوی دختر و پسر کارشناسی زبان انگلیسی از مرکز زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی کرج داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. داوطلبان سپس به طور تصادفی به دو گروه برابر زن و مرد تقسیم شدند .گروه آزمایشی از آموزش رویکرد شناختی و گروه کنترل از آموزش رویکرد سنتی بهره مند شدند.با استفاده از مدل آماری تحلیل کواواریانس دوطرفه ، محققان نتایج پس آزمون هردو گروه را مورد ارزیابی قرار دادند. تجزیه و تحلیل حاکی از یک تغییر معنادار در نمرات پس آزمون نگرش نوشتاری و خودکارآمدی نگارش در گروه شناختی بود. یافته های پژوهش حاضر به لحاظ عملی و نظری برای معلمان نگارش زبان انگلیسی از اهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد. معلمان می توانند استعاره های مفهومی را به عنوان یک استراتژی شناختی به منظور بهبود تمایلات عاطفی زبان آموزان که موفقیت آنان را در نگارش تحت الشعاع قرار داده است را در برنامه های آموزشی خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conceptual Metaphor as a Cognitive Solution to English Writing Problems: The effect of instruction on Writing Attitude and Self-efficacy of EFL Learners

نویسندگان [English]

  • Rajab Esfandiari 1
  • Ghasem Vadipour 2
  • Mohammad Bagher Shabani 3
1 Associate Professor Of English Language Teaching In The Department Of English Language, Faculty Of Humanities At Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Visiting Professor Of TEFL In The Department of English Language, Faculty of Humanities At Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor Of TEFL In The Department Of English Language, Faculty Of Humanities At Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Drawing on the conceptual metaphor theory (Lakoff & Johnson, 2003) and using the theoretical framework of the cognitive writing model (Flower & Hayes, 1980), the researchers attempted to improve EFL learners’ writing dispositions through establishing an interaction between their conceptual system and the natural experiences that form the framework of a text. To that end, 120 male and female EFL Bachelor-of-Arts (BA) students from Foreign Language Center at Islamic Azad Karaj University in Iran participated voluntarily in the study and were randomly divided into two groups, with the experimental group receiving the cognitive approach training and the control group the traditional approach instruction. Using a two-way analysis of co-variance (ANCOVA) procedure, the researchers evaluated the posttest results of both groups. SPSS (version 25) was used to analyse the data of the present study.The analysis revealed that the cognitive group experienced a remarkable growth in the posttest scores of writing self-efficacy and writing attitudes. Findings of the present study can be of practical and theoretical importance to the EFL writing teachers, because they provide EFL teachers with feedback to incorporate conceptual metaphor as a cognitive strategy in their writing courses to improve their students’ affective factors which overshadow their success in writing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive writing model
  • conceptual metaphor theory
  • writing self-efficacy
  • writing attitude
  • cognitive solution
Al Asmari, A. (2013). Investigation of writing strategies, writing apprehension, and writing achievement among Saudi EFL-major students. International Education Studies, 6(11), 130. http://dx.doi.org/10.5539/ies.v6n11p130
Berry, S. H. (2009). How to estimate questionnaire administration time before pretesting: An interactive spreadsheet approach. Survey Practice 2 (3). https://doi.org/10.29115/SP-2009-0010.
Borko, H., Liston, D., & Whitcomb, J. A. (2007). Apples and fishes: The debate over dispositions in teacher education. Journal of Teacher Education58(5), 359 364. https://doi.org/10.1177/0022487107309977
Bruning, R., Dempsey, M., Kauffman, D. F., McKim, C., & Zumbrunn, S. (2013). Examining dimensions of self-efficacy for writing. Journal of Educational Psychology, 105(1), 25–38. https://doi.org/10.1037/a0029692
Chea, S., & Shumow, L. (2014). The relationships among writing self-efficacy, writing goal orientation, and writing achievement. Language Education in Asia, 5(2), 253-269. http://dx.doi.org/10.5746/LEiA/14/V5/I2/A07/Chea_Shumow
Crossley, S. A., Muldner, K., & McNamara, D. S. (2016). Idea generation in student writing: Computational assessments and links to successful writing. Written Communication, 33(3) 328–354, retrieve from https://doi.org/10.1177/0741088316650178
Getie, A. S. (2020) Factors affecting the attitudes of students towards learning English as a foreign language, Cogent Education, 7(1). http://doi.org/10.1080/2331186X.2020.1738184
Hashemian, M., & Heidari, A. (2013). The Relationship between L2 learners’ motivation/attitude and success in L2 writing. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 70, 476–489. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.01.085
Lestari, S. & Sony, S. (2016). EFL Indonesian students’ attitude toward writing in English. Arab World English Journal, 7(4). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2898636
Liem, A. D., Lau, S., & Nie, Y. (2008). The role of self-efficacy, task value, and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achievement outcome. Contemporary Educational Psychology, 33(4), 486-512. http://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2007.08.001 
Macmillan Placement Test (2012). Upper intermediate and advanced placement test. http://www.macmillianstraigtforward.com/resources/tests/
Negari, G. M. (2011). A Study on strategy instruction and EFL learners’ writing skill. International Journal of English Linguistics. 1 (2), 299- 307.
Niemivirta, M., & Tapola, A. (2007). Self-efficacy, interest, and task performance: Within-task changes, mutual relationships, and predictive effects. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie / German Journal of Educational Psychology, 21(3-4), 241–250. http://doi.org/10.1024/1010-0652.21.3.241  
Ovshieva, N. (2019). On literary creativity in the discourse dimension. SHS Web of Conferences. 69.00087. 10.1051/shsconf/20196900087
Pajares, F., Johnson, M., & Usher, E. (2007). Sources of writing self-efficacy beliefs of elementary, middle, and high school students. Research in the Teaching of English, 42 (1), 104-120.  http://www.jstor.org/stable/40171749
Piazza, C. L., & Siebert, C. F. (2008). Development and validation of a writing dispositions scale for elementary and middle school students. The Journal of Educational Research, 101, 275-285. https://doi.org/0.3200/JOER.101.5.275-286.
Prickel, D. O. (1994). The development and validation of a writing self-efficacy scale for adult basic writers and its use in correlational analysis (Published Dissertation). Oregon State University. http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/handle/1957/32102
Rahimi, J. (2020). A combined study of the relationship between self-efficacy and academic achievement in high school student in English with the role of academic role. Journal of Foreign Language Research, 10 (1), 152-135. https://doi.org/ 10.22059/jflr.2020.289276.683
Sadi, F. F., & Othman, J. (2012). An investigation into writing strategies of Iranian EFL undergraduate learners. World Applied Sciences Journal, 18(8), 1148-1157. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2012.18.08.3773
Saneie, M. M., Ghafarsamar. R., & Akbari, R. (2020). Metaphor in writing academic texts: A study from a cognitive linguistic perspective. Journal of Foreign Language Research, 10(1), 174-186. https://doi.org/ 10.22059/jflr.2019.256367.497
Setyowati, L. & Sukmawan, S. (2016). EFL Indonesian students’ attitude toward writing in English. AWEJ Journal, 7 (4), 365- 378. https://doi.org/10.2139/ssrn.2898636
Urbaniak, G. C., & Plous, S. (2013). Research randomizer (Version 4.0) [Computer software]. http://www.randomizer.org/
Usher, E., & Pajares, F. (2008). Sources of self-efficacy in school: Critical review of the literature and future directions. Review of Educational Research, 78, 751-796. http://doi.org/10.3102/0034654308321456 
Vadipoor, G., Shabani, M. B., & Esfandiari, R. (2021). The implementation of conceptual metaphor as a cognitive solution to English language writing challenges: the effects on writing proficiency and apprehension. Teaching English Language, 15(1), 77-106. https://doi.org/10.22132/TEL.2021.131257
Yang, C. (2013). How Chinese beginning writers learn English writing: A survey of writing strategies. Journal of Educational and Social Research, 3(1), 9-18. http://doi.org/10.5901/jesr.2013.v3n1p9